เลือกบทเรียนที่ต้องการ
ของแข็ง

ของแข็ง

ของแข็ง (solid) เป็นสถานะหนึ่งของสาร ที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมาก รูปร่างและปริมาตรคงที่
Created on: พุธ, 05 มิถุนายน 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
1 Member 6 Discussions 0 Wall Posts
อะตอม (Atom)

อะตอม (Atom)

อะตอม (Atom) คือหน่วยพื้นฐานของสสาร ประกอบด้วยส่วนของนิวเคลียสที่หนาแน่นมากอยู่ตรงศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบ
Created on: อาทิตย์, 02 มิถุนายน 2013 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ฟิสิกส์ของนิวตัน

ฟิสิกส์ของนิวตัน

ฟิสิกส์ของนิวตันเป็นพื้นฐานสำหรับความรู้ความเข้าใจฟิสิกส์โดยทั่วไป ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะพบว่าฟิสิกส์ของนิวตันไม่สามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางฟิสิกส์บางอย่างได้ถูกต้อง 100% อีกต่อไป แต่ในขอบเขตที่เราศึกษาหรือแก้ปัญหากับระบบหรือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกที่เราอาศัยอยู่ ฟิสิกส์ของนิวตันก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่ง
Created on: ศุกร์, 03 พฤษภาคม 2013 คุณครู :ปิยะ พละคช
4 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
เคมีสีเขียว (Green Chemistry)

เคมีสีเขียว (Green Chemistry)

เคมีสีเขียว คือ แนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมี เป็นอันดับแรก
Created on: เสาร์, 20 เมษายน 2013 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
3 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ระบบย่อยอาหาร (digestive system)

ระบบย่อยอาหาร (digestive system)

อาหารเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต ร่างกายของเราจำเป็นต้องมีการย่อยอาหารเพื่อให้ได้อาหารครบตามความต้องการของร่างกาย กลไกที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารจึงมีความสำคัญ เรามาเรียนรู้ระบบที่สำคัญนี้กัน
Created on: พุธ, 10 เมษายน 2013 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
2 Members 26 Discussions 0 Wall Posts
เคมีนิวเคลียร์

เคมีนิวเคลียร์

เคมีนิวเคลียร์ (อังกฤษ: Nuclear chemistry) เป็นสาขาย่อยของวิชาเคมีที่เกี่ยวข้องกับกัมมันตภาพรังสี (radioactivity) กระบวนการนิวเคลียร์ และคุณสมบัติทางนิวเคลียร์ สามารถแบ่งเป็นสาขาย่อยได้ดังนี้ เคมีกัมมันตภาพรังสี (Radiochemistry) เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัมมันตภาพรังสีเพื่อการศึกษาปฏิกิริยาเคมีธรรมดา การใช้เทคนิคจากวิชาเคมีเพื่อศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์เช่นนิวเคลียร์ฟิสชั่น (nuclear fission) และนิวเคลียร์ฟิวชั่น (nuclear fusion) ไอโซโทปิคเคมี (Isotopic chemistry) เกี่ยวข้องกับผลของมวลนิวเคลียร์ต่อปฏิกิริยาเคมีและคุณสมบัติของสารประกอบเคมี นิวเคลียร์แมกเนติกรีโซแนนซ์ (nuclear magnetic resonance - NMR) หรือ สเปกโตรสโคปิกเคมี เป็นการจำแนกอะตอมโดยการสังเกตแกนการหมุนของอะตอมเมื่อดูดซับพลังงานเข้าไป
Created on: อาทิตย์, 07 เมษายน 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
1 Member 15 Discussions 0 Wall Posts
ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current)

ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current)

ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current) เป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากแหล่งจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆโดยมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาตลอดเวลา สำหรับแหล่งจ่ายไฟนั้นมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชนิดหนึ่งเฟสหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชนิดสามเฟส ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ดังน้้นในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ธรรมชาติและวิธีการผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ รวมทั้งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Created on: พฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2013 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
2 Members 20 Discussions 0 Wall Posts
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มากมาย ทั้งป่าไม้และแร่ธาตุ ซึ่งแร่ก็คือธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีโครงสร้างองค์ประกอบและสมบัติเฉพาะตัว อาจจำแนกชนิดของแร่ตามประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเป็น 2 ประเภท คือ แร่ประกอบหิน กับแร่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
Created on: พุธ, 20 มีนาคม 2013 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 6 Discussions 0 Wall Posts
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

เป็นสาขาของวิชาเคมีที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานเคมี ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี เซลล์แห้ง และการผ่านกระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การชุบโลหะ การแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า การทำให้โลหะบริสุทธิ์ เป็นต้น
Created on: ศุกร์, 08 มีนาคม 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 16 Discussions 0 Wall Posts
Animal Kingdom - Invertebrate

