ส่วนประกอบของเลือด
15 วินาที
60 วินาที
30 วินาที
เลือดแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ 1. พลาสมา (Plasma) 2. เซลล์เม็ดเลือด (Blood corpuscle) และชิ้นส่วนของเซลล์ที่เรียกว่า เพลตเลต (Platelet)
45 วินาที
พลาสมาหรือน้ำเลือด มีประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ ของเลือดทั้งหมด พลาสมามี สีเหลืองใส ทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหาร แร่ธาตุ ฮอร์โมน และแอนติบอดี ไปสู่เซลล์ต่างๆ ของร่างกาย โปรตีนชนิดต่างๆ รวมถึงปัจจัยที่ช่วยในการ แข็งตัวของเลือด สารต่างๆ ในพลาสมาจะแพร่ผ่านผนัง หลอดเลือดฝอยเข้าสู่เซลล์
พลาสมา 55%
พลาสมาหรือน้ำเลือด มีประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ ของเลือดทั้งหมด พลาสมามีสีเหลืองใส ทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหาร แร่ธาตุ ฮอร์โมน และแอนติบอดี ไปสู่เซลล์ต่างๆ ของร่างกาย โปรตีนชนิดต่างๆ รวมถึงปัจจัยที่ ช่วยในการแข็งตัวของเลือด สารต่างๆ ในพลาสมาจะแพร่ผ่านผนังหลอดเลือดฝอยเข้าสู่เซลล์ 
เซลล์เม็ดเลือดขาว
เซลล์เม็ดเลือด และเพลตเลต 45%
เซลล์เม็ดเลือดแดง
Button
เพลตเลต
เซลล์เม็ดเลือดแดง มีลักษณะกลมแบน ตรงกลางเว้า ไม่มีนิวเคลียส ส่วนประกอบที่สำคัญของ เซลล์เม็ดเลือดแดงคือฮีโมโกลบิน ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งที่มีเหล็กเป็น องค์ประกอบ ฮีโมโกลบินทำให้เซลล์ เม็ดเลือดแดงมีสีแดง และทำให้เซลล์ เม็ดเลือดแดงสามารถรับและลำเลียง ออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ได้
เซลล์เม็ดเลือดขาว เซลล์เม็ดเลือดขาว มีลักษณะ รูปร่างและขนาดแตกต่างกัน ไม่มีฮีโมโกลบิน แต่มีนิวเคลียส บางชนิดทำหน้าที่ทำลายเชื้อโรค หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย โดยวิธีฟาโกไซโทซิส
เพลตเลต เพลตเลตมีรูปร่างไม่แน่นอน ทำหน้าที่เกี่ยวกับการแข็งตัว ของเลือด และจะทำงานเมื่อเกิดบาดแผล