หมู่เลือดระบบ Rh
หมู่เลือดระบบ Rh ประกอบด้วยเลือดหมู่      มีแอนติเจน Rh และเลือดหมู่      ไม่มีแอนติเจน Rh