Animal Kingdom - Invertebrate

Animal are multicellular, heterotrophic eukaryote with tissues that develop from embryonic layers. (Campbell, 2011)
Created on: พุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2013 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
2 Members 8 Discussions 0 Wall Posts
แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล

สารในธรรมชาติส่วนใหญ่จะไม่อยู่ในอิสระโดดๆ แต่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม การแยกสารออกจากกันต้องใช้พลังงาน ดังนั้นอนุภาคภายในของสารจะต้องมีแรงยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน โดยแรงยึดเหนี่ยวระหว่างของแข็งจะมากกว่าของเหลวและก๊าซ
Created on: จันทร์, 11 กุมภาพันธ์ 2013 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ไขมันและน้ำมัน

ไขมันและน้ำมัน

ไขมัน (fat) และน้ำมัน (oil) เป็นเอสเทอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาระหว่างแอลกอฮอล์ที่ชื่อกลีเซอรอล (glycerol) 1 โมเลกุล กับกรดไขมัน (fatty acid) 1–3 โมเลกุล ไขมันจะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง ส่วนใหญ่จะเป็นไขมันจากสัตว์ แต่น้ำมันจะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้องซึ่งมักจะได้จากพืช ส่วนไข (wax) เป็นของผสมของเอสเทอร์ที่เป็นของแข็ง เกิดจากกรดไขมันและแอลกอฮอล์ที่มีโซ่ยาว
Created on: อาทิตย์, 03 กุมภาพันธ์ 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
3 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ชีววิทยาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ชีววิทยาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

บทที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช 1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 2. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 3. การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส 4. การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 5. การสังเคราะห์ด้วยแสง 6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น
Created on: พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ (Astronomical Phenomena)

ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ (Astronomical Phenomena)

การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นคว้าและทำความเข้าใจอยู่เสมอ เพื่อใช้ประโยชน์หรือป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาติ ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราเสมอๆ ทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับปรากฎการณ์สำคัญๆ ทางดาราศาสตร์ ที่เราสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวัน และปรากฎการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
Created on: อังคาร, 29 มกราคม 2013 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
3 Members 32 Discussions 0 Wall Posts
ออร์บิทัล (Orbital)

ออร์บิทัล (Orbital)

ออร์บิทัล คือ บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนตัวหนึ่งตัวใดมากที่สุด หรือบริเวณที่มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนมากที่สุด
Created on: จันทร์, 21 มกราคม 2013 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียมเป็นสารผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์หลายชนิดที่เกิดตามธรรมชาติทั้งในสถานะของเหลวและแก๊ส ได้แก่น้ำมันดิบ (Crude oil) และแก๊สธรรมชาติ (Natural gas)
Created on: อาทิตย์, 20 มกราคม 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 11 Discussions 0 Wall Posts
สมบัติของธาตุและสารประกอบ

สมบัติของธาตุและสารประกอบ

ธาตุและสารประกอบต่างเป็นสารบริสุทธิ์ ที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันเราอย่างมากมาย เช่น ์NaCl เกลือแกง ใช้ประกอบอาหาร Au ทองคำ เป็นโลหะที่มีค่า ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ธาตุและสารประกอบเพื่อเรียนรู้ประโยชนืและธาตุของสารต่างๆในชีวิตประจำวัน
Created on: เสาร์, 19 มกราคม 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 7 Discussions 0 Wall Posts
ภาวะมลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ภาวะมลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ภาวะมลพิษคือ หมายถึง ภาวะแวดล้อมที่ทำให้เกิดอันตรายต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์
Created on: พุธ, 10 ตุลาคม 2012 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
3 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ปริภูมิสามมิติ

ปริภูมิสามมิติ

นี้คือบทเรียนพื้นฐานเรื่องเวกเตอร์ในอวกาศสามมิติ สำหรับนักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในคณะวิทยาศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Created on: อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012 คุณครู :ภากร ไทยพิทักษ์
3 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีอวกาศ

ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีอวกาศ

เทคโนโลยีอวกาศ คือการสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลกของเราและสำรวจโลกของเราเองด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศได้มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆมากขึ้น โดยองค์การที่มีส่วนมากในการพัฒนาทางด้านนี้คือองค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดทำโครงการขึ้นมากมาย ทั้งเพื่อการสำรวจดาวที่ต้องการศึกษาโดยเฉพาะและที่ทำขึ้นเพื่อศึกษาสิ่งต่างๆในจักรวาล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศนั้นมีทั้งด้านการสื่อสาร ทำให้การสื่อสารในปัจจุบันทำได้อย่างรวดเร็ว การสำรวจทรัพยากรโลก ทำให้ทราบว่าปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และการพยากรณ์อากาศก็จะทำให้สามารถเตรียมพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้
Created on: อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
6 Members 22 Discussions 0 Wall Posts

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี