ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

ผลของสารสกัดจากกระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata (L.) A.S. Hitchcock) ที่มีต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพืชปลูกและวัชพืชบางชนิด

ชื่อโครงงาน

โครงงานผลของสารสกัดจากกระดุมทองเลื้อย (Wedelia trilobata (L.) A.S. Hitchcock) ที่มีต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพืชปลูกและวัชพืชบางชนิด

ชื่อผู้ทำโครงงาน

วินัย อุดขาว

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สรัญญา วัชโรทัย, ผศ.ดร.สุรียา ตันติวิวัฒน์

สถาบันการศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระดับชั้น

ปริญญาตรี

หมวดวิชา

ชีววิทยา

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

การศึกษาผลของสารสกัดหยาบด้วยเมทานอลจากกระดุมทองเลื้อยที่มีต่อการงอกของเมล็ดและการเจริญเติบโตของต้นกล้าในพืช 2 กลุ่มคือ พืชปลูก ได้แก่ ข้าว (Oryza sativa L.) ผักบุ้ง (Ipomoea aquatica Forsk.) และผักกวางตุ้ง (Brassica chinensis L.) และวัชพืช ได้แก่ หญ้ารังนก (Chloris barbata Sw.) หญ้าบุ้ง (Cenchrus echinatus L.) ตีนตุ๊กแก (Tridax procumbens L.) และไมยราบ (Mimosa pudica L.) โดยใช้สารสกัดหยาบที่ระดับความเข้มข้น 0, 0.25, 0.50, 1.00 และ 2.00 กรัมต่อลิตร สำหรับพืชปลูกพบว่าสารสกัดหยาบไม่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพืชปลูกทั้ง 3 ชนิด และไม่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวและผักบุ้ง สารสกัดหยาบที่ระดับความเข้มข้น 1.00 และ 2.00 กรัมต่อลิตรสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของรากและส่งเสริม การเจริญเติบโตของยอดของผักกวางตุ้ง สำหรับวัชพืชพบว่าสารสกัดหยาบสามารถยับยั้งการงอกของเมล็ดวัชพืชได้ทั้ง 4 ชนิดและสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของรากและยอดของหญ้ารังนก ตีนตุ๊กแก และไมยราบ
------------------------------------------------------------------------------------------
Methanolic extract from Wedelia trilobata (L.) A.S. Hitchcock was studied for effect on seed germination and seedling growth of three cultivated plants: Oryza sativa L., Ipomoea aquatica Forsk. and Brassica chinensis L. and four weeds: Chloris barbata Sw., Cenchrus echinatus L., Tridax procumbens L. and Mimosa pudica L. The concentration of crude extract were 0, 0.25, 0.50, 1.00 and 2.00 g/l. The result was shown that the crude extract had no effect on seed germination of all three cultivated plants and had no effect on inhibition of Oryza sativa L. and Ipomoea aquatica Forsk seedling growth. The concentration of crude extract at 1.00 and 2.00 g/l could inhibit root growth and stimulate shoot growth of Brassica chinensis L. Also it was shown that the crude extract could inhibit seed germination of all four weeds and inhibit root and shoot growth of Chloris barbata Sw., Tridax procumbens L. and Mimosa pudica L.

แหล่งที่มา

สสวท.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations