ออกซิน (Auxin)

bio03 วันศุกร์, 15 กรกฎาคม 2554 17:48

                        

              1. ออกซิน (Auxin) ออกซินเป็นฮอร์โมนพืชที่สร้างจากกลุ่มเซลล์เนื้อเยื่อเจริญบริเวณยอดอ่อน แล้วแพร่จากยอดอ่อนไปยังเซลล์อื่น ๆ ที่อยู่ด้านล่าง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม
(กรุณาจำชื่อชื่อย่อของออกซินไว้ด้วย ออกสอบเอนนะ)


              เเบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Natural and Synthetic Auxin

1.
ออกซิน ธรรมชาติ (Natural Auxin)
        Indole-3-Acetic Acid  (IAA)
        Indole-3-Butyric Acid  (IBA)

2. ออกซิน สังเคราะห์ (Synthetic Auxin)
        Naphthalene Acetic Acid  (NAA)
        2,4-Dicholophenoxy acetic acid  (2,4-D)
        2,4,5-Trichlorophenoxy acetic acid  (2,4,5-T)


หน้าที่คือ
       1. กระตุ้นเซลล์ของเนื้อเยื่อที่มีการยืดตัวให้ขยายขนาดทำให้เจริญเติบโตสูงขึ้น
       2. ออกซินมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของตาข้าง

การศึกษาเกี่ยวกับออกซิน (มีถามในเอนเยอะอยู่นะครับ)

 1) การศึกษาการตัดตาออ่นของพืช           ก.                                  ข.                                   ค.

                                 รูปแสดงการทดลองตัดยอดพืช 

                        ก. ต้นที่เจริญตามปกติ
            ข. ต้นที่ตัดยอดออก
            ค. ต้นที่ตัดยอดออกแล้วนำชิ้นวุ้นที่มีออกซินมาวางไว้


2) การศึกษาความเข้มข้นของออกซิน


                                       

รูปการตอบสนองของราก ตา และลำต้น ต่อความเข้มข้นของออกซินระดับต่าง ๆ

สรุปว่า ถ้าออกซินเข้มข้นมาก จะยับยั้งการเจริญของตาแต่เมื่อตัดยอดออกไป จึงขาดแหล่งสร้างออกซินที่จะยับยั้งการเจริญของตาข้าง ทำให้ตาข้างเจริญได้ดี


                                         

รูปภาพแสดงการเร่งรากของกิ่งเมื่อใช้ออกซิน

            สรุปผลการทดลองได้ว่า ก้านใบพืชที่จุ่มในออกซินมีการแตกรากหรือการงอกรากมากมายกว่าก้านใบพืชที่จุ่มในน้ำ โดยไม่มีออกซิน แทบไม่มีการงอกออกมาเลย
Parthenocarpic fruit

                              

                                   ก.                ข.                   ค.

ก. ผลกลุ่มสตรอเบอรี่ที่เจริญตามปกติ
ข. ผลกลุ่มสตรอเบอรี่หลังแกะเมล็ดของผลย่อย ๆ ออกหมด
ค. ผลกลุ่มสตรอเบอรี่ที่แกะเมล็ดของผลย่อยออกหมดแล้วเคลือบด้วยแผ่นวุ้นที่มีออกซินอยู่

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon