อวัยวะในระบบขับถ่ายของคน มีไตเป็นอวัยวะสำคัญ คนมีไต 1 คู่ อยู่ในช่องท้องสองข้างของกระดูก สันหลังบริเวณเอว มีรูปร่างภายนอกคล้ายเมล็ดถั่วแดง ยาวประมาณ 10-13 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร และหนา 3 เซนติเมตร ไตแต่ละข้าง หนักประมาณ 150 กรัม ทําหน้าที่ กรองของเสียและสิ่งแปลกปลอม ออกจากกระแสเลือด รักษาดุลยภาพ ของน้ําและแร่ธาตุ และรักษาดุลยภาพ กรด-เบสในร่างกายไปพร้อมกัน โดยไตจะทํางานร่วมกับอวัยวะอื่นๆ และระบบหมุนเวียนเลือด
ไต (Kidney) ทำหน้าที่กำจัดของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ รักษาดุลยภาพ ของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายและรักษาดุลยภาพกรด-เบสในเลือด
กระเพาะปัสสาวะ (urinary bladder)อวัยวะที่เก็บสะสมปัสสาวะ
หลอดเลือดรีนัลเวน (renal vein)หลอดเลือดที่นำเลือดที่ผ่านการกรองแล้วออกจากไต 
ท่อไต (ureter) ท่อที่ลำเลียงปัสสาวะจากไตไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะ 
ท่อปัสสาวะ (urethra) ท่อที่เป็นทางผ่านของปัสสาวะก่อนออกสู่ภายนอก 
หลอดเลือดรีนัลอาร์เตอรี (renal artery)หลอดเลือดที่นำเลือดจากหัวใจเข้าสู่ไต
ท่อไต (Ureter) ท่อที่ลำเลียงปัสสาวะจากไตไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะ
กระเพาะปัสสาวะ (Urinary bladder) อวัยวะที่เก็บสะสมปัสสาวะ
ท่อปัสสาวะ (Urethra) ท่อที่เป็นทางผ่านของปัสสาวะก่อนออกสู่ภายนอก
หลอดเลือดรีนัลอาร์เตอรี (Renal artery) หลอดเลือดที่นำเลือดจากหัวใจเข้าสู่ไต
หลอดเลือดรีนัลเวน (Renal vein) หลอดเลือดที่นำเลือดที่ผ่านการกรองแล้วออกจากไต
เมื่อผ่าไตออกตามแนวยาว พบว่าไตแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนนอกเรียกว่า คอร์เทกซ์ ส่วนในเรียกว่า เมดัลลา ในไตมีหน่วยไตทําหน้าที่ กําจัดของเสียออกจากร่างกาย และรักษาดุลยภาพของน้ํา และแร่ธาตุ รักษาดุลยภาพ ความเป็นกรด-เบสในเลือด
โครงสร้างของไตผ่าตามยาว 
หน่วยไต (nephron) ท่อขนาดเล็กที่ล้อมรอบด้วยหลอดเลือดฝอย ไตแต่ละข้างมีหน่วยไตประมาณ 1 ล้านหน่วย 
หลอดเลือดรีนัลอาร์เตอรี (renal artery)หลอดเลือดที่นำเลือดจากหัวใจเข้าสู่ไต 
คอร์เทกซ์ (Cortex) บริเวณส่วนนอกของไต
ท่อไต (ureter) ท่อที่ลำเลียงปัสสาวะจากไตไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะ 
ภาพเปรียบเทียบ
หลอดเลือดรีนัลเวน (renal vein) หลอดเลือดที่นำเลือดที่ผ่านการกรองแล้วออกจากไต 
เมดัลลา (Medulla)  บริเวณส่วนในของไต 
กรวยไต (pelvis) โพรงที่ติดกับส่วนปลายของเมดัลลาเพื่อรับปัสสาวะส่ง เข้าสู่ท่อไต 
ภาพจริง
คอร์เท็กซ์ (Cortex)
ภาพจำลอง
เมดัลลา (Medulla) บริเวณส่วนในของไต
เมดัลลา (Medulla)
หลอดเลือดรีนัลอาร์เตอรี (Renal artery) หลอดเลือดที่นำเลือดจากหัวใจเข้าสู่ไต
หลอดเลือดรีนัลอาร์เตอรี (Renal artery)
หลอดเลือดรีนัลเวน (Renal vein) หลอดเลือดที่นำเลือดที่ผ่านการกรองแล้วออกจากไต
หลอดเลือดรีนัลเวน (Renal vein)
กรวยไต (Pelvis) โพรงที่ติดกับส่วนปลายของเมดัลลาเพื่อรับปัสสาวะส่งเข้าสู่ท่อไต
กรวยไต (Pelvis)
ท่อไต (Ureter) ท่อที่ลำเลียงปัสสาวะจากไตไปเก็บไว้ที่กระเพาะปัสสาวะ
ท่อไต (Ureter)
หน่วยไต (Nephron) ไตแต่ละข้างมีหน่วยไต ประมาณ1 ล้านหน่วย ประกอบด้วยโกลเมอรูลัส โบว์แมนส์แคปซูล มีลักษณะเป็นท่อขนาดเล็ก ขดไปมา พันรอบด้วย หลอดเลือดฝอย แต่ละส่วน มีรายละเอียด ดังนี้
โกลเมอรูลัส (Glomerulus) กลุ่มหลอดเลือดฝอยที่เชื่อมต่อระหว่างหลอดเลือดอาร์เตอริโอล ที่นําเลือดเข้า และหลอดเลือด อาร์เตอริโอลที่นําเลือดออก
โบว์แมนส์แคปซูล (Bowman’s capsule) ส่วนแรกของท่อหน่วยไต มีลักษณะคล้ายถ้วยล้อมรอบ โกลเมอรูลัส
ท่อขดส่วนต้น (Proximal convoluted tubule) ท่อหน่วยไตที่ต่อจากโบว์แมนส์แคปซูล มีลักษณะขดไปมา
ท่อขดส่วนต้น (Proximal convoluted tubule) ท่อหน่วยไตที่ต่อจากโบว์แมน แคปซูล มีลักษณะขดไปมา
ห่วงเฮนเล (Loop of Henle) ท่อหน่วยไตที่ต่อจากท่อขดส่วนต้น มีลักษณะเป็นรูปตัว U นำสารที่ผ่าน การกรองจากท่อขดส่วนต้นไป ท่อขดส่วนปลาย
ท่อขดส่วนปลาย (Distal convoluted tubule) ท่อหน่วยไตที่ต่อจากห่วงเฮนเล มีลักษณะขดไปมา นำของเหลว จากห่วงเฮนเลไปที่ท่อรวม
ท่อรวม (Collecting duct) ท่อที่ต่อจากท่อขดส่วนปลาย ของหน่วยไตหลายๆ หน่วย รวบรวมปัสสาวะสู่กรวยไต