เลือกบทเรียนที่ต้องการ
วิ่งเล่นนอกห้องเรียน :: ตอน ตัวเลขแปลกประหลาด

วิ่งเล่นนอกห้องเรียน :: ตอน ตัวเลขแปลกประหลาด

ตัวเลขแปลกประหลาด
Created on: อังคาร, 08 กรกฏาคม 2014 คุณครู :แคทลียา ดวงเกตุ
1 Member 5 Discussions 0 Wall Posts
การกัดกร่อนและการป้องกัน

การกัดกร่อนและการป้องกัน

การกัดกร่อน (corrosion) หมายถึงภาวะซึ่งวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อม ทำให้ให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัตถุนั้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำการทำงานหรือวัตถุประสงค์การใช้งานลดลง
Created on: จันทร์, 07 กรกฏาคม 2014 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
เส้นแรงไฟฟ้า

เส้นแรงไฟฟ้า

เส้นแรงไฟฟ้า
Created on: พุธ, 02 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
ไฟฟ้ามาจากไหน

ไฟฟ้ามาจากไหน

ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้หลายวิธี -เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า -เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า -เกิดจากการเปลี่ยนแสงสว่างให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)หรือ โฟโตเซลล์(Photo Cell) เกิดจากปฎิกิริยาเคมี เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย เซลล์แห้งและเซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น -เกิดจากการเหนี่ยวนำของอำนาจแม่เหล็กโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ได้แก่ ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน
Created on: พุธ, 02 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
การเรียนรู้สภาพยืดหยุ่น

การเรียนรู้สภาพยืดหยุ่น

สมบัติของวัตถุที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างได้เมื่อมีแรงกระทำ และจะกลับคืนสู่รูปร่างเดิมได้เมื่อหยุดออกแรงกระทำต่อวัตถุนั้น ตัวอย่างวัสดุที่มีสภาพยืดหยุ่น เช่น ฟองน้ำ สมบัติสภาพยืดหยุ่นของวัสดุ มีประโยชน์ในงานทางช่างและทางอุตสาหกรรมเป็นอย่างยิ่ง เช่น ในการเลือกวัสดุเพื่อใช้เป็นโครงสร้างอาคารสะพาน หรือชิ้นส่วนของเครื่องกล วิศวกรหรือผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาสมบัติสภาพยืดหยุ่นของวัสดุที่จะนำมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมกับงาน วัสดุหลายชนิดมีทั้งสภาพยืดหยุ่นและสภาพพลาสติกในตัวเอง โดยมีสภาพยืดหยุ่นเมื่อแรงกระทำน้อย ๆ และมีสภาพพลาสติกเมื่อมีแรงกระทำมาก ๆ
Created on: พุธ, 02 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
พลังงาน

พลังงาน

ความสามารถซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจให้แรงงานได้ หรือ อังกฤษ: Energy เป็นกำลังงานที่ใช้ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือระยะทางหนึ่ง มีค่าเป็น จูล หรือ Joule ในทางฟิสิกส์ พลังงานเป็นหนึ่งในคุณสมบัติเชิงปริมาณพื้นฐานที่อธิบายระบบทางกายภาพหรือสถานะของวัตถุ พลังงานสามารถเปลี่ยนรูป (แปลงรูป)ได้หลายรูปแบบที่แต่ละแบบอาจจะชัดเจนและสามารถวัดได้ในหลายรูปแบบที่แตกต่างกัน กฎของการอนุรักษ์พลังงานระบุว่า พลังงาน(ทั้งหมด)ของระบบสามารถเพิ่มหรือลดได้โดยการถ่ายโอนเข้าหรือออกจากระบบเท่านั้น พลังงานทั้งหมดของระบบใดๆสามารถคำนวณได้โดยการรวมกันอย่างง่ายๆ เมื่อมันประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ไม่มีการปฏิสัมพันธ์ทั้งหลายหรือมีหลายรูปแบบของพลังงานที่แตกต่างกัน รูปแบบของพลังงานทั่วไปประกอบด้วยพลังงานจลน์ของวัตถุเคลื่อนที่, พลังงานที่แผ่รังสีออกมาโดยแสงและการแผ่รังสีของแม่เหล็กไฟฟ้าอื่นๆ และประเภทต่างๆของพลังงานศักย์ เช่นแรงโน้มถ่วงและความยืดหยุ่น ประเภททั่วไปของการถ่ายโอนและการเปลี่ยนแปลงพลังงานประกอบด้วยกระบวนการ เช่นการให้ความร้อนกับวัสดุ, การปฏิบัติงานทางกลไกบนวัตถุ, การสร้างหรือการใช้พลังงานไฟฟ้า และปฏิกิริยาทางเคมีจำนวนมาก
Created on: พุธ, 02 กรกฏาคม 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior)

พฤติกรรมสัตว์ (Animal Behavior)

พฤติกรรมของสัตว์เป็นผลจากการทำงานร่วมกันระหว่างพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมโดยหน่วยพันธุกรรมหรือยีน(gene)จะควบคุมระดับการเจริญเติบของส่วนต่าง ๆ ของสัตว์
Created on: อังคาร, 01 กรกฏาคม 2014 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
1 Member 4 Discussions 0 Wall Posts
อนุภาคมูลฐาน (Fundamental Particles)

อนุภาคมูลฐาน (Fundamental Particles)

สสารประกอบด้วยหน่วยที่เล็กที่สุด เรียกว่า อะตอม สสารแต่ละชนิดมีสมบัติแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบภายในอะตอม ซึ่งประกอบด้วยอนุภาค 3 ชนิด ได้แก่ โปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอน ปัจจุบันได้มีการทดลองและค้นพบอนุภาคมูลฐานที่เล็กกว่าอนุภาคทั้งสาม และแสดงสมบัติที่น่าสนใจหลายประการ ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติและชนิดของอนุภาคมูลฐานที่สำคัญ ที่นักฟิสิกส์ได้จำแนกและจัดกลุ่มไว้...
Created on: อังคาร, 10 มิถุนายน 2014 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
2 Members 20 Discussions 0 Wall Posts
เซลล์ไฟฟ้าเคมี

เซลล์ไฟฟ้าเคมี

เซลล์ไฟฟ้าเคมี (Electrochemical view) คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทางเคมีที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า หรือไฟฟ้าเป็นเคมี
Created on: จันทร์, 09 มิถุนายน 2014 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ตรรกยะและอตรรกยะ (Rational and Irrational Number)

ตรรกยะและอตรรกยะ (Rational and Irrational Number)

สมบัติของจำนวนตรรกะและอตรรกยะ การพิสูจน์จำนวนตรรกยะและอตรรกยะ
Created on: อาทิตย์, 08 มิถุนายน 2014 คุณครู :สมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
2 Members 6 Discussions 0 Wall Posts
ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ตอน Why cats have nine lives

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ตอน Why cats have nine lives

เชื่อหรือไม่ว่าฟิสิกส์ อยู่รอบตัวเรา!
Created on: อังคาร, 03 มิถุนายน 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ตอนแสงซินโครตรอน

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ตอนแสงซินโครตรอน

เชื่อหรือไม่ว่าฟิสิกส์ อยู่รอบตัวเรา!
Created on: อังคาร, 03 มิถุนายน 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
1 Member 2 Discussions 0 Wall Posts
ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ตอนเครื่องบิน

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ตอนเครื่องบิน

เชื่อหรือไม่ว่าฟิสิกส์ อยู่รอบตัวเรา!
Created on: อังคาร, 03 มิถุนายน 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
1 Member 2 Discussions 0 Wall Posts
ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ตอนรถไฟเหาะตีลังกา

ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน ตอนรถไฟเหาะตีลังกา

เชื่อหรือไม่ว่าฟิสิกส์ อยู่รอบตัวเรา!
Created on: จันทร์, 02 มิถุนายน 2014 คุณครู :วีทิต วรรณเลิศลักษณ์
1 Member 2 Discussions 0 Wall Posts
วิทยาศาสตร์เเละชีววิทยา

วิทยาศาสตร์เเละชีววิทยา

วิทยาศาสตร์เเละชีววิทยา
Created on: อาทิตย์, 01 มิถุนายน 2014 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
2 Members 8 Discussions 0 Wall Posts
ความร้อน (heat)

ความร้อน (heat)

ศึกษาเกี่ยวกับพลังงานความร้อน การถ่ายเทความร้อน สมบัติของแก๊ส ซึ่งแตกต่างจากของแข็งและของเหลว
Created on: ศุกร์, 30 พฤษภาคม 2014 คุณครู :ไผ่ ทิมาศาสตร์
1 Member 5 Discussions 0 Wall Posts
อะตอมและตารางธาตุ

อะตอมและตารางธาตุ

สสารทั้งหลายประกอบด้วยอนุภาคที่เล็กที่สุด จะไม่สามารถมองเห็นได้และจะไม่สามารถแบ่งแยกให้เล็กลงกว่านั้นได้อีก แต่ในสมัยนั้นก็ยังไม่มีการทดลอง เพื่อพิสูจน์และสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว
Created on: เสาร์, 17 พฤษภาคม 2014 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
3 Members 14 Discussions 0 Wall Posts
แรงพื้นฐานในธรรมชาติ (Fundamental of Force)

แรงพื้นฐานในธรรมชาติ (Fundamental of Force)

ในชีวิตประจำวันของเราเกี่ยวข้องกับการทำงานซึ่งเป็นผลมาจากแรง และในธรรมชาติก็มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแรงพื้นฐาน ที่เป็นสิ่งที่ท้าทายในการทำความเข้าใจในธรรมชาติของแรงพื้นฐานอันได้แก่ แรงแม่เหล็กไฟฟ้า แรงโน้มถ่วง แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนและแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม เรามาเรียนรู้ร่วมกันครับ
Created on: พฤหัสบดี, 08 พฤษภาคม 2014 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
1 Member 10 Discussions 0 Wall Posts
การชุบโลหะ

การชุบโลหะ

เป็นการตกแต่งและปรับปรุงผิวโลหะให้มีความแข็ง ป้องกันการสึกกร่อน การเสียดสี ความร้อน เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางอื่น ๆ
Created on: พุธ, 07 พฤษภาคม 2014 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
3 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
Hydrocarbon

Hydrocarbon

สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเป็นสารอินทรีย์ที่ประกอบด้วยธาตุคาร์บอนและธาตุไอโดรเจน
Created on: จันทร์, 05 พฤษภาคม 2014 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
1 Member 13 Discussions 0 Wall Posts

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations