ประเภทของพันธะเคมี

chem01 วันอาทิตย์, 16 มกราคม 2554 15:25

พันธะเคมี (Chemical Bonding) หมายถึง แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอะตอมภายในโมเลกุลหรือระหว่างโมเลกุลด้วยกันเอง เพื่อทำให้วาเลนต์อิเล็กตรอนมีค่าเท่ากับแปด ทำให้อะตอมนั้น มีความเสถียรและสามารถดำรงอยู่อย่างอิสระ


พันธะเคมี(Chemical bonding) แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภทคือ

1. พันธะภายในโมเลกุล (Intramolecular bond) ได้แก่  
  • พันธะโคเวเลนต์ (Covalent bond)
  • พันธะไอออนิก (Iionic bond)
  • พันธะโลหะ (Metallic bond)
2. พันธะระหว่างโมเลกุล (Intermolecular bond)
  • พันธะไฮโดรเจน(Hydrogen bond)
  • แรงแวนเดอร์วาลส์ (van der Waals force)
  • แรงลอนดอน (London force)

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon