งานวิจัย facebook

bio03 วันอังคาร, 28 มิถุนายน 2554 21:33

      

ศ.ดร.ปิยะรัตน์ ในฐานะเป็นประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ศึกษาปัญหาการเสพติดในกลุ่มยาบ้าและการเสพติดเกมในโลกอินเทอร์เน็ต เฟซบุ๊กและเว็บไซต์สังคมออนไลน์อื่นๆ ซึ่งในประเทศไทยมีสมาชิกเฟซบุ๊กเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2 ของเอเชียคือ ปีละ 2 ล้านคน เมื่อศึกษาการเสพติดที่เกิดจากชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม พบว่าการติดยาและติดเกมมีผลกระทบต่อสมองส่วนเดียวกัน ทำให้สูญเสียการเรียนรู้และความจำ ส่วนการรักษาต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์ทางเคมีในสมองควบคู่กับงานด้านจิตวิทยาและสังคมศาสตร์ จึงจะสามารถแก้ปัญหาเสพติดอย่างครบวงจร

       ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ระบุว่า วิธีแก้ไขผู้ติดสิ่งเสพติดต้องใช้หลักการบูรณาการระหว่างชีวะ-จิตสังคม เพื่อแก้ปัญหาเด็กติดยาหรือสิ่งเสพติดได้อย่างยั่งยืน ต้องบำบัดอย่างรอบด้านทั้งชีววิทยาระบบประสาทและพฤติกรรม เช่น การเข้าใจกลไกสมองติดยา การรักษาด้วยยาร่วมกับงานด้านจิตวิทยา นอกจากนี้ยังนำความรู้จากในรั้วมหาวิทยาลัยมาให้ชุมชนปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น กรณีศึกษาชาวเขาเผ่าม้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้ศึกษาหลักสูตรนี้แล้วนำไปใช้จริง โดยช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดเป็นรายบุคคล ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาการเสพติดอย่างได้ผลชัดเจน.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon