ขอความกรุณาท่านสมาชิกร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์ scimath.orgแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งาน เว็บไซต์ scimath.org

               แบบสำรวจความพึงพอใจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ scimath.org เพื่อจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นที่พึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านในการประเมินผล โดยแสดงความเห็นในส่วนที่ท่านเห็นว่าสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 เพศ

1.2 อายุ

12-17 ปี 18-23 ปี 24-35 ปี 36-55 ปี 55 ปี ขึ้นไป

1.3 ระดับการศึกษา

1.4 สถานที่อยู่ปัจจุบัน (อาจไม่จำเป็นต้องตรงกับทะเบียนบ้าน)

1.5 อาชีพ

ส่วนที่ 2 : แบบสำรวจพฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ scimath

2.1 ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ scimath โดยเฉลี่ยบ่อยแค่ไหน
2.2 ช่วงเวลาในการใช้บริการเว็บไซต์บ่อยที่สุด
2.3 ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ scimath ในแต่ละครั้งนานประมาณ
2.4 ท่านเป็นสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ scimath หรือไม่
2.5 ท่านเข้ามาศึกษาและค้นหาข้อมูลอะไรมากที่สุด

ส่วนที่ 3 : สำรวจความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์

หัวข้อประเมิน
ระดับทัศนคติตามความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 การออกแบบ (design features)
3.1.1 เว็บไซต์มีความสวยงาม
3.1.2 เว็บไซต์ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย
3.1.3 ความเหมาะสมของสีตัวอักษรและพื้นหลัง
3.1.4 รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว สวยงาม
3.2 แรงจูงใจ (motivation)
3.2.1 เว็บไซต์มีความน่าสนใจ
3.2.2 ความสนุกสนานและเพลิดเพลินจากการเข้าชมเว็บไซต์
3.3 การเชื่อมโยงของข้อมูล (links)
3.3.1 ข้อมูลเชื่อมโยงถูกต้อง ตรงตาม link
3.3.2 เนื้อหามีความสัมพันธ์กัน
3.4 เนื้อหา (content)
3.4.1 มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3.4.2 มีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆ อยู่เสมอ
3.4.3 ความถูกต้องของเนื้อหา
3.4.4 ความน่าเชื่อถือของเนื้อหา
3.4.5 ความครบถ้วนของเนื้อหา
3.4.6 การจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา
3.4.7 การเรียงลำดับของเนื้อหา
3.4.8 ความลึกซึ้งของเนื้อหา
3.4.9 เนื้อหาเป็นประโยชน์
3.4.10 ความซ้ำซ้อนของเนื้อหา
3.5 ปฏิสัมพันธ์ (interaction)
3.5.1 ติดต่อกับเว็บไซต์ได้ง่าย เช่น e-mail
3.5.2 สามารถแสดงความคิดเห็นได้
3.6 การใช้งาน (usability)
3.6.1 เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย
3.7 ระยะเวลา (time)
3.7.1 การแสดงผลของเนื้อหา
3.7.2 แสดงผลของรูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ
3.7.3 การแสดงข้อมูลจากการสืบค้น (search)