ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 
การศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของส้มโชกุน (Citrus reticulate Blanco) โดยวิธีพาราฟิน
ชื่อโครงงาน การศึกษาการเจริญเติบโตของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของส้มโชกุน (Citrus reticulate Blanco) โดยวิธีพาราฟิน
ชื่อผู้ทำโครงงาน นางสาวเจนจิรา ดวงจิต
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ ปุรินทวรกุล
สถาบันการศึกษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ชีววิทยา
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน ไม่ระบุ
บทคัดย่อ การศึกษาการเจริญของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของดอกส้มโชกุนระยะที่ 5 ด้วยวิธีพาราฟิน โดยการนำเอาเกสรตัวผู้ของดอกส้มโชกุนที่เจริญเติบโตในระยะที่ 5 (จากดอกส้มโชกุนที่เจริญตั้งแต่ดอกตูมไปจนถึงติดผลมีอยู่ 9 ระยะด้วยกัน) แล้วนำสไลด์ถาวรที่ได้จากการเตรียมตัวอย่างนี้มาศึกษาเป็นช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 8.00 น. – 16.00 น. ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พบว่าเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของส้มโชกุนมีการเจริญต่อเนื่องหลังจากระยะไมโอซิส กล่าวคือที่เวลา 8.00 น. เป็นไมโครสปอร์ติดกัน 4 เซลล์ (tetrad) และมีรูปร่างกระสวย อีกทั้งยังมีตุ่มเล็กๆ บริเวณผิว เมื่อเวลาผ่านไปตุ่มที่ผิวก็มีน้อยลง และไมโครสปอร์เริ่มแยกออกจากกันและมีผนังเซลล์หนาขึ้นที่เวลา 10.00 น. หลังจากนั้นไมโครสปอร์ก็มีรูปร่างกลม ผิวจะเรียบขึ้นและมีขนาดใหญ่ขึ้นจนเป็นไมโครสปอร์ที่เจริญเติบโตเต็มที่ในเวลา 14.00 น. – 16.00 น. นอกจากลักษณะของไมโครสปอร์ที่เปลี่ยนไปแล้วยังพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของ Histochemical ที่เพิ่มความยาวมากขึ้นในแนวตามขวางและตามยาว


แหล่งที่มา โครงงาน วิชาการ.คอม
Download ไฟล์ PDF ไฟล์ที่1   

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
ทัศนศึกษาออนไลน์

เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้เรียน

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี