ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

การสำรวจความหลากหลายของไลเคนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงงาน

โครงงานการสำรวจความหลากหลายของไลเคนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้ทำโครงงาน

แสงรวี รุณวุฒิ

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว

สถาบันการศึกษา

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับชั้น

ปริญญาตรี

หมวดวิชา

ชีววิทยา

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

ศึกษาความหลากหลายของไลเคนและใช้ไลเคนเป็นตัวบ่งชี้ในการตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2550 โดยคัดเลือกพื้นที่ศึกษาจำนวน 4 หมู่บ้านรอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้แก่ บ้านสบเมาะ บ้านสบจาง บ้านปางป๋วยและบ้านดง สุ่มเลือกต้นมะม่วง (Mangifera indica L.) หมู่บ้านละ 6 ต้น สำรวจความถี่ของจำนวนไลเคนที่พบในแต่ละต้นโดยใช้ grid frame ขนาด 20 x 50ตารางเซนติเมตร วางทาบบนลำต้นมะม่วง ผลการศึกษาพบไลเคน 25 ชนิด แต่สามารถจำแนกชนิดได้ 14 ชนิดและไม่สามารถจำแนกชนิดได้ 11 ตัวอย่าง พบว่าบ้านสบเมาะซึ่งตั้งอยู่ใกล้โรงไฟฟ้ามีค่าดัชนีความหลากหลายต่ำสุดคือ 2.14 ในขณะที่บ้านดงมีค่าดัชนีความหลากหลายสูงสุดคือ 2.51นอกจากนี้ยังพบว่าไลเคน Dirinaria picta Chrysothrix xanthina ไลเคนในวงศ์ Graphidaceae และไลเคนกลุ่มครัสโตสที่ไม่สร้าง fruiting body (sterile crust)เป็นไลเคนที่พบได้ทั่วไปในทุกบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยเมื่อเปรียบเทียบจำนวนของไลเคนกลุ่ม foliose กับ crustose พบว่าทุกพื้นที่ศึกษามีจำนวนไลเคนกลุ่ม crustose มากกว่ากลุ่ม foliose และพบไลเคนกลุ่ม foliose บางชนิดที่มีการฟอกขาว ได้แก่ Dirinaria picta Hyperphyscia adglutinata และ Pyxine cocoes ซึ่งพบในทุกพื้นที่ศึกษา โดยพบ ความถี่รวมของการฟอกขาวสูงสุดที่บ้านปางป๋วย ในขณะที่บ้านดงพบความถี่การฟอกขาวน้อยที่สุด

แหล่งที่มา

สสวท.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations