เลือกบทเรียนที่ต้องการ
ปริภูมิสามมิติ

ปริภูมิสามมิติ

นี้คือบทเรียนพื้นฐานเรื่องเวกเตอร์ในอวกาศสามมิติ สำหรับนักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในคณะวิทยาศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Created on: อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012 คุณครู :ภากร ไทยพิทักษ์
3 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีอวกาศ

ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีอวกาศ

เทคโนโลยีอวกาศ คือการสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลกของเราและสำรวจโลกของเราเองด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศได้มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆมากขึ้น โดยองค์การที่มีส่วนมากในการพัฒนาทางด้านนี้คือองค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดทำโครงการขึ้นมากมาย ทั้งเพื่อการสำรวจดาวที่ต้องการศึกษาโดยเฉพาะและที่ทำขึ้นเพื่อศึกษาสิ่งต่างๆในจักรวาล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศนั้นมีทั้งด้านการสื่อสาร ทำให้การสื่อสารในปัจจุบันทำได้อย่างรวดเร็ว การสำรวจทรัพยากรโลก ทำให้ทราบว่าปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และการพยากรณ์อากาศก็จะทำให้สามารถเตรียมพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้
Created on: อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
6 Members 22 Discussions 0 Wall Posts
วิตามินเเละโคเอนไซม์

วิตามินเเละโคเอนไซม์

วิตามินจำเเละโคเอนไซม์เป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นจึงถูกจัดไว้ในหนึ่งบทเรียนที่สำคัญโดยในเนื้อหาบทเรียนครั้งนี้ได้บอกที่มาของการตั้งชื่อวิตามินต่างๆมาให้ทราบเพื่อง่ายต่อการจำเช่นกันครับ
Created on: พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2012 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
6 Members 15 Discussions 0 Wall Posts
ความน่าจะเป็น เรียนรู้จากตัวอย่าง

ความน่าจะเป็น เรียนรู้จากตัวอย่าง

รวบรวมตัวอย่างของบทเรียนความน่าจะเป็น
Created on: พฤหัสบดี, 06 กันยายน 2012 คุณครู :ภากร ไทยพิทักษ์
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี(สอวน.)

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี(สอวน.)

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (rate of chemical reaction) หมายถึง ปริมาณของสารใหม่ที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลาหรือปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลงในหนึ่งหน่วยเวลา ชนิดของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
Created on: อังคาร, 04 กันยายน 2012 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ปิโตรเลียม (petroleum)

ปิโตรเลียม (petroleum)

ปิโตรเลียม หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมีธาตุเป็นองค์ประกอบหลัก คือ คาร์บอน และไฮโดรเจน โดยอาจมีธาตุอื่น เช่น กํามะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ปนอยู่ด้วย ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปิโตรเลียมเอง พลังงานความร้อน และความกดดันตามสภาพแวดล้อมที่ปิโตรเลียมสะสมตัวอยู่
Created on: พุธ, 22 สิงหาคม 2012 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cells)

เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cells)

เซลเชื้อเพลิงเป็นปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งจะเปลี่ยนโมเลกุลของไฮโดรเจนกับออกซิเจนให้เป็นไฟฟ้ากับความร้อน มีหน้าที่คล้ายคลึงกับแบตเตอรี่
Created on: จันทร์, 20 สิงหาคม 2012 คุณครู :อรณิช เผือกคง
4 Members 3 Discussions 0 Wall Posts
สภาพยืดหยุ่น (elasticity)

สภาพยืดหยุ่น (elasticity)

ในชีวิตประจำวันของเรา เมื่อเราออกแรงกระทำต่อวัตถุจะทำให้วัตถุเกิดการเปลียนตำแหน่ง หรือที่เรียกว่าเกิดการเคลื่อนที่ นอกจากแรงทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่แล้วยังทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ด้วย กล่าวคือ ถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุมีค่ามากพอก็จะทำให้วัตถุเกิดการผิดรูป (deformation) หรือเกิดการแตกหักได้ ในบทเรียนนี้เราจะศึกษาผลของแรงที่กระทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ซึ่งอาจคืนสภาพเดิมหรือไม่คีนสภาพเดิมหลังหยุดออกแรงกระทำ และศึกษาเกี่ยวกับการนำความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
Created on: พุธ, 08 สิงหาคม 2012 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
3 Members 10 Discussions 0 Wall Posts
ของเหลว

ของเหลว

ของเหลวจัดเป็นสถานะหนึ่งของสสาร
Created on: เสาร์, 04 สิงหาคม 2012 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 9 Discussions 0 Wall Posts
เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์

เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์

สอนสุดยอดวิธีการอินทิเกรตสำหรับสอบแข่งขันและเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
Created on: ศุกร์, 03 สิงหาคม 2012 คุณครู :ภากร ไทยพิทักษ์
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ของไหล

ของไหล

การแบ่งประเภทของสสารโดยพิจารณาจากสถานะของสสาร สามารถจำแนกสสารออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ของเหลวเป็นสถานะหนึ่งของสสาร ซึ่งมีปริมาตรคงตัวและมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ ส่วนก๊าซเป็นอีกสถานะหนึ่งของสสารที่ทั้งรูปร่างและปริมาตรไม่คงตัว ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ เนื่องจากรูปร่างของของเหลวและก๊าซไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับรูปร่างของภาชนะที่บรรจุ และสามารถไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ จึงมีการเรียกของเหลวและก๊าซว่า "ของไหล" (fluid) บทเรียนนี้จะศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกฎทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติต่างๆของของไหล
Created on: ศุกร์, 03 สิงหาคม 2012 คุณครู :ปิยะ พละคช
5 Members 12 Discussions 0 Wall Posts
ทำไมเราถึงป่วย

ทำไมเราถึงป่วย

นอกจากเชื้อโรคที่ทำให้เราป่วย จริงๆเเล้วอาจจะมีสาเหตุอื่นที่เรายังไม่ทราบเเล้วเป็นสาเหตุของการป่วยได้ มาเรียนรู้กันครับ
Created on: พุธ, 01 สิงหาคม 2012 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
หมู่ฟังก์ชัน (functional groups)

หมู่ฟังก์ชัน (functional groups)

เป็นส่วนโครงสร้างย่อยของโมเลกุลที่มีองค์ประกอบและโครงสร้างเฉพาะตัว หมู่ฟังก์ชันมักเป็นตัวกำหนดการทำปฏิกิริยาและสมบัติทางเคมีอื่นๆ ของโมเลกุลที่มีพวกมันเป็นส่วนประกอบ
Created on: อาทิตย์, 08 กรกฏาคม 2012 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
4 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
สมดุลกรด-เบส

สมดุลกรด-เบส

กรด-เบส คือสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ที่สำคัยกับชีวิตประจำวันของเรา เช่น สารละลายต่างๆในชีวิตประจำวันล้วนแต่แสดงความเป็นกรด-เบส ได้ทั้งสิ้น
Created on: พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2012 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 13 Discussions 0 Wall Posts
โปรตีน

โปรตีน

โปรตีน (อังกฤษ: protein) เป็นสารประกอบชีวเคมี ซึ่งประกอบด้วยพอลิเปปไทด์หนึ่งสายหรือมากกว่า ที่พับกันเป็นรูปทรงกลมหรือเส้นใย โดยทำหน้าที่อำนวยกระบวนการทางชีววิทยา พอลิเปปไทด์เป็นพอลิเมอร์สายเดี่ยวที่เป็นเส้นตรงของกรดอะมิโนที่เชื่อมเข้ากันด้วยพันธะเปปไทด์ระหว่างหมู่คาร์บอกซิลและหมู่อะมิโนของกรดอะมิโนเหลือค้าง (residue) ที่อยู่ติดกัน
Created on: อาทิตย์, 06 พฤษภาคม 2012 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
3 Members 3 Discussions 0 Wall Posts
กำหนดการเชิงเส้น

กำหนดการเชิงเส้น

กำหนดการเชิงเส้นเป็นองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงประยุกต์ที่สำคัญแขนงหนึ่ง โดยส่วนมากนำไปใชประยุกต์ในเชิงเศษฐศาสตร์เกี่ยวกับการตัดสินใจใช้ทรัพยากรณ์ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
Created on: อังคาร, 01 พฤษภาคม 2012 คุณครู :พิทยุทธ วงศ์จันทร์
5 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ซ่อมพื้น (รวมฮิตคณิตฯ ม.ต้น)

ซ่อมพื้น (รวมฮิตคณิตฯ ม.ต้น)

ใครมีอาการยิ่งเรียนยิ่งเลอะ ยิ่งเรียนเยอะยิ่งลืมบ้างค๊า ^^' มาเร็วม๊าา มาซ่อมพื้นฐานกันก่อนอย่าท้อแท้ใจไป อยากทบทวนเรื่องไหนลองหาดู ห้องเรียนนี้ช่วยได้จ้า ^_^
Created on: อังคาร, 01 พฤษภาคม 2012 คุณครู :แคทลียา ดวงเกตุ
4 Members 69 Discussions 0 Wall Posts
สภาพสมดุล (Equilibrium)

สภาพสมดุล (Equilibrium)

สภาพสมดุล (Equilibrium) คือ สมดุลที่เกิดขึ้นในขณะที่ วัตถุอยู่ในสภาพนิ่ง หรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็นศูนย์ โดยธรรมชาติแล้ววัตถุแต่ละชนิดจะพยายามเข้าสู่สภาพสมดุล ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพสมดุลของวัตถุ 2 ชนิด ได้แก่ สมดุลต่อการเคลื่อนที่ และสมดุลต่อการหมุน
Created on: พุธ, 25 เมษายน 2012 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
3 Members 10 Discussions 0 Wall Posts
เคมีกับเซรามิกส์

เคมีกับเซรามิกส์

เซรามิกส์ (Ceramics) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอนินทรีย์สาร จำพวกอโลหะซึ่ง ได้แก่ แร่ธาตุดิน หินต่างๆโดยนำมาบดย่อยแล้วผสมน้ำ และนำไปขึ้นรูปตามวิธีการต่างๆ ผึ่งแห้งแล้วนำไปผ่านขบวนการ ให้ความร้อนจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ ตามที่ต้องการ
Created on: อังคาร, 24 เมษายน 2012 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
5 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (Plant form and function)

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก (Plant form and function)

พืชประกอบด้วยอวัยวะที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ได้แก่ ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด ซึ่งอวัยวะแต่ละส่วนของพืชนั้นมีหน้าที่และส่วนประกอบแตกต่างกัน แต่ทำงานเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันหากขาดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไป อาจทำให้พืชนั้นผิดปกติหรือตายได้ และยังมีปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
Created on: อาทิตย์, 08 เมษายน 2012 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
7 Members 17 Discussions 0 Wall Posts

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี