ไบโอทิน

bio03 วันเสาร์, 03 พฤศจิกายน 2555 12:13

ไบโอทิน 


ไบโอทินเป็นวิตามินทีมีกำมะถันในโครงสร้างโมเลกุล    เป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำ  และแอลกอฮอล์  คงทนต่อความร้อน  แต่สามารถถูกทำลายได้ง่ายโดยปฏิกิริยาออกซิเดชัน


การดูดซึมและเมแทบอลิซึม มักพบวิตามินชนิดนี้อยู่รวมกับโปรตีน  จากการศึกษาเท่าที่ผ่านมายังไม่ทราบถึงขั้นตอนและกลไกการดูดซึมของวิตามินนี้  พบว่าแบคทีเรียกของลำไส้คนเราสามารถสังเคราะห์วิตามินนี้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการ  โดยเก็บสะสมไว้ที่ตับ  ไต  ต่อมหมวกไต  และสมอง  ดังนั้นเราอาจไม่จำเป็นต้องได้รับวิตามินจากแหล่งอาหารก็ได้


บทบาทและหน้าที่ ไปโอทินเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โคเอนไซม์ไบโอไซทิน  (biocytin)  ซึ่งทำหน้าที่เป็นหมู่พรอสเทติกของเอนไซม์ในปฏิกิริยาขจัดหมู่คาร์บอกซิล  โดยเอนไซม์กลุ่มนี้จะมีโมเลกุลของไบโอทินเกาะอยู่กับหมู่  -HN2  ของกรดอะมิโนไลซีน  (lysine)  ตรงบริเวณเร่งของเอนไซม์ได้เป็นหมู่  biotinyllysine  หรือไบโอไซทิน  ทำหน้าที่เป็นตัวพาหมู่คาร์บอกซิลในปฏิกิริยาขจัดหมู่คาร์บอกซิลที่ต้องการ  ATP  นอกจากนี้  ยังมีส่วนร่วมในการสังเคราะห์กรดนิโคทินิกจากกรดอะมิโนทริปโทเฟน  และมีส่วนในการบำรุงรักษาผิวหนัง  ผม  เซลล์ประสาท  และไขกระดูดอีกด้วย


ผลของการขาดไบโอทิน โดยปกติจะไม่พบการขาดไบโอทินในคน  ยกเว้นในกรณีที่การบริโภคไข่ขาวดิบเป็นจำนวนมาก  (20  ฟองต่อวัน)  และติดต่อกันเป็นเวลานาน  เนื่องจากในไข่ขาวดิบมีไกลโคโปรตีน  (glycoprotein)  ชื่อ  อะวิดิน  (avidin)  ซึ่งมีสมบัติเป็นสารต้านวิตามิน  สามารถจับกับไบโอทิน  ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมไบโอทินได้  การขาดวิตามินนี้ทำให้มีอาการผิวหนังอักเสบ  เบื่ออาหาร  วิงเวียน  อาเจียน  ปวดกล้ามเนื้อ  และซึมเศร้า  เป็นต้น


แหล่งอาหารที่สำคัญ แหล่งอาหารที่พบวิตามินนี้  ได้แก่  ตับ  ยิสต์  เนื้อสัตว์ต่างๆ  ผัก  ถั่ว  เห็ด  และไข่แดง  เป็นต้น

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon