เลือกบทเรียนที่ต้องการ
การให้เหตุผล

การให้เหตุผล

เรียนรู้การให้เหตุผลในเชิงคณิตศาสตร์ทั้งแบบอุปนัยและนิรนัย รวมทั้งนำไปใช้แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย ๆ ได้
Created on: อาทิตย์, 01 กันยายน 2013 คุณครู :ปริญญา การดำริห์
2 Members 2 Discussions 0 Wall Posts
การจำแนกสาร

การจำแนกสาร

ในโลกของเรามีสารต่างๆเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบันมนุษย์รู้จักสารมากกว่า สองล้านชนิด ซึ่งสารบางอย่างก็มีสมบัติคล้ายกัน บางอย่างก็มีสมบัติแตกต่างกัน เพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้า จึงต้องมีการจำแนกหรือจัดหมวดหมู่ของสาร โดยอาศัยสมบัติต่าง ๆ ของสารเป็นเกณฑ์ต่างๆ เช่น การนำไฟฟ้า สถานะ องค์ประกอบทางเคมีของสาร การละลาย ลักษณะเนื้อของสาร ขนาดอนุภาค เป็นต้น
Created on: พุธ, 28 สิงหาคม 2013 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
1 Member 0 Discussions 0 Wall Posts
ปฏิกิริยเคมีและสมการเคมี

ปฏิกิริยเคมีและสมการเคมี

ปฏิกิริยาเคมีเป็นการรวมตัวกันใหม่ของอะตอมใน สารประกอบ ทั้งนี้สารประกอบสามารถเขียนแทนได้ด้วยสูตรเคมี ดังนั้นถ้าเขียนสูตรเคมีของสารทั้งหมดในปฏิกิริยาก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า สมการเคมี (chemical equations
Created on: พฤหัสบดี, 22 สิงหาคม 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 9 Discussions 0 Wall Posts
Advanced Mathematics

Advanced Mathematics

การเรียนคณิตศาสตร์และการนำคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาในมุมมองใหม่ที่มุ่งเน้นความเข้าใจในรากฐานของคณิตศาสตร์สาขาต่างๆ
Created on: ศุกร์, 09 สิงหาคม 2013 คุณครู :ปริญญา การดำริห์
3 Members 20 Discussions 0 Wall Posts
โดเมนอาเคีย (Archaeabacteria)

โดเมนอาเคีย (Archaeabacteria)

อาร์เคีย เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายแบคทีเรีย แต่เชื่อว่ามีวิวัฒนาการแยกมา เพราะมีเยื่อหุ้มเซลล์ที่แปลกออกไป เป็นโปรคาริโอตที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายและในมหาสมุทร : Cr.วิกิพีเดีย
Created on: จันทร์, 05 สิงหาคม 2013 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
2 Members 0 Discussions 0 Wall Posts
ตารางธาตุ (Periodic table)

ตารางธาตุ (Periodic table)

ตารางธาตุ (Periodic table of elements) คือ ตารางที่นักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมธาตุต่างๆ ไว้เป็นหมวดหมู่ตามลักษณะ และคุณสมบัติที่เหมือนกัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาในแต่ละส่วนของตารางธาตุ
Created on: อาทิตย์, 04 สิงหาคม 2013 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
3 Members 6 Discussions 0 Wall Posts
ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น

พื้นฐานของเรื่องทฤษฎีจำนวน จะเน้นในเรื่องการหารลงตัว ตัวหาร เศษที่เกิดขึ้นจากการหาร จำนวนเฉพาะ ห.ร.ม. ค.ร.ม. ขั้นตอนการหาห.ร.ม.แบบยูคลิด
Created on: พุธ, 31 กรกฏาคม 2013 คุณครู :สมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
2 Members 7 Discussions 0 Wall Posts
จลนพลศาสตร์เคมี

จลนพลศาสตร์เคมี

อัตราการเกิดปฏิกิริยา (reaction rate, r) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารตั้งต้นหรือสารผลิตภัณฑ์เมื่อเวลาเปลี่ยนไป
Created on: เสาร์, 13 กรกฏาคม 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ปริมาณสารสัมพันธ์1(stoichiometry)

ปริมาณสารสัมพันธ์1(stoichiometry)

การวัดปริมาณของสารต่างๆ โดยเฉพาะปริมาณของสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีทั้งของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์ตลอดจนปริมาณของพลังงานของสารที่เปลี่ยนแปลงในปฏิกิริยาเคมี
Created on: พฤหัสบดี, 27 มิถุนายน 2013 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ของเหลวและสารละลาย

ของเหลวและสารละลาย

ของเหลวและสารละลาย เป็นการอธิบายถึงสมบัติทางกายภาพของสารที่มีสถานะของเหลวซึ่งเปผป็นสารบริสุทธิืและสารละลาย
Created on: ศุกร์, 21 มิถุนายน 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
1 Member 8 Discussions 0 Wall Posts
ของแข็ง

ของแข็ง

ของแข็ง (solid) เป็นสถานะหนึ่งของสาร ที่มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลมาก รูปร่างและปริมาตรคงที่
Created on: พุธ, 05 มิถุนายน 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
1 Member 6 Discussions 0 Wall Posts
อะตอม (Atom)

อะตอม (Atom)

อะตอม (Atom) คือหน่วยพื้นฐานของสสาร ประกอบด้วยส่วนของนิวเคลียสที่หนาแน่นมากอยู่ตรงศูนย์กลาง ล้อมรอบด้วยกลุ่มหมอกของอิเล็กตรอนที่มีประจุลบ
Created on: อาทิตย์, 02 มิถุนายน 2013 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 5 Discussions 0 Wall Posts
ฟิสิกส์ของนิวตัน

ฟิสิกส์ของนิวตัน

ฟิสิกส์ของนิวตันเป็นพื้นฐานสำหรับความรู้ความเข้าใจฟิสิกส์โดยทั่วไป ถึงแม้ว่าในปัจจุบันเราจะพบว่าฟิสิกส์ของนิวตันไม่สามารถอธิบายปรากฎการณ์ทางฟิสิกส์บางอย่างได้ถูกต้อง 100% อีกต่อไป แต่ในขอบเขตที่เราศึกษาหรือแก้ปัญหากับระบบหรือปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกที่เราอาศัยอยู่ ฟิสิกส์ของนิวตันก็ยังคงเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างยิ่ง
Created on: ศุกร์, 03 พฤษภาคม 2013 คุณครู :ปิยะ พละคช
4 Members 1 Discussion 0 Wall Posts
เคมีสีเขียว (Green Chemistry)

เคมีสีเขียว (Green Chemistry)

เคมีสีเขียว คือ แนวคิดของการนำหลักการพื้นฐานที่คำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมี เป็นอันดับแรก
Created on: เสาร์, 20 เมษายน 2013 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
3 Members 4 Discussions 0 Wall Posts
ระบบย่อยอาหาร (digestive system)

ระบบย่อยอาหาร (digestive system)

อาหารเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต ร่างกายของเราจำเป็นต้องมีการย่อยอาหารเพื่อให้ได้อาหารครบตามความต้องการของร่างกาย กลไกที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารจึงมีความสำคัญ เรามาเรียนรู้ระบบที่สำคัญนี้กัน
Created on: พุธ, 10 เมษายน 2013 คุณครู :อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
2 Members 26 Discussions 0 Wall Posts
เคมีนิวเคลียร์

เคมีนิวเคลียร์

เคมีนิวเคลียร์ (อังกฤษ: Nuclear chemistry) เป็นสาขาย่อยของวิชาเคมีที่เกี่ยวข้องกับกัมมันตภาพรังสี (radioactivity) กระบวนการนิวเคลียร์ และคุณสมบัติทางนิวเคลียร์ สามารถแบ่งเป็นสาขาย่อยได้ดังนี้ เคมีกัมมันตภาพรังสี (Radiochemistry) เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัมมันตภาพรังสีเพื่อการศึกษาปฏิกิริยาเคมีธรรมดา การใช้เทคนิคจากวิชาเคมีเพื่อศึกษาปฏิกิริยานิวเคลียร์เช่นนิวเคลียร์ฟิสชั่น (nuclear fission) และนิวเคลียร์ฟิวชั่น (nuclear fusion) ไอโซโทปิคเคมี (Isotopic chemistry) เกี่ยวข้องกับผลของมวลนิวเคลียร์ต่อปฏิกิริยาเคมีและคุณสมบัติของสารประกอบเคมี นิวเคลียร์แมกเนติกรีโซแนนซ์ (nuclear magnetic resonance - NMR) หรือ สเปกโตรสโคปิกเคมี เป็นการจำแนกอะตอมโดยการสังเกตแกนการหมุนของอะตอมเมื่อดูดซับพลังงานเข้าไป
Created on: อาทิตย์, 07 เมษายน 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
1 Member 15 Discussions 0 Wall Posts
ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current)

ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current)

ไฟฟ้ากระแสสลับ (Alternating current) เป็นกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนจากแหล่งจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆโดยมีการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาตลอดเวลา สำหรับแหล่งจ่ายไฟนั้นมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชนิดหนึ่งเฟสหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับชนิดสามเฟส ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ดังน้้นในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้ธรรมชาติและวิธีการผลิตไฟฟ้ากระแสสลับ รวมทั้งการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
Created on: พฤหัสบดี, 28 มีนาคม 2013 คุณครู :สมศักดิ์ เสนาใหญ่
2 Members 20 Discussions 0 Wall Posts
ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มากมาย ทั้งป่าไม้และแร่ธาตุ ซึ่งแร่ก็คือธาตุหรือสารประกอบอนินทรีย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีโครงสร้างองค์ประกอบและสมบัติเฉพาะตัว อาจจำแนกชนิดของแร่ตามประโยชน์ในทางเศรษฐกิจเป็น 2 ประเภท คือ แร่ประกอบหิน กับแร่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
Created on: พุธ, 20 มีนาคม 2013 คุณครู :ณปภัช พิมพ์ดี
2 Members 6 Discussions 0 Wall Posts
ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี

เป็นสาขาของวิชาเคมีที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้ากับพลังงานเคมี ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี เซลล์แห้ง และการผ่านกระแสไฟฟ้าเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การชุบโลหะ การแยกสารละลายด้วยกระแสไฟฟ้า การทำให้โลหะบริสุทธิ์ เป็นต้น
Created on: ศุกร์, 08 มีนาคม 2013 คุณครู :อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
2 Members 16 Discussions 0 Wall Posts
Animal Kingdom - Invertebrate

Animal Kingdom - Invertebrate

Animal are multicellular, heterotrophic eukaryote with tissues that develop from embryonic layers. (Campbell, 2011)
Created on: พุธ, 20 กุมภาพันธ์ 2013 คุณครู :อาภรณ์ รับไซ
2 Members 8 Discussions 0 Wall Posts

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี