เลือกบทเรียนที่ต้องการ
ชีววิทยาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

ชีววิทยาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

บทที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช 1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 2. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ 3. การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส 4. การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช 5. การสังเคราะห์ด้วยแสง 6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น
Created on: พฤหัสบดี, 31 มกราคม 2013 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ (Astronomical Phenomena)

ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ (Astronomical Phenomena)

การเรียนรู้เกี่ยวกับปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พยายามค้นคว้าและทำความเข้าใจอยู่เสมอ เพื่อใช้ประโยชน์หรือป้องกันภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อมวลมนุษยชาติ ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ เป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราเสมอๆ ทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับปรากฎการณ์สำคัญๆ ทางดาราศาสตร์ ที่เราสามารถพบเห็นในชีวิตประจำวัน และปรากฎการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
Created on: อังคาร, 29 มกราคม 2013 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
3 Members 32 Discussions 0 Wall Posts
ออร์บิทัล (Orbital)

ออร์บิทัล (Orbital)

ออร์บิทัล คือ บริเวณที่มีโอกาสพบอิเล็กตรอนตัวหนึ่งตัวใดมากที่สุด หรือบริเวณที่มีความหนาแน่นของอิเล็กตรอนมากที่สุด
Created on: จันทร์, 21 มกราคม 2013 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียมเป็นสารผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและสารอินทรีย์หลายชนิดที่เกิดตามธรรมชาติทั้งในสถานะของเหลวและแก๊ส ได้แก่น้ำมันดิบ (Crude oil) และแก๊สธรรมชาติ (Natural gas)
Created on: อาทิตย์, 20 มกราคม 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 11 Discussions 0 Wall Posts
สมบัติของธาตุและสารประกอบ

สมบัติของธาตุและสารประกอบ

ธาตุและสารประกอบต่างเป็นสารบริสุทธิ์ ที่สำคัญต่อชีวิตประจำวันเราอย่างมากมาย เช่น ์NaCl เกลือแกง ใช้ประกอบอาหาร Au ทองคำ เป็นโลหะที่มีค่า ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ธาตุและสารประกอบเพื่อเรียนรู้ประโยชนืและธาตุของสารต่างๆในชีวิตประจำวัน
Created on: เสาร์, 19 มกราคม 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 7 Discussions 0 Wall Posts
ภาวะมลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ภาวะมลพิษที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

ภาวะมลพิษคือ หมายถึง ภาวะแวดล้อมที่ทำให้เกิดอันตรายต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์
Created on: พุธ, 10 ตุลาคม 2012 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
3 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ปริภูมิสามมิติ

ปริภูมิสามมิติ

นี้คือบทเรียนพื้นฐานเรื่องเวกเตอร์ในอวกาศสามมิติ สำหรับนักเรียนที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในคณะวิทยาศาสตร์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Created on: อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012 คุณครู :ภากร ไทยพิทักษ์
3 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีอวกาศ

ฟิสิกส์กับเทคโนโลยีอวกาศ

เทคโนโลยีอวกาศ คือการสำรวจสิ่งต่างๆที่อยู่นอกโลกของเราและสำรวจโลกของเราเองด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกาศได้มีการพัฒนาไปเป็นอย่างมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อน ทำให้ได้ความรู้ใหม่ๆมากขึ้น โดยองค์การที่มีส่วนมากในการพัฒนาทางด้านนี้คือองค์การนาซ่าของสหรัฐอเมริกา ได้มีการจัดทำโครงการขึ้นมากมาย ทั้งเพื่อการสำรวจดาวที่ต้องการศึกษาโดยเฉพาะและที่ทำขึ้นเพื่อศึกษาสิ่งต่างๆในจักรวาล การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศนั้นมีทั้งด้านการสื่อสาร ทำให้การสื่อสารในปัจจุบันทำได้อย่างรวดเร็ว การสำรวจทรัพยากรโลก ทำให้ทราบว่าปัจจุบันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง และการพยากรณ์อากาศก็จะทำให้สามารถเตรียมพร้อมที่จะรับกับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นต่อไปได้
Created on: อาทิตย์, 07 ตุลาคม 2012 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
6 Members 22 Discussions 0 Wall Posts
วิตามินเเละโคเอนไซม์

วิตามินเเละโคเอนไซม์

วิตามินจำเเละโคเอนไซม์เป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิต ดังนั้นจึงถูกจัดไว้ในหนึ่งบทเรียนที่สำคัญโดยในเนื้อหาบทเรียนครั้งนี้ได้บอกที่มาของการตั้งชื่อวิตามินต่างๆมาให้ทราบเพื่อง่ายต่อการจำเช่นกันครับ
Created on: พฤหัสบดี, 04 ตุลาคม 2012 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
6 Members 15 Discussions 0 Wall Posts
ความน่าจะเป็น เรียนรู้จากตัวอย่าง

ความน่าจะเป็น เรียนรู้จากตัวอย่าง

รวบรวมตัวอย่างของบทเรียนความน่าจะเป็น
Created on: พฤหัสบดี, 06 กันยายน 2012 คุณครู :ภากร ไทยพิทักษ์
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี(สอวน.)

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี(สอวน.)

อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี (rate of chemical reaction) หมายถึง ปริมาณของสารใหม่ที่เกิดขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลาหรือปริมาณของสารตั้งต้นที่ลดลงในหนึ่งหน่วยเวลา ชนิดของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
Created on: อังคาร, 04 กันยายน 2012 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ปิโตรเลียม (petroleum)

ปิโตรเลียม (petroleum)

ปิโตรเลียม หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยมีธาตุเป็นองค์ประกอบหลัก คือ คาร์บอน และไฮโดรเจน โดยอาจมีธาตุอื่น เช่น กํามะถัน ออกซิเจน ไนโตรเจน ปนอยู่ด้วย ปิโตรเลียมเป็นได้ทั้งของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของปิโตรเลียมเอง พลังงานความร้อน และความกดดันตามสภาพแวดล้อมที่ปิโตรเลียมสะสมตัวอยู่
Created on: พุธ, 22 สิงหาคม 2012 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cells)

เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cells)

เซลเชื้อเพลิงเป็นปฏิกิริยาทางเคมี ซึ่งจะเปลี่ยนโมเลกุลของไฮโดรเจนกับออกซิเจนให้เป็นไฟฟ้ากับความร้อน มีหน้าที่คล้ายคลึงกับแบตเตอรี่
Created on: จันทร์, 20 สิงหาคม 2012 คุณครู :อรณิช เผือกคง
4 Members 3 Discussions 0 Wall Posts
สภาพยืดหยุ่น (elasticity)

สภาพยืดหยุ่น (elasticity)

ในชีวิตประจำวันของเรา เมื่อเราออกแรงกระทำต่อวัตถุจะทำให้วัตถุเกิดการเปลียนตำแหน่ง หรือที่เรียกว่าเกิดการเคลื่อนที่ นอกจากแรงทำให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่แล้วยังทำให้วัตถุเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ด้วย กล่าวคือ ถ้าแรงที่กระทำต่อวัตถุมีค่ามากพอก็จะทำให้วัตถุเกิดการผิดรูป (deformation) หรือเกิดการแตกหักได้ ในบทเรียนนี้เราจะศึกษาผลของแรงที่กระทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ซึ่งอาจคืนสภาพเดิมหรือไม่คีนสภาพเดิมหลังหยุดออกแรงกระทำ และศึกษาเกี่ยวกับการนำความรู้เรื่องสภาพยืดหยุ่นไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
Created on: พุธ, 08 สิงหาคม 2012 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
3 Members 10 Discussions 0 Wall Posts
ของเหลว

ของเหลว

ของเหลวจัดเป็นสถานะหนึ่งของสสาร
Created on: เสาร์, 04 สิงหาคม 2012 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 9 Discussions 0 Wall Posts
เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์

เทคนิคการอินทิเกรต และการประยุกต์

สอนสุดยอดวิธีการอินทิเกรตสำหรับสอบแข่งขันและเรียนในระดับมหาวิทยาลัย
Created on: ศุกร์, 03 สิงหาคม 2012 คุณครู :ภากร ไทยพิทักษ์
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ของไหล

ของไหล

การแบ่งประเภทของสสารโดยพิจารณาจากสถานะของสสาร สามารถจำแนกสสารออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ของเหลวเป็นสถานะหนึ่งของสสาร ซึ่งมีปริมาตรคงตัวและมีรูปร่างเปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุ ส่วนก๊าซเป็นอีกสถานะหนึ่งของสสารที่ทั้งรูปร่างและปริมาตรไม่คงตัว ขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุ เนื่องจากรูปร่างของของเหลวและก๊าซไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับรูปร่างของภาชนะที่บรรจุ และสามารถไหลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ จึงมีการเรียกของเหลวและก๊าซว่า "ของไหล" (fluid) บทเรียนนี้จะศึกษาเกี่ยวกับหลักการและกฎทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสมบัติต่างๆของของไหล
Created on: ศุกร์, 03 สิงหาคม 2012 คุณครู :ปิยะ พละคช
5 Members 12 Discussions 0 Wall Posts
ทำไมเราถึงป่วย

ทำไมเราถึงป่วย

นอกจากเชื้อโรคที่ทำให้เราป่วย จริงๆเเล้วอาจจะมีสาเหตุอื่นที่เรายังไม่ทราบเเล้วเป็นสาเหตุของการป่วยได้ มาเรียนรู้กันครับ
Created on: พุธ, 01 สิงหาคม 2012 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
หมู่ฟังก์ชัน (functional groups)

หมู่ฟังก์ชัน (functional groups)

เป็นส่วนโครงสร้างย่อยของโมเลกุลที่มีองค์ประกอบและโครงสร้างเฉพาะตัว หมู่ฟังก์ชันมักเป็นตัวกำหนดการทำปฏิกิริยาและสมบัติทางเคมีอื่นๆ ของโมเลกุลที่มีพวกมันเป็นส่วนประกอบ
Created on: อาทิตย์, 08 กรกฏาคม 2012 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
4 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
สมดุลกรด-เบส

สมดุลกรด-เบส

กรด-เบส คือสารละลายอิเล็กโทรไลต์ ที่สำคัยกับชีวิตประจำวันของเรา เช่น สารละลายต่างๆในชีวิตประจำวันล้วนแต่แสดงความเป็นกรด-เบส ได้ทั้งสิ้น
Created on: พฤหัสบดี, 05 กรกฏาคม 2012 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 13 Discussions 0 Wall Posts

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี