ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง

ชื่อโครงงาน

โครงงานเทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง

ชื่อผู้ทำโครงงาน

นางสาวกนกวรรณ สร้อยทอง, นางสาวเนาวรัตน์ ถนอมสิงห์, นางสาววรนุช ทับทิมแสง, นางสาวดวงตา ดีรักษ์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

นายสมนึก เวศวงศ์ษาทิพย์

สถาบันการศึกษา

โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระดับชั้น

มัธยมปลาย

หมวดวิชา

ชีววิทยา

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

ในการต่อกิ่งมะม่วงพันธุ์ดีโดยใช้มะม่วงแก้วเป็นต้นตอ และใช้มะม่วงแรดเป็นกิ่งพันธุ์ การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม จากการทดลองพบว่า การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก จำนวนต้นที่ต่อติด 40% การต่อกิ่งแบบเสียบข้างจำนวนต้นที่ต่อคิด 60% การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม จำนวนต้นที่ต่อติด 20% การต่อกิ่งแบบเสียบข้างให้ผลในการต่อดีที่สุด ในการศึกษาอายุของกิ่งพันธุ์ที่ใช้ในการต่อกิ่ง โดยใช้มะม่วงแก้วเป็นต้นตอและใช้กิ่งมะม่วงแรดอายุ 6-12 เดือน เป็นกิ่งพันธุ์ โดยต่อกิ่งแบบเสียบข้าง จากการทดลองพบว่า กิ่งพันธุ์อายุ 6 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์อายุ 7 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 60% กิ่งพันธุ์อายุ 8 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์อายุ 9 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์อายุ 10 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 60% กิ่งพันธุ์อายุ 11 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์อายุ 12 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 40% อายุของกิ่งพันธุ์ที่นำมาต่อกิ่งกับต้นตอมะม่วงแก้ว และมีเปอร์เซ็นต์การต่อติดสูงสุดคือ กิ่งพันธุ์อายุ 8-9 เดือน มีเปอร์เซ็นต์การต่อติด 80% ในการศึกษาความยาวของกิ่งที่ใช้ในการต่อกิ่ง โดยใช้มะม่วงแก้วเป็นต้นตอใช้มะม่วงแรดเป็นกิ่งพันธุ์ อายุของกิ่งพันธุ์ที่ใช้ทดลองอายุ 9 เดือน ความยาวของกิ่งพันธุ์ที่ใช้ในการทดลอง 5-10 เซนติเมตร จากการทดลองพบว่า กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 5 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 6 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 7 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 8 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 9 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 60% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 10 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 40% จากผลการทดลองกิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 7-8 เซนติเมตร มีจำนวนต้นที่ต่อติดมากที่สุด คือ 80% ในการศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกิ่งพันธ์ที่ใช้ในการต่อกิ่ง โดยการต่อกิ่งกับต้นตอมะม่วงแก้วและใช้ยอดมะม่วงแรดเป็นกิ่งพันธุ์ต่อกิ่งแบบเสียบข้าง กับกิ่งพันธุ์อายุ 9 เดือน ความยาวของกิ่งที่ใช้ในการต่อกิ่งพันธุ์ 8 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกิ่งพันธุ์ที่นำมาทดลองในการต่อกิ่ง 0.5-1.0 เซนติเมตร จากการทดลองพบว่า กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตรจำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 60% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 100% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.9 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตรให้ผลสัมฤทธิ์ในการต่อสูงถึง 100% กิ่งพันธุ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 และ 0.9 เซนติเมตร ให้ผลในการต่อติดอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ต่อติด 80%

แหล่งที่มา

โครงงาน วิชาการ.คอม

Download ไฟล์ PDF

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations