ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

กระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อโครงงาน

โครงงานกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ

ชื่อผู้ทำโครงงาน

ด.ช.กฤษนัย กัลป์ปะ, ด.ช.อนุชา คนงานดี, ด.ช.นนทกร จันทรวรกาญจน์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

นางนิภาพร ประชากุล, นางสาวอุไรวรรณ ประชากุล

สถาบันการศึกษา

โรงเรียนวิสุทธรังษี

ระดับชั้น

มัธยมต้น

หมวดวิชา

ชีววิทยา

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อ ต้องการศึกษาการทำกระถางเพาะชำจากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้เส้นใจจากวัสดุธรรมชาติชนิดต่างๆ โดยคณะผู้จัดทำได้แบ่งการทดลองนี้เป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาวัสดุจากธรรมชาติชนิดต่างๆที่ใช้ในการทำกระถางเพาะชำได้ดี ตอนที่ 2 ศึกาอัตราส่วนที่เหมาะสมของใยมะพร้าวกับแป้งเปียกที่ใช้ในการทำกระถ่างเพาะชำ ตอนที่ 3 ศึกษาระยะเวลาในการคงรูปร่างของกระถางเพาะชำ ตอนที่ 4 ศึกษาผลของมูลสัตว์ที่นำมาผสมกับกระถางเพาะชำ

ขั้นตอนการดำเนินการทดลองมีดังนี้ ตอนที่ 1 นำแป้งมันมาละลายน้ำแล้วตั้งไฟอ่อนเคี่ยวจนใส และตั้งพักไว้ให้เย็น จากนั้นนำวัสดุที่ใช้ในการทำกระถาง (ใยมะพร้าว, หญ้าแพรก, ฟาง, ขี้เลื่อย, แกลบ) มาผสมกับแป้งเปียกแล้วบรรจุใส่แม่พิมพ์ อัดจนแน่น ใช้ฐานเหล็กดันออกและรอให้กระถางแห้ง ตอนที่ 2 นำวัสดุธรรมชาติ (ใยมะพร้าว) ผสมกับแป้งเปียกในอัตราส่วน 3:1, 2:1, 1:1, 1:2 และ 1:3 แล้วบรรจุใส่แม่พิมพ์อัดจนแน่น ใช้ฐานเหล็กดันออกและรอให้กระถางแห้ง ตอนที่ 3 นำกระถางที่ทำจากวัสดุและอัตราส่วนที่ดีที่สุดคือ ใยมะพร้าว กับแป้งเปียกเท่ากับ 1:3 มาปลูกเมล็ดถั่วดำ และรดน้ำ สังเกตจำนวนวันที่กระถางคงรูปร่างได้ ตอนที่ 4 นำวัสดุจากธรรมชาติ (ใยมะพร้าว) มาผสมมูลวัวกับแป้งเปียก แต่อีกกระถางหนึ่งไม่ผสมมูลวัว ปลูกพืชทั้งสองกระถาง แล้วสังเกตการณ์เจริญเติบโตของต้นพืชในแต่ละสัปดาห์

จากการทดลองได้ผลดังนี้ คือกระถางเพาะชำจากวัสดุจากธรรมชาติที่ทำจากใยมะพร้าวในอัตราส่วนระหว่างใยมะพร้าวกับแป้งเปียก เท่ากับ 1:3 มีลักษณะภายนอก ความคงทน และความสามารถในการยึดเกาะดีที่สุด สามารถดูดซับน้ำ 100 cm3ได้เฉลี่ย 4.73

แหล่งที่มา

โครงงาน วิชาการ.คอม

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations