ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

การเพาะเลี้ยงเห็ดป่า

ชื่อโครงงาน

โครงงานการเพาะเลี้ยงเห็ดป่า

ชื่อผู้ทำโครงงาน

นางสาวพิกุล พรมนุช, นางสาวขวัญเรือน เพชรรักษา , นางสาววาสนา แผลติตะ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สิรวิชญ์ สิทธินอก

สถาบันการศึกษา

โรงเรียนร่มเกล้า

โครงงานได้รับรางวัล

-

ระดับชั้น

มัธยมปลาย

หมวดวิชา

ชีววิทยา

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

จากการศึกษาครั้งนี้คณะผู้จัดทำโครงงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาว่าสูตรอาหารวุ้นชนิดใดที่ทำให้เชื้อเห็ดเจริญเติบโตได้ดีส่วนประกอบของสูตรอาหารวุ้นมีดังนี้ มันฝรั่ง มันเทศ มันเลือด เผือก และมันสำปะหลัง สูตรอาหารที่ใช้ศึกษาทั้งหมดสามารถทำให้เส้นใยเจริญเติบโตได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรอาหารที่ทำจากเผือกและมันฝรั่งเส้นใยของเห็ดจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุด กล้าเชื้อจากเมล็ดธัญพืชพบว่าข้าวฟ่าง กล้าเชื้อเห็ดเจริญเติบโตได้ดีข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดีแต่ติดเชื้อได้ง่ายปริมาณการถ่ายเชื้อจะได้น้อยส่วนข้าวเปลือกการเดินของกล้าเชื้อจะช้ากว่าเมล็ดธัญพืชทั้งสองแต่เชื้อที่ได้มีปริมาณมากและปลอดเชื้อโรคเช่นเดียวกับเมล็ดข้าวฟ่างและวัสดุในการทำก้อนเชื้อมี 3 ชนิดคือ ขี้เลื้อยยางพารา ขุยมะพร้าวและฟางข้าว ซึ่งในการศึกษาพบว่าก้อนเชื้อขี้เลื่อยยางพาราเชื้อเห็ดสามารถเจริญเติบโตได้ดีและก้อนเชื้อสามารถอยู่นานสำหรับการออกดอกจะต้องนำก้อนเชื้อไปเก็บที่โรงเรือนที่สามารถควบคุมชื้นและอุณหภูมิซึ่งจะทำให้การออกดอกของเห็ดมีคุณภาพและมีปริมาณมาก

แหล่งที่มา

โครงงาน วิชาการ.คอม

Download ไฟล์ PDF ไฟล์ที่1   ไฟล์ที่2   ไฟล์ที่3   ไฟล์ที่4   ไฟล์ที่5   

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations