การเกิดข้างขึ้น ข้างแรม

{{lunaDayInt>15||lunaDayInt==0?'ขึ้น':'แรม'}} {{(lunaDayInt+14)%15+1}} ค่ำ