หมู่เลือดระบบ ABO
ในการจำแนกหมู่เลือดระบบ ABO จะพิจารณาจากแอนติเจนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง 
เลือดหมู่ A มีแอนติเจน A อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง และในพลาสมามี anti-B antibody
เลือดหมู่ A 
เลือดหมู่ B
เลือดหมู่ B มีแอนติเจน B อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง และในพลาสมามี anti-A antibody
เลือดหมู่ AB มีแอนติเจน A และแอนติเจน B อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง ส่วนในพลาสมา ไม่มี anti-A antibody และไม่มี anti-B antibody
เลือดหมู่ AB
เลือดหมู่ O ไม่มีแอนติเจน A และไม่มีแอนติเจน B อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์เม็ดเลือดแดง ส่วนในพลาสมามี anti-A antibody และมี anti-B antibody
เลือดหมู่ O
สรุปภาพรวมเลือดทั้ง 4 หมู่
หมู่เลือดระบบ ABO ในมนุษย์สามารถจำแนกตามชนิดของแอนติเจนที่เกาะอยู่บริเวณผิวเซลล์เม็ดเลือดแดงได้ 4 หมู่ คือ เลือดหมู่ A B O และเลือดหมู่ AB