เลือกบทเรียนที่ต้องการ
สารประกอบอนินทรีย์ (inorganic compound)

สารประกอบอนินทรีย์ (inorganic compound)

สารประกอบอนินทรีย์ (inorganic compound) คือ สารประกอบเคมีที่นิยามตรงข้ามกับสารประกอบอินทรีย์ เป็นการจัดแบ่งสารเคมีตามความเชื่อแต่ดั้งเดิม ที่ให้สารเคมีที่ไม่ได้เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิตเป็นสารประกอบอนินทรีย์ สารประกอบอนินทรีย์มักไม่มีพันธะเชื่อมระหว่างอะตอมของคาร์บอนและไฮโดรเจน หรือ สารที่ไม่ใช่สารที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและไฮโดรเจน โดยส่วนใหญ่ แต่จะมีธาตุที่เป็นโลหะ คือฝั่งซ้ายของตารางธาตุนั่นเอง ซึ่งธาตุโลหะนี้ จะมีลิแกนด์ เอาไว้แลกเปลี่ยนไอออน ซึ่งลิแกนด์จะมีทั้งไม่มีประจุและมีประจุ เช่น NH4+ ,NH3 ,H2O ,CO ,CO2 ,SO4, S2O3 และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งโดยส่วนมากจะอยู่ในรูปสารประกอบเชิงซ้อน
Created on: เสาร์, 08 ตุลาคม 2011 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
4 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ฟิสิกส์กับเทคโนโลยี

ฟิสิกส์กับเทคโนโลยี

เทคโนโลยี โดยทั่วไปหมายถึง การนำความรู้ทางธรรมชาติวิทยาและต่อเนื่องมาถึงวิทยาศาสตร์ มาเป็นวิธีการปฏิบัติและประยุกต์ใช้เพื่อช่วยในการทำงานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ อันก่อให้เกิดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร แม้กระทั่งองค์ความรู้นามธรรมเช่น ระบบหรือกระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
Created on: พฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2011 คุณครู :C.Sitthisak
7 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
อาณาจักรสัตว์

อาณาจักรสัตว์

อาณาจักรสัตว์ มีหลายไฟลัม สัตว์มีกระดูกสันหลังมีประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
Created on: พฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2011 คุณครู :นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
5 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
การเคลื่อนที่แบบหมุน (Rotational Motion)

การเคลื่อนที่แบบหมุน (Rotational Motion)

การเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่หมุนรอบศูนย์กลางมวล หรือหมุนอยู่กับที่รอบแกนคงตัว และบางครั้งอาจมีการหมุนไปด้วย และเลื่อนตำแหน่งไปด้วย เช่น การเคลื่อนที่ของลูกข่าง พัดลม ล้อรถ ลูกฟุตบอล เป็นต้น ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับปริมาณต่างๆ ของการเคลื่อนที่แบบหมุนในเบื้องต้น
Created on: เสาร์, 01 ตุลาคม 2011 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
7 Members 15 Discussions 2 Wall Posts
แคลคูลัสเบื้องต้น

แคลคูลัสเบื้องต้น

แคลคูลัสเป็นองค์ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์ที่พัฒนามาจาก พีชคณิต และ เรขาคณิต ในเชิงประยุกต์ แคลคูลัสถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาธรรมชาติแบบกายภาพ สมการสำคัญในฟิสิกส์ล้วนแล้วแต่ประกอบด้วยสมการเชิงอนุพันธ์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของแคลคูลัส
Created on: อาทิตย์, 04 กันยายน 2011 คุณครู :พิทยุทธ วงศ์จันทร์
9 Members 19 Discussions 2 Wall Posts
เครื่องหมายดีเอ็นเอ

เครื่องหมายดีเอ็นเอ

หากเราต้องการศึกษาวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต จำแนกความแตกต่างของสิ่งมีชีวิต พิสูจน์เอกลํกษณ์ของสิ่งมีชีวิต ปรับปรุงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ในเวลาเราจะทำได้อย่างไร
Created on: จันทร์, 29 สิงหาคม 2011 คุณครู :นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
5 Members 1 Discussion 1 Wall Post
อนาคตของเรา

อนาคตของเรา "ยาที่ตรงกับพันธุกรรม"

การตรวจทางพันธุกรรมว่าทำให้ทราบว่าร่างกายของเราตอบสนองต่อยาได้เเตกต่างกันอย่างไร และมีความสำคัญในการออกเเบบการรักษาผู้ป่วยให้เหมาะสมกับปริมาณยาที่ควรได้รับ เช่น หากเรามีความสามารถในการกำจัดยาได้เร็วหรือมากกว่าคนปกติทั่วไป ดังนั้น หากมีความจำเป็นต้องใช้ยา ดังกล่าว อาจต้องใช้ยาในขนาดที่สูงกว่าขนาดที่แนะนำจึงจะได้ผล
Created on: ศุกร์, 26 สิงหาคม 2011 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
6 Members 1 Discussion 3 Wall Posts
การชนและโมเมนตัมเชิงเส้น

การชนและโมเมนตัมเชิงเส้น

กฎของนิวตันมีประโยชน์สำหรับแก้ปัญหามากมายทางด้านพลศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาอีกประเภทหนึ่งที่ซึ่งแม้ว่ากฎของนิวตันจะประยุกต์ใช้ได้ แต่เรายังมีความรู้เรื่องแรงไม่เพียงพอที่จะใช้วิเคราะห์การเคลื่อนที่ได้ ปัญหาเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการชนกันของวัตถุ ดังนั้นในบทนี้เราจะเรียนรู้การวิเคราะห์การชนกันของวัตถุ โดยใช้ตัวแปรพลศาสตร์ใหม่เรียกว่า โมเมนตัมเชิงเส้นและการดล เราจะพบว่ากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นซึ่งเป็นกฎหนึ่งในกฎการอนุรักษ์พื้นฐานของฟิสิกส์ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาการชนกันของวัตถุตั้งแต่วัตถุในระดับอะตอมจนถึงวัตถุในระดับแกแลคซีได้
Created on: ศุกร์, 26 สิงหาคม 2011 คุณครู :C.Sitthisak
6 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
โมเมนตัมและการชน

โมเมนตัมและการชน

เมื่อเราออกแรงรับวัตถุที่มีขนาดและน้้าหนักที่แตกต่างกันให้หยุดในเวลาที่เท่ากัน เราจะพบว่าแรงที่ใช้ท้าให้หยุดก็จะแตกต่างกัน เช่น ออกแรงรับลูกเปตองกับลูกปิงปอง เราจะรู้สึกเจ็บมือไม่เท่ากัน หากออกแรงรับในขณะที่วัตถุนั้นพุ่งมาอย่างรวดเร็ว หรือในชีวิตประจ้าวันเช่น ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนกัน การยิงปืน เป็นต้น เหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้ จะเกี่ยวข้องกับปริมาณหนึ่งในการเคลื่อนที่ นั่นคือ “โมเมนตัม” ซึ่งส่งผลให้วัตถุมีการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันออกไป กฎของนิวตันมีประโยชน์สำหรับแก้ปัญหามากมายทางด้านพลศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาอีกประเภทหนึ่งที่ซึ่งแม้ว่ากฎของนิวตันจะประยุกต์ใช้ได้ แต่เรายังมีความรู้เรื่องแรง ไม่เพียงพอที่จะใช้วิเคราะห์การเคลื่อนที่ได้ ปัญหาเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับการชนกันของวัตถุ ดังนั้นในบทนี้เราจะเรียนรู้การวิเคราะห์การชนกันของวัตถุ โดยใช้ตัวแปรพลศาสตร์ใหม่เรียกว่า โมเมนตัมเชิงเส้นและการดล เราจะพบว่ากฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเชิงเส้นซึ่งเป็นกฎหนึ่งในกฎการอนุรักษ์พื้นฐานของฟิสิกส์ สามารถประยุกต์ใช้เพื่อศึกษาการชนกันของวัตถุตั้งแต่วัตถุในระดับอะตอม อนุภาคขนาดเล็กจนถึงวัตถุที่มีขนาดมหึมาในแกแลคซีได้
Created on: ศุกร์, 26 สิงหาคม 2011 คุณครู :C.Sitthisak
4 Members 0 Discussions 0 Wall Posts
ฮอร์โมน (Hormone)

ฮอร์โมน (Hormone)

ฮอร์โมนส่วนใหญ่เป็นสารพวกโปรตีน เอมีน และสเตรอยด์ที่ผลิตจากต่อมไร้ท่อ (Endocrine gland) ร่างกายสร้างและลำเลียงสารเคมีเหล่านี้ไปตามกระแสเลือดไปสู่อวัยวะเป้าหมายเพื่อทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย
Created on: ศุกร์, 19 สิงหาคม 2011 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
6 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ไอโซเมอร์ (isomer)

ไอโซเมอร์ (isomer)

ไอโซเมอร์ (isomer) คือ โมเลกุลที่มีสูตรเคมีเหมือนกันแต่มีโครงสร้างทางเคมีต่างกัน ไอโซเมอร์ 2 ตัวไม่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติคล้ายกัน เว้นแต่ว่าไอโซเมอร์ทั้งสองจะอยู่ในหมู่ฟังก์ชันเดียวกัน ไอโซเมอร์มีหลายชนิดเช่น stereoisomers, enantiomers, geometrical isomers, เป็นต้น
Created on: พุธ, 17 สิงหาคม 2011 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
7 Members 6 Discussions 4 Wall Posts
วิ่งเล่นนอกห้องเรียน

วิ่งเล่นนอกห้องเรียน

คลับนี้ครูอยากจะให้เป็นเหมือนกับสนามหญ้ากว้างๆ ให้พวกเราได้(เอาความคิด)มาวิ่งเล่นกัน อยากให้ได้อ่าน และสนุกสนานไปกับคณิตศาสตร์ที่บางเรื่องอาจจะไม่เคยถูกพูดถึงในห้องเรียน พร้อมกันยังคะ ไปสนุกกันเล้ยยย ^0^/
Created on: พุธ, 17 สิงหาคม 2011 คุณครู :แคทลียา ดวงเกตุ
11 Members 0 Discussions 3 Wall Posts
เทคนิคทางเคมี

เทคนิคทางเคมี

เทคนิคทางเคมีจะทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการทดลองพื้นฐานเกี่ยวการทดลองที่จะทำให้เราเข้าใจและสมารถประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆในการทดลองระดับสูงขึ้นได้ โดยอ้างอิงมาจาก http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet5/exper.html 1. หนังสือเทคนิคทางเคมี โดยรองศาสตรจารย์ประเสริฐ ศรีไพโรจน์ สำนักพิมพ์ประกายพรึก 2538 2. หนังสือปฏิบัติการเคมีทั่วไป โดยเสรี ไตรรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2520
Created on: ศุกร์, 12 สิงหาคม 2011 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
6 Members 7 Discussions 0 Wall Posts
โครงสร้างพืช

โครงสร้างพืช

โครงสร้างของพืชที่ซับซ้อนช่วยในการทำงานของพืชได้อย่งไร
Created on: ศุกร์, 05 สิงหาคม 2011 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
8 Members 12 Discussions 1 Wall Post
ไบโอแก๊ส (Biogas)

ไบโอแก๊ส (Biogas)

แก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติจากการหมักย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ปราศจากออกซิเจน(anaerobic digestion) โดยทั่วไปจะหมายถึง ก๊าซมีเทน ที่เกิดจาก การหมัก ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในหลุมขยะ กองมูลสัตว์ และก้นบ่อแหล่งน้ำนิ่ง
Created on: จันทร์, 01 สิงหาคม 2011 คุณครู :อรณิช เผือกคง
10 Members 8 Discussions 2 Wall Posts
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ เป็นรากฐานความสำคัญของฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยทฤษฎีนี้ได้แยกออกเป็นสองตอน คือทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ และทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป 1)ทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ จะเกี่ยวข้องกับระบบที่มีความเร็วคงที่คือเป็น ระบบที่ไม่มีความเร่ง การอธิบายทฤษฎีนี้อย่างง่ายที่สุดก็เปรียบเทียบให้เห็นว่า เมื่อเรารู้สึกว่าทุกสิ่งกำลังหยุดนิ่งหรือมีความเร็วที่เท่ากันเราไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งใดกำลังเคลื่อนที่ เช่น โลกหมุนรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์ เรายัง รู้สึกว่าทุกสิ่งกำลังอยู่กับที่ แต่ที่จริงสิ่งที่เรานึกว่าหยุดอยู่กับที่กลับเคลื่อนที่ 2)ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับระบบที่มีความเร็วไม่คงที่ เมื่อเทียบกับระบบที่มีความเร่ง เพื่ออธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ ในเอกภพโดยใช้พื้นฐานความคิดที่แตกต่างจากฟิสิกส์ดั้งเดิมแบบนิวตัน ส่วนใหญ่ทฤษฎีนี้จะเกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดระหว่างมวลและมีการพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ด้วย
Created on: พุธ, 27 กรกฏาคม 2011 คุณครู :C.Sitthisak
8 Members 6 Discussions 2 Wall Posts
ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions)

ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (Relations and Functions)

ในบทนี้เราจะได้เรียนรู้ลักษณะของความสัมพันธ์ในเชิงคณิตศาสตร์รวมถึงฟังก์ชัน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัวแปร และนำไปใช้ในหลายด้าน เช่น การสร้างโมเดลความสัมพันธ์ของตัวแปรเพื่อวิเคราะห์งานด้านวิศวกรรม ด้านพาณิชย์ การพิจารณาความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งระบบเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่าง เป็นต้น
Created on: อังคาร, 19 กรกฏาคม 2011 คุณครู :แคทลียา ดวงเกตุ
9 Members 26 Discussions 2 Wall Posts
Metamorphosis

Metamorphosis

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสิ่งมีชีวิต ขณะเจริญเติบโต
Created on: จันทร์, 18 กรกฏาคม 2011 คุณครู :นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
12 Members 1 Discussion 2 Wall Posts
กล้องจุลทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์

อุปกรณ์ช่วยเหลือนักชีววิทยา เปรียบเสมือนปืนของทหาร 55555
Created on: จันทร์, 18 กรกฏาคม 2011 คุณครู :นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
9 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
ระบบประสาท

ระบบประสาท

ระบบประสาทของสัตว์ชั้นสูงแบ่งตามโครงสร้างได้ 2 ระบบ คือ ระบบประสาทกลาง (Central Nervous System) ประกอบด้วยสมอง, ไขสันหลัง และระบบประสาทรอบนอก (Peripheral Nervous System) ประกอบด้วยเส้นประสาทสมอง และเส้นประสาทไขสันหลัง
Created on: เสาร์, 16 กรกฏาคม 2011 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
10 Members 6 Discussions 0 Wall Posts

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
ทัศนศึกษาออนไลน์

เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้เรียน

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี