ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

การศึกษาความคุ้มทุนในการเปลี่ยน หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อโครงงาน

โครงงานการศึกษาความคุ้มทุนในการเปลี่ยน หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน ในบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อผู้ทำโครงงาน

วรัญญู อติศักดิ์กุล

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ประสาท มีแต้ม

สถาบันการศึกษา

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับชั้น

ปริญญาตรี

หมวดวิชา

คณิตศาสตร์

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

โครงงานนี้เราจะศึกษาถึงความคุ้มทุนในการลงทุนเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันมาเป็นหลอดคอมแพกต์ฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดตะเกียบ ในบริเวณต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยผลจากการศึกษาทำให้ทราบถึงระยะเวลาที่คุ้มทุนของการลงทุนเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า อัตราค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อเดือน สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับบริเวณพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และนำเสนอต่อผู้บริหารคณะพิจารณาต่อไป
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abstract : This project will study about break even point of changing fluorescent lamp to compact fluorescent lamp in faculty of science, PSU. The result will show the duration of break even point, to safe the electric expense per month, can apply for other areas approximately and offer to manager for consider.

แหล่งที่มา

สสวท.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations