ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

การศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของส้มโชกุน (Citrus reticulate Blanco) โดยวิธีพาราฟิน

ชื่อโครงงาน

โครงงานการศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของส้มโชกุน (Citrus reticulate Blanco) โดยวิธีพาราฟิน

ชื่อผู้ทำโครงงาน

นางสาวเจนจิรา ดวงจิต

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล

สถาบันการศึกษา

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ระดับชั้น

มัธยมปลาย

หมวดวิชา

ชีววิทยา

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

การศึกษาการเจริญของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของดอกส้มโชกุนระยะที่ 5 ด้วยวิธีพาราฟิน โดยการนำเอาเกสรตัวผู้ของดอกส้มโชกุนที่เจริญเติบโตในระยะที่ 5 (จากดอกส้มโชกุนที่เจริญตั้งแต่ดอกตูมไปจนถึงติดผลมีอยู่ 9 ระยะด้วยกัน) แล้วนำสไลด์ถาวรที่ได้จากการเตรียมตัวอย่างนี้มาศึกษาเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 8.00 น. – 16.00 น. ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของส้มโชกุนมีการเจริญต่อเนื่องหลังจากระยะไมโอซิส กล่าวคือที่เวลา 8.00 น. เป็นไมโครสปอร์ติดกัน 4 เซลล์ (tetrad) และมีรูปร่างกระสวย อีกทั้งยังมีตุ่มเล็กๆ บริเวณผิว เมื่อเวลาผ่านไปตุ่มที่ผิวก็มีน้อยลง และไมโครสปอร์เริ่มแยกออกจากกันและมีผนังเซลล์หนาขึ้นที่เวลา 10.00 น. หลังจากนั้นไมโครสปอร์ก็มีรูปร่างกลม ผิวจะเรียบขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเป็นไมโครสปอร์ที่เจริญเติบโตเต็มที่ในเวลา 14.00 น. – 16.00 น. นอกจากลักษณะของไมโครสปอร์ที่เปลี่ยนไปแล้วยังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ Histochemical ที่เพิ่มความยาวมากขึ้นในแนวตามขวางและตามยาว


แหล่งที่มา

โครงงาน วิชาการ.คอม

Download ไฟล์ PDF ไฟล์ที่1   

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations