การหักเหของแสง

ตัวกลาง

อัตราความเร็วของแสง m/s
ตัวกลาง

อัตราความเร็วของแสง m/s
มุมตกกระทบ
θ1 = {{ang1Txt}}°

( มุมวิกฤติ )

{{descr2}}
θ2 = {{ang2Txt}}°