แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา

สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย "ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา"  https://goo.gl/QNimHb "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/qFoclP "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/9fW66R "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2"  https://go...

คลังความรู้ SciMath

คลังความรู้ SciMath  ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท.  แหล่งรวบรวมสื่อการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป  สามารถเข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูสามารถเลือกเฟ้นสื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ถูกต้องทางวิชาการ  สอดคล้องกับมาตรฐานกา...

Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง

“Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง” สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ เป็นซีรีย์สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจทั่วไป มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ได้ปล่อย Music VDO ออกมาก่อน และพบกัน Episode 1 : เงิ...

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ขณะนี้ ระบบการสอบออนไลน์ ของศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลฯ ได้มีการนำเข้าข้อสอบย้อนหลังของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2553-2555  ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าไปทดลองทำข้อสอบย้อนห...

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics”

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics” สื่อวีดิทัศน์สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.scimath.org/math-vdo2

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่แล้วให้ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การทำข้อสอบแบบจัดชุด และการทำข้อสอบแบบเลือกเอง ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://pisaitems.ipst.ac.th/

IPST Digital Maths

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.scimath.org/math-vdo

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่ ...

นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 195

จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิตยสาร สสวท. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี นิตยสารสสวท.กำหนดออกราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ค่าสมาชิกปีละ 300 บาท ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ และส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายปท.สันติสุข...

IPST Learning Space

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://learningspace.ipst.ac.th/

หลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS)

 • ช่วงชั้น
  3(ม.1-ม.3)
  4(ม.4-ม.6)
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
 • Hits
  17818 ครั้ง
 • Created by
  มลุลี พรโชคชัย นักวิชาการโครงการ GLOBE
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (4 votes)

หลักสูตร

วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (ESS) 

โดย มลุลี พรโชคชัย นักวิชาการโครงการ GLOBE

ปัจจุบันโลกมีการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ภาวะโลกร้อน น้ำท่วม ภัยแล้ง แผ่นดินถล่ม แผ่นดินไหว หรือพายุฝนต่างๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนแล้วแต่เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งสิ้น ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกที่สำคัญก็คือ การสูญเสียความสมดุลของระบบต่างๆ ของโลกนั่นเอง

<!--[endif]-->

โลก มีองค์ประกอบหลักที่สำคัญ 4 ส่วนด้วยกัน คือ พื้นดิน (Lithosphere) พื้นน้ำ (Hydrosphere) บรรยากาศ (Atmosphere) และสิ่งมีชีวิต (Biosphere) องค์ประกอบหลักทั้ง 4 นี้ มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีกระบวนการต่างๆ ที่ทำงานสลับซับซ้อน และแต่ละกระบวนการก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างสมดุล เมื่อกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งเสียสมดุลไป จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการอื่นๆ และทำให้ระบบต่างๆ ของโลกเสียความสมดุลไป ทำให้เกิดปรากฏการณ์

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญๆ หลายๆ ปัญหาตามมา เกิดผลกระทบที่รุนแรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนเศรษฐกิจและสังคมโลกเป็นอย่างมาก ดังนั้น การศึกษาโลกทั้งระบบ จึงมีความสำคัญมาก

                           

รูปที่ 1 : แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของโลกในธรรมชาติ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ (Earth System Science: ESS) เป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบแก่นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และ 3 คือ ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนศึกษาและทำวิจัยเพื่อที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ผ่านกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Approach) หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 2 และ 3 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ซึ่งนักเรียนจะได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล การคิดอย่างเป็นระบบและเป็นองค์รวม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร และการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวัน ผ่านการทำวิจัยของนักเรียน ในการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบนี้ ใช้กระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เองอย่างเป็นธรรมชาติผ่านกระบวนการทำวิจัย (Research-based Process) และกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Process) โดยเริ่มต้นจากการให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัสกับแหล่งเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมจริงที่สนใจ เมื่อนักเรียนได้สังเกตก็จะเกิดข้อสงสัยและคำถามที่นักเรียนสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับโลกธรรมชาติทั้งด้านดิน น้ำ บรรยากาศ และสิ่งมีชีวิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งคำถามวิจัยที่นักเรียนจะได้ลงมือทำการศึกษาค้นคว้าผ่านกระบวนการทำวิจัย โดยมีการวางแผนการทำวิจัย การตรวจวัดและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ

ทำวิจัยนั้น มีการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์อภิปรายหาความสัมพันธ์ สรุปความรู้ และนำเสนองานวิจัยแลกเปลี่ยนผลการศึกษากับคนอื่นๆ โดยมีครูคอยกระตุ้นและให้คำแนะนำในการทำกิจกรรมทั้งหมด ข้อมูลความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยหรือสิ่งที่นักเรียนค้นพบ อาจนำไปสู่ข้อสงสัยหรือคำถามใหม่ที่จะนำไปสู่การทำงานวิจัยต่อไปในอนาคต กระบวนการเรียนรู้แบบนี้จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจโลกธรรมชาติด้วยตัวเอง รู้ว่าอะไรคือสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงและจะปกป้องแก้ไขได้อย่างไรอย่างถูกต้องและเหมาะสม

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations