ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

การประดิษฐ์และสมบัติทางแม่เหล็กของเส้นใยนาโนอิเล็กโตรสปันเฟอร์ไรต์ CoFe2O4

ชื่อโครงงาน

โครงงานการประดิษฐ์และสมบัติทางแม่เหล็กของเส้นใยนาโนอิเล็กโตรสปันเฟอร์ไรต์ CoFe2O4

ชื่อผู้ทำโครงงาน

มันทนา แสงมณี

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

รศ.ดร.สันติ แม้นศิริ

สถาบันการศึกษา

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับชั้น

ปริญญาตรี

หมวดวิชา

ฟิสิกส์

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

โครงงานนี้ได้ทำการประดิษฐ์เส้นใยนาโนอิเล็กโตรสปันเฟอร์ไรต์ CoFe2O4 ด้วยกระบวนการ โซล-เจล (Sol–gel) ระหว่างสารละลายพอลิเมอร์โพลิไวนิลไพโรลิโดน (PVP) กับโคบอลท์เฟอร์ไรต์, เทคนิค อิเล็กโทรสปินนิ่ง (electrospinning) และการแคลไซน์ (calcination) ที่อุณหภูมิสูง เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิในการแคลไซน์ต่อสมบัติความเป็นแม่เหล็กของเส้นใยนาโน ผลจากเทคนิค SEM พบว่าขนาดเฉลี่ยของเส้นใยนาโนก่อนการแคลไซน์มีค่าเท่ากับ 454±10 nm แต่หลังจากการแคลซิเนชันที่อุณหภูมิ 500 ºC, 600ºC และ 800 ºC พบว่าเส้นใยนาโนเปลี่ยนเป็นอนุภาคนาโนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการแคลซิเนชันเพิ่มขึ้น การศึกษาสมบัติทางแม่เหล็กของ CoFe2O4 ที่ได้ ด้วยเทคนิค VSM พบว่ามีความเป็นแม่เหล็กแบบเฟอร์โร ที่มีค่า Ms เพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิในการแคลไซน์เพิ่มขึ้น โดยค่า Ms ของการแคลไซน์ที่อุณหภูมิ 800 ºC มีค่าเป็น 71±10 emu/g

แหล่งที่มา

สสวท.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations