ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

เทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง

ชื่อโครงงาน

โครงงานเทคโนโลยีในการต่อกิ่งมะม่วง

ชื่อผู้ทำโครงงาน

นางสาวกนกวรรณ สร้อยทอง, นางสาวเนาวรัตน์ ถนอมสิงห์, นางสาววรนุช ทับทิมแสง, นางสาวดวงตา ดีรักษ์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

นายสมนึก เวศวงศ์ษาทิพย์

สถาบันการศึกษา

โรงเรียนบางปะกง “บวรวิทยายน” จังหวัดฉะเชิงเทรา

ระดับชั้น

มัธยมปลาย

หมวดวิชา

ชีววิทยา

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

ในการต่อกิ่งมะม่วงพันธุ์ดีโดยใช้มะม่วงแก้วเป็นต้นตอ และใช้มะม่วงแรดเป็นกิ่งพันธุ์ การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก การต่อกิ่งแบบเสียบข้าง การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม จากการทดลองพบว่า การต่อกิ่งแบบเสียบเปลือก จำนวนต้นที่ต่อติด 40% การต่อกิ่งแบบเสียบข้างจำนวนต้นที่ต่อคิด 60% การต่อกิ่งแบบเสียบลิ่ม จำนวนต้นที่ต่อติด 20% การต่อกิ่งแบบเสียบข้างให้ผลในการต่อดีที่สุด ในการศึกษาอายุของกิ่งพันธุ์ที่ใช้ในการต่อกิ่ง โดยใช้มะม่วงแก้วเป็นต้นตอและใช้กิ่งมะม่วงแรดอายุ 6-12 เดือน เป็นกิ่งพันธุ์ โดยต่อกิ่งแบบเสียบข้าง จากการทดลองพบว่า กิ่งพันธุ์อายุ 6 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์อายุ 7 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 60% กิ่งพันธุ์อายุ 8 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์อายุ 9 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์อายุ 10 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 60% กิ่งพันธุ์อายุ 11 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์อายุ 12 เดือน จำนวนต้นที่ต่อติด 40% อายุของกิ่งพันธุ์ที่นำมาต่อกิ่งกับต้นตอมะม่วงแก้ว และมีเปอร์เซ็นต์การต่อติดสูงสุดคือ กิ่งพันธุ์อายุ 8-9 เดือน มีเปอร์เซ็นต์การต่อติด 80% ในการศึกษาความยาวของกิ่งที่ใช้ในการต่อกิ่ง โดยใช้มะม่วงแก้วเป็นต้นตอใช้มะม่วงแรดเป็นกิ่งพันธุ์ อายุของกิ่งพันธุ์ที่ใช้ทดลองอายุ 9 เดือน ความยาวของกิ่งพันธุ์ที่ใช้ในการทดลอง 5-10 เซนติเมตร จากการทดลองพบว่า กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 5 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 6 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 7 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 8 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 9 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 60% กิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 10 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 40% จากผลการทดลองกิ่งพันธุ์ที่มีความยาว 7-8 เซนติเมตร มีจำนวนต้นที่ต่อติดมากที่สุด คือ 80% ในการศึกษาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกิ่งพันธ์ที่ใช้ในการต่อกิ่ง โดยการต่อกิ่งกับต้นตอมะม่วงแก้วและใช้ยอดมะม่วงแรดเป็นกิ่งพันธุ์ต่อกิ่งแบบเสียบข้าง กับกิ่งพันธุ์อายุ 9 เดือน ความยาวของกิ่งที่ใช้ในการต่อกิ่งพันธุ์ 8 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของกิ่งพันธุ์ที่นำมาทดลองในการต่อกิ่ง 0.5-1.0 เซนติเมตร จากการทดลองพบว่า กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตรจำนวนต้นที่ต่อติด 40% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 60% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 100% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.9 เซนติเมตร จำนวนต้นที่ต่อติด 80% กิ่งพันธุ์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8 เซนติเมตรให้ผลสัมฤทธิ์ในการต่อสูงถึง 100% กิ่งพันธุ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.7 และ 0.9 เซนติเมตร ให้ผลในการต่อติดอยู่ในเกณฑ์ดี คือ ต่อติด 80%

แหล่งที่มา

โครงงาน วิชาการ.คอม

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations