ไตกับการรักษาสมดุลของ กรด-เบสในเลือด
ร่างกายมีการรักษาดุลยภาพความเป็นกรด-เบสในเลือดอยู่ 3 วิธีคือ การควบคุมด้วยวิธีทางเคมี (buffering) การควบคุมด้วยการหายใจ และการควบคุมโดยไต
ไตมีบทบาท คือ หากในร่างกายมีปริมาณ      มาก ไตจะหลั่งสารที่มีส่วนประกอบของ ที่ได้จากเลือดไปกับปัสสาวะ และดูดกลับสารที่มีสมบัติเป็นเบสไว้ ในทางตรงกันข้าม หากเลือดมีปริมาณ      น้อย ไตจะคง      ไว้และดูดกลับสารที่มีสมบัติเป็นกรดไว้ และขับสารที่มีสมบัติเป็นเบสออกไป
ที่ท่อขดส่วนต้น ผนังท่อหน่วยไตจะหลั่ง      และ ที่ได้จากเลือดเข้าสู่ของเหลวในท่อขดส่วนต้น
และเกิดการดูดกลับ           และ        เข้าสู่หลอดเลือดฝอย
ที่ท่อขดส่วนปลาย ผนังท่อหน่วยไตจะหลั่ง      และ      ที่ได้จากเลือดเข้าสู่ของเหลวในท่อขดส่วนปลาย
และเกิดการดูดกลับ            และ        เข้าสู่หลอดเลือดฝอย
และ           ถูกส่งไปยังท่อรวมเพื่อขับไปพร้อมกับปัสสาวะ