ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

การเปรียบเทียบความสามารถของสารสกัดจากใบทับทิม (Punica graatum L.) ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphyllococcus aureus

ชื่อโครงงาน

โครงงานการเปรียบเทียบความสามารถของสารสกัดจากใบทับทิม (Punica graatum L.) ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli และ Staphyllococcus aureus

ชื่อผู้ทำโครงงาน

นส.มาลินี ศรีอริยนันท์

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. อรรถพร ศรีเจริญ

สถาบันการศึกษา

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

ระดับชั้น

มัธยมปลาย

หมวดวิชา

ชีววิทยา

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

ทับทิมเป็นพืชสมุนไพรที่ปลูกกันโดยทั่วไป นอกจากสามารถนำผลมารับประทานแล้วยังมีการนำเปลือกของผล เปลือกของลำต้น เปลือกของราก สำหรับโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งเน้นศึกษาสารสกัดจากส่วนใบของทับทิม โดยศึกษาความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียด้วยสารสกัดจากใบทับทิม เพื่อหาแนวทางในการนำใบทับทิมมาใช้ประโยชน์ และอาจสามารถนำไปสูการพัฒนาเป็นสมุนไพรสำหรับระชาชน โดยทั่วไปได้ ในการทดลองนี้ ทำโดยการนำเอาใบอ่อนและใบแก่ของทับทิมมาบดให้ละเอียด สกัดด้วยเมทานอล เอทานอล กรดอะซีติก น้ำ เฮกเซน และเอทิลอะซิเตต จากนั้นนำสารสกัดที่ได้ไปเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 4^OC, 30^OC และ 100^OC เป็นเวลา 1,2 และ 3 วันตามลำดับ จากนั้นไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพเบื้องต้นกับเชื้อแบคทีเรียแกรมลบคือ Escherichia coliและแกรมบวกคือ Staphyllococcus aureusซึ่งเป็นแบคทีเรียมาตรฐานที่นิยมใช้ในการทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย โดยสารปฏิชีวนะพบว่า สารสกัดจากใบแก่ของทับทิมมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียดีกว่าดีกว่าใบอ่อน อุณหภูมิที่เหมาะในการเก็บทับทิมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ก่อนการสกัดคือ 30^OC สารสกัดจากสารละลายเมทานอล เอทานอล กรดอะซีติกและน้ำมีฤทธิ์ดีกว่าเข้มข้นเล็กน้อย แต่กรดอะซีติก 5% ดีกว่า 10% และ 2.5% อุณหภูมิที่มีเหมาะในเก็บสารสกัดเป็นเวลา 20นาที ก่อนนำไปเก็บที่ 4^OC คือ 4^OC และสารสกัดจากใบทับทิมที่มีน้ำเป็นตัวทำละลายคงสภาพได้ดีเป้นเวลานานกว่าสารละลายชนิดอื่น ซึ่งเป็นไปได้ว่า ควรสกัดสารยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียด้วยน้ำกลั่นเพราะมีฤทธิ์ยับยั้งมากและไม่มีสารตกค้างเหมือนตัวทำละลายชนิดอื่นๆ และเหมาะที่จะนำเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไป หากศึกษาฤทธิ์ข้างเคียงอื่นๆ เรียบร้อยแล้ว
แหล่งที่มา

โครงงาน วิชาการ.คอม

Download ไฟล์ PDF ไฟล์ที่1   

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations