ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

โปรแกรมช่วยสร้างและออกแบบ E-R Diagram

ชื่อโครงงาน

โครงงานโปรแกรมช่วยสร้างและออกแบบ E-R Diagram

ชื่อผู้ทำโครงงาน

วินัย โนนวงศ์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

เรวดี พิพัฒน์สูงเนิน

สถาบันการศึกษา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ระดับชั้น

ปริญญาตรี

หมวดวิชา

คอมพิวเตอร์

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรื่องโปรแกรมช่วยสร้างและออกแบบ E-R Diagram มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด ในการพัฒนาครั้งนี้ใช้ Delphi 6 เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสัญลักษณ์ที่ใช้สร้าง E-R Diagram ใช้สัญลักษณ์ Crow’s Foot
เมื่อสร้างแผนภาพ E-R Diagram แล้วสามารถแปลงจาก E-R Diagram ให้เป็นเค้าร่างฐานข้อมูล ภาษา SQL และพจนานุกรมข้อมูล โดยชนิดข้อมูลได้อ้างอิงตามมาตรฐาน ภาษา SQL ซึ่งโปรแกรมช่วยสร้างและออกแบบ
E-R Diagram จะช่วยลดเวลาในการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดลดความผิดพลาดของข้อมูลเมื่อนำฐานข้อมูลไปใช้งานได้จริงและยังใช้เป็นสื่อการเรียนในด้านการออกแบบฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Abstract : Computer program development title ER-Diagram assisted to create and design database. Objective for being education aid and database conceptual level design. This program used Delphi 6 and symbol of Crow’s foot Notation when create the ER-Diagram could generate from ER-Diagram to be database schema, SQL database and data dictionary with type of data was made reference to SQL language standard. Which the ER-Diagram assisted to create and design program will save time to design database conceptual level and reduce the error of data. When taking the database workable and used to be the learning aid for the database design.

แหล่งที่มา

สสวท.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations