การเคลื่อนที่แบบวงกลม (Circular Motion)

 • Category
  ฟิสิกส์
 • Name
  การเคลื่อนที่แบบวงกลม (Circular Motion)
 • Description
  การเคลื่อนี่แบบวงกลม เป็นการเคลื่อนที่ที่เราพบเห็นในชีวิตประจำวัน เป็นการเคลื่อนที่โดยมีแรงกระทำเข้าสู่ศูนย์กลางของวงกลม และจะเกิดความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลาง ความเร็วจะมีค่าไม่คงที่ เพราะมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ โดยความเร็ว ณ ตำแหน่งใดจะมีทิศสัมผัสกับวงกลม ณ ตำแหน่งนั้น เรามาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับลักษณะและเงื่อนไขการเคลื่อนที่แบบวงกลมครับ
 • Created
  วันเสาร์, 07 พฤษภาคม 2554
 • Group admin
  physics01
 
ห้องเรียน
คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ค้นหา
 • loader
คลับ (Club) ล่าสุด
 • การค้นพบกฎและทฤษฎีทางฟิสิกส์ (Discovery Law and Theory of Physics)
  ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส์สร้างขึ้น กฎและทฤษฎีต่างๆ จะถูกพิสูจน์ด้วยการทดลอง การเข้าใจแนวคิดและที่มาของกฎและทฤษฎีเหล่านั้น จะทำให้เราเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น และทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของนักฟิสิกส์ด้วย...
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  สิ่งมีชีวิตมีมากหมายหลายชนิดเเตกต่างกัน ดังนั้นการจัดลำดับสิ่งมีชีวิตในโลกของเราใช้หลักเกณฑ์ใดบ้างมาเรียนรู้กัน
 • What Companies Bangalore Packers Movers Provide
  There are lots of going businesses or maybe removal businesses or perhaps packers as well as movers inside Bangalore, Maharashtra. This sort of firms are encouraging people significantly inside relocation. These are helping those who wish to shift their particular residences as well as offices...
 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
  ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร สอนดี Mathematics rules
 • คลับคนรักคณิต
  คลับคนรักคณิต เนื้อหาและบทเรียน CAI วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับผู้ที่นิยมศึกษาผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต พูดคุย และแลกเปลี่ยนกันทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการคำนวณ เชิญรับชมบทเรียน e-Learning ของคลับนี้ได้ครับ
 • smith mekpiboonwattana
  เรขาคณิตเป็นวิชาด้วยการวัดดิน การคำนวณด้วยเส้น
คนที่ออนไลน์

มี 1254 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

View all discussions Displaying 10 of 25 discussions
วันพฤหัสบดี, 14 กรกฎาคม 2554 21:02 by physics01

การเคลื่อนที่ของดาวเทียม

XXXXXการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ต่างๆ มีลักษณะการเคลื่อนที่เป็นวงรี ซึ่งเราศึกษาในหัวข้อที่แล้ว เกี่ยวกับกฎของเคปเลอร์ ในหัวข้อนี้เราจะศึกษาการเคลื่อนที่ของดาวเทียมที่โคจรรอบโลก ในกรณีที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม ซึ่งดาวเทียมขณะเคลื่อนที่รอบโลก จะมีแรงสู่ศูนย์กลางกระทำต่อดาวเทียม และจากกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน ขณะที่ดาวเทียมโคจรรอบโลก จะมีแรงดึงดูดระหว่างมวลทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลาง ดังรูป

แรงดึงดูดระหว่างมวลของโลกกับดาวเทียมทำหน้าที่เป็นแรงสู่ศูนย์กลาง


XXXXXจากกฎแรงดึงดูดระหว่างมวลของนิวตัน กับการเคลื่อนที่ในแนววงกลม จะได้ว่า

XXXXXXXXXXXXXXX«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msub»«mi»F«/mi»«mi»G«/mi»«/msub»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msub»«mi»F«/mi»«mi»c«/mi»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mfrac»«mrow»«msub»«mi»Gm«/mi»«mi»e«/mi»«/msub»«mi»m«/mi»«/mrow»«msup»«mi»r«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mfrac»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mfrac»«msup»«mi»mv«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mi»r«/mi»«/mfrac»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»v«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msqrt»«mfrac»«msub»«mi»Gm«/mi»«mi»e«/mi»«/msub»«mi»r«/mi»«/mfrac»«/msqrt»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

XXXXXเมื่อXXXXXme , m  แทนมวลของโลก และดาวเทียม

XXXXXXXXXXXXXv XXXXแทนอัตราเร็วของดาวเทียมที่โคจรรอบโลก

XXXXXXXXXXXXXr XXXXแทนรัศมีโคจรของดาวเทียม

XXXXXXXXXXXXXG XXXXค่าคงที่ความโน้มถ่วง («math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»G«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»6«/mn»«mo».«/mo»«mn»67«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mrow»«mo»-«/mo»«mn»11«/mn»«/mrow»«/msup»«msup»«mi»Nm«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»/«/mo»«msup»«mi»kg«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/math»)

XXXXXจากสมการที่ได้เราสามารถคำนวณหาอัตราเร็วของดาวเทียมที่โคจรรอบโลก ณ ตำแหน่งวงโคจรต่างๆ ได้ ในการส่งดาวเทียมให้โคจรรอบโลก จะกำหนดรัศมีวงโคจรไว้ก่อน แล้วคำนวณหาแรงสู่ศูนย์กลางที่กระทำต่อดาวเทียมและอัตราเร็วเชิงเส้นในวงโคจรนั้นๆ จากนั้นจึงส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร โดยยิงดาวเทียมขึ้นไปจนมีความสูงหรือรัศมีวงโคจรตามต้องการ แล้วปรับทิศทางและอัตราเร็วตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้ดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรของโลก

XXXXXในขณะที่ดาวเทียมโคจรรอบโลก ดาวเทียมจะมีความเร่งในทิศเข้าสู่ศูนย์กลางตลอดเวลา ซึ่งความเร่งนี้จะมีค่าเท่ากับความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก (g) ทำให้มนุษย์อวกาศที่อยู่ในดาวเทียมจะอยู่ในสภาพไร้น้ำหนัก กล่าวคือ ไม่มีแรงกระทำระหว่างเท้ากับพื้น ซึ่งเหมือนกับกรณีที่ลิฟท์ขาด แล้วตกลงด้วยความเร่งโน้มถ่วงของโลก คนที่อยู่ในลิฟท์จะไม่รู้สึกถึงแรงกระทำระว่างเท้ากับพื้นลิฟท์ เนื่องจากความเร่งของคนเท่ากับความเร่งของลิฟท์

XXXXXในการโคจรรอบโลกของดาวเทียมที่วงโคจรต่างๆ กัน จะมีคาบของการโคจรต่างกัน ขึ้นอยู่กับรัศมีของวงโคจร เราสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างคาบของการโคจร กับรัศมีวงโคจร ได้ดังนี้

XXXXXจากXXXXX«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»v«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msqrt»«mfrac»«msub»«mi»Gm«/mi»«mi»e«/mi»«/msub»«mi»r«/mi»«/mfrac»«/msqrt»«/math»

XXXXXXXXXXXX«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mi»v«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mfrac»«msub»«mi»Gm«/mi»«mi»e«/mi»«/msub»«mi»r«/mi»«/mfrac»«/math»XXXXXXXXXXXXXXX(1)

XXXXXจากความสัมพันธ์ระหว่างคาบและอัตราเร็วเชิงเส้น

XXXXXXXXXXXXX«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»v«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mfrac»«mrow»«mn»2«/mn»«mi»§#960;r«/mi»«/mrow»«mi»T«/mi»«/mfrac»«/math»XXXXXXXXXXXXXXX(2)

XXXXXจาก (1) และ (2) จะได้ว่า

XXXXXXXXXX «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«mfrac»«mrow»«mn»4«/mn»«msup»«mi»§#960;«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«msup»«mi»r«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mrow»«msup»«mi»T«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mfrac»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mfrac»«msub»«mi»Gm«/mi»«mi»e«/mi»«/msub»«mi»r«/mi»«/mfrac»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»4«/mn»«msup»«mi»§#960;«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«msup»«mi»r«/mi»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msub»«mi»Gm«/mi»«mi»e«/mi»«/msub»«msup»«mi»T«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

XXXXXดังนั้นXXXXX«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«menclose notation=¨box¨»«mrow»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msup»«mi»T«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»§#945;«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«msup»«mi»r«/mi»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«/mrow»«/menclose»«/math»

XXXXXซึ่งสอดคล้องกับกฎข้อที่ 3 ของเคปเลอร์ “กำลังสองของคาบการโคจรของดาวเทียมหรือดาวเคราะห์เป็นสัดส่วนโดยตรงกับกำลังสามของรัศมีวงโคจร


ตัวอย่าง 1 ดาวเทียมดวงหนึ่งโคจรสูงจากผิวโลก 1,600 กิโลเมตร ถ้ารัศมีของโลกมีค่า 6,400 กิโลเมตร และมวลของโลกมีค่า «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»6«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»24«/mn»«/msup»«/math» กิโลกรัม จงหาอัตราเร็ว, อัตราเร่ง และคาบของดาวเทียมดวงนี้

แนวคิด เขียนรูปแสดงการโคจรของดาวเทียมรอบโลก เมื่อรู้

XXXXXXXXXX «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«msub»«mi»r«/mi»«mi»i«/mi»«/msub»«mo»=«/mo»«mn»1600«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»km«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»1«/mn»«mo».«/mo»«mn»6«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»m«/mi»«mo»,«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msub»«mi»r«/mi»«mi»e«/mi»«/msub»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»6400«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»km«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»6«/mn»«mo».«/mo»«mn»4«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»m«/mi»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»m«/mi»«mi»e«/mi»«/msub»«mo»=«/mo»«mn»6«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»24«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»kg«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»,«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»G«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»6«/mn»«mo».«/mo»«mn»67«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mrow»«mo»-«/mo»«mn»11«/mn»«/mrow»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«msup»«mi»Nm«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»/«/mo»«msup»«mi»kg«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

XXXXXต้องการหา   v ,  ac และ  T  ของดาวเทียม


XXXXXจากรูป  จะได้ระยะห่างของดาวเทียมจากจุดศูนย์กลางมวลของโลกเป็น

XXXXXXXXXXXXXXX «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«mi»r«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msub»«mi»r«/mi»«mi»e«/mi»«/msub»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»+«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msub»«mi»r«/mi»«mi»i«/mi»«/msub»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mfenced»«mrow»«mn»6«/mn»«mo».«/mo»«mn»4«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»m«/mi»«/mrow»«/mfenced»«mo»+«/mo»«mfenced»«mrow»«mn»1«/mn»«mo».«/mo»«mn»6«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»m«/mi»«/mrow»«/mfenced»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»8«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»m«/mi»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

XXXXXจากXXXXXXXX«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»v«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msqrt»«mfrac»«msub»«mi»Gm«/mi»«mi»e«/mi»«/msub»«mi»r«/mi»«/mfrac»«/msqrt»«/math»

XXXXXXXXXXXXXX«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«msqrt»«mfrac»«mrow»«mfenced»«mrow»«mn»6«/mn»«mo».«/mo»«mn»67«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mrow»«mo»-«/mo»«mn»11«/mn»«/mrow»«/msup»«/mrow»«/mfenced»«mo»§#215;«/mo»«mfenced»«mrow»«mn»6«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»24«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfenced»«/mrow»«mrow»«mn»8«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/msqrt»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mi»v«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«mo».«/mo»«mn»07«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»m«/mi»«mo»/«/mo»«mi»s«/mi»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

XXXXXจากXXXXX«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»a«/mi»«mi»c«/mi»«/msub»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mfrac»«msup»«mi»v«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mi»r«/mi»«/mfrac»«/math»

XXXXXXXXXXXX «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mfrac»«msup»«mfenced»«mrow»«mn»7«/mn»«mo».«/mo»«mn»07«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»3«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfenced»«mn»2«/mn»«/msup»«mrow»«mn»8«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«msub»«mi»a«/mi»«mi»c«/mi»«/msub»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»6«/mn»«mo».«/mo»«mn»25«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»m«/mi»«mo»/«/mo»«msup»«mi»s«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

XXXXXจากXXXXX«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mi»v«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mfrac»«mrow»«mn»2«/mn»«mi»§#960;r«/mi»«/mrow»«mi»T«/mi»«/mfrac»«/math»

XXXXXXXXXXXXX«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«mi»T«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mfrac»«mrow»«mn»2«/mn»«mi»§#960;r«/mi»«/mrow»«mi»v«/mi»«/mfrac»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mfrac»«mrow»«mn»2«/mn»«mo»§#215;«/mo»«mfrac»«mn»22«/mn»«mn»7«/mn»«/mfrac»«mo»§#215;«/mo»«mn»8«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«/mrow»«mrow»«mn»7«/mn»«mo».«/mo»«mn»07«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»3«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mi»T«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«mo».«/mo»«mn»11«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»s«/mi»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

XXXXXดังนั้น อัตราเร็ว, อัตราเร่ง และคาบของดาวเทียมมีค่า «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»7«/mn»«mo».«/mo»«mn»07«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»m«/mi»«mo»/«/mo»«mi»s«/mi»«mo»,«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»6«/mn»«mo».«/mo»«mn»25«/mn»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»m«/mi»«mo»/«/mo»«msup»«mi»s«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«/math» และ «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»7«/mn»«mo».«/mo»«mn»11«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»3«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»s«/mi»«/math» ตามลำดับ

ตัวอย่าง 2 ดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลก «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»4«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«/math» กิโลเมตร โคจรรอบโลกใช้เวลา 28 วัน ถ้าดาวเทียมดวงหนึ่งอยู่ห่างจากโลก «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mn»1«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«/math» กิโลเมตร จะโคจรรอบโลกในเวลากี่วัน

แนวคิด เมื่อรู้ «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»r«/mi»«mn»1«/mn»«/msub»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»4«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»km«/mi»«mo»,«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msub»«mi»r«/mi»«mn»2«/mn»«/msub»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»1«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»km«/mi»«/math» และ  «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»T«/mi»«mn»1«/mn»«/msub»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»28«/mn»«/math» วัน

XXXXXต้องการหา  T2

XXXXXจากXXXXXXXXXX«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mi»T«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mi»§#945;«/mi»«mo»§nbsp;«/mo»«msup»«mi»r«/mi»«mn»3«/mn»«/msup»«/math»

XXXXXได้ว่าXXXXX«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msup»«mfenced»«mfrac»«msub»«mi»T«/mi»«mn»2«/mn»«/msub»«msub»«mi»T«/mi»«mn»1«/mn»«/msub»«/mfrac»«/mfenced»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msup»«mfenced»«mfrac»«msub»«mi»r«/mi»«mn»2«/mn»«/msub»«msub»«mi»r«/mi»«mn»1«/mn»«/msub»«/mfrac»«/mfenced»«mn»3«/mn»«/msup»«/math»

XXXXXXXXXXXXX«math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«mtable columnalign=¨left¨ rowspacing=¨0¨»«mtr»«mtd»«msup»«mfenced»«mfrac»«msub»«mi»T«/mi»«mn»2«/mn»«/msub»«mn»28«/mn»«/mfrac»«/mfenced»«mn»2«/mn»«/msup»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msup»«mfenced»«mfrac»«mrow»«mn»1«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«/mrow»«mrow»«mn»4«/mn»«mo»§#215;«/mo»«msup»«mn»10«/mn»«mn»6«/mn»«/msup»«/mrow»«/mfrac»«/mfenced»«mn»3«/mn»«/msup»«/mtd»«/mtr»«mtr»«mtd»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«msub»«msup»«mi»T«/mi»«mn»2«/mn»«/msup»«mn»2«/mn»«/msub»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mfrac»«msup»«mfenced»«mn»28«/mn»«/mfenced»«mn»2«/mn»«/msup»«msup»«mn»4«/mn»«mn»3«/mn»«/msup»«/mfrac»«/mtd»«/mtr»«/mtable»«/math»

XXXXXดดังนั้นXXXXXXX «math xmlns=¨http://www.w3.org/1998/Math/MathML¨»«msub»«mi»T«/mi»«mn»2«/mn»«/msub»«mo»§nbsp;«/mo»«mo»=«/mo»«mo»§nbsp;«/mo»«mn»3«/mn»«mo».«/mo»«mn»5«/mn»«/math» วัน

ดังนั้น ดาวเทียมดวงนี้จะโคจรรอบโลกใช้เวลา 3.5 วัน

 

 

 

วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2554 12:30 by physics01
วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2554 12:22 by physics01
วันเสาร์, 07 พฤษภาคม 2554 22:49 by physics01
View all announcements Displaying 7 of 7 announcements

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon