ดาวเทียมสื่อสารที่สำคัญ

physics01 วันจันทร์, 08 ตุลาคม 2555 22:05

ดาวเทียมอินเทลแซ็ท (INTELSAT)

รูปที่ 1 ดาวเทียมอินเทลแซท 8
องค์กรอินเทลแซท (INTELSAT: International Telecommunications Satellite Consortium) ก่อตั้งเมื่อปี คศ 1964 หลังจากนั้นในปี คศ 1965 ได้ส่งดาวเทียมอินเทลแซท 1 (Early Bird) ซึ่งเป็นดาวเทียมสื่อสารเชิงพาณิชย์ดวงแรกของโลกขึ้นสู่อวกาศ โดยสื่อสารติดต่อกับสถานีภาคพื้นดินได้ พร้อมๆ กันพียง 2 สถานีเท่านั้น โดยทำการเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ ตำแหน่งของดาวเทียมอินเทลแซท 1 อยู่เหนือมหาสมุทรแอตแลนติค และมีอายุใช้งานประมาณ 3 ปี

ดาวเทียมรุ่นล่าสุดของอินเทลแซท คือ อินเทลแซท 8 ให้บริการด้าน เครือข่าย โทรศัพท์สาธารณะ การประยุกต์ และใช้งาน VSAT ระหว่างประเทศ โดยมีความจุด้านการสื่อสารโทรศัพท์ 22,000 ช่องสัญญาณ และ 3 ช่องโทรทัศน์ พร้อมกัน

รูปแบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมอินเทลแซทมีทั้งแบบทิศทางเดียวและ สองทิศทาง โดยกรณีทิศทางเดียวใช้สำหรับการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์จากสถานีโทรทัศน์ไปยัง สถานีเครือข่ายดังแสดงในรูปที่ 2


รูปที่ 2 รูปแบบการสื่อสารทางเดียว (ถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์)โดยใช้ดาวเทียมอินเทลแซท


การสื่อสารแบบสองทิศทางระหว่างสองสถานีเครือข่ายผ่านดาวเทียมแสดงในรูป ที่ 3 โดยแต่ละสถานีเครือข่ายเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายสาธารณะ

รูปที่ 3 รูปแบบการสื่อสารสองทิศทางระหว่างสองสถานี เครือข่ายผ่านดาวเทียมอินเทลแซท

สำหรับรูปที่ 4 แสดงถึงการสื่อสารแบบสองทิศทางผ่านดาวเทียมจากสถานีเครือข่ายต้นทางไปยังกลุ่มสถานีเครือข่ายปลายทาง

รูปที่ 4 รูปแบบการสื่อสารสองทิศทางจากสถานีเครือข่ายไปยังกลุ่มสถานีเครือข่ายผ่านดาวเทียมอินเทลแซท

จนถึงปัจจุบัน ดาวเทียมอินเทลแซทที่โคจรในวงโคจรค้างฟ้ามีจำนวน 20 ดวง โดยมีตำแหน่งแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 5 ตำแหน่งดาวเทียมอินเทลแซท

ดาวเทียมอินมาแซท (INMARSAT)
องค์กรอินมาแซทก่อตั้งเมื่อปี คศ 1979 โดยได้พัฒนาดาวเทียมสื่อสารเพื่อให้บริการอุตสาหรรมที่เกียวข้องกับการเดิน เรือทะเล โดยเฉพาะด้านการจัดการและความปลอดภัยในการเดินเรือ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันอินมาแซทได้ให้บริการด้านการสื่อสารครอบคลุมเกือบ ทั้งโลกให้กับผู้ใช้ที่เคลื่อนที่หรืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลจากโครงข่าย สื่อสารพื้นฐาน

ดังแสดงในรูปที่ 6 ระบบการสื่อสารของอินมาแซท นอกจากการให้บริการผ่านโครงข่ายพื้นฐานซึ่งคล้ายกับอินเทลแซทแล้ว ผู้ใช้ที่โดยสารหรือใช้บริการอยู่ในเครื่องบิน เรือเดินทะเล รถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ รวมกับถึงแท่นขุดเจาะน้ำมันในทะเล สามารถที่จะสื่อสารผ่านดาวเทียมอินมาแซทได้โดยตรง ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเด่นของอินมาแซท

รูปที่ 6 ระบบการสื่อสารของอินมาแซท รูปที่ 7 พื้นที่การให้บริการโดยดาวเทียมอินมาแซท

ในปัจจุบัน(จนถึง 2549) มีดาวเทียมอินมาแซทให้บริการด้านการสื่อสารจำนวน 7 ดวง (Inmarsat-4 2 ดวง และ Inmarsat-3 4 ดวง) โดยมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วโลก ดังแสดงในรูปที่ 7

ดาวเทียมไอพีสตาร์ (iPSTAR)

รูปที่ 8 ดาวเทียมไอพีสตาร์
ดาวเทียมไอพีสตาร์ หรือไทยคม 4 ของชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) ได้ถูกยิงขึ้นสู่อวกาศโดยจรวดแอเรียน 5 จี ของบริษัท แอเรียนสเปซ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2548 โดยที่ตำแหน่งของดาวเทียมจะอยู่ที่ 120 องศาตะวันออก

ดาวเทียมไทยคม 4 ไอพีสตาร์ เป็นดาวเทียมรุ่น LS1300-SX สร้างโดยบริษัท สเปซ ซิสเต็ม ลอรัล ประเทศสหรัฐอเมริกา มีจำนวนช่องสัญญาณรวม 94 บีม มีสมรรถนะในการส่งสัญญาณ 45 กิกะบิตต่อวินาที มีพื้นที่บริการครอบคลุมพื้นที่เอเชียและแปซิฟิก ให้บริการรับ-ส่งสัญญาณดิจิตอลความเร็วสูงในรูปแบบอินเตอร์เน็ตโปรโตคอล โดยสามารถรับส่งสัญญาณได้ทั้งข้อมูล ภาพ และเสียงในเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ใช้งานในภาคส่ง (เทคโนโลยี Slotted Aloha และ TDMA ) และภาครับ (เทคโนโลยี CFDM/TDM) ของอุปกรณ์ภาคพื้นดิน ทำให้การสื่อสารของทั้งระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมไปถึงต้นทุนของอุปกรณ์ปลายทาง เกตเวย์ และ ระบบเครือข่ายของไอพีสตาร์ มีราคาต่ำกว่าระบบอื่นๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

โดยเทคโนโลยีแบบ CFDM/TDM ที่ใช้ในภาครับ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้การส่งข้อมูลมีความเร็วที่สูงขึ้น (มีขีดความสามารถในการรับสัญญาณสูงสุดเท่ากับ 11 Mbps ต่อหนึ่งช่องสัญญาณ) ใช้กำลังส่งอย่างเหมาะสม เพื่อสามารถรองรับจำนวนผู้ใช้งานได้จำนวนมากขึ้นที่อัตราความเร็ว ใช้งานต่างๆกันได้ ในขณะที่เทคโนโลยีของภาคส่งจะใช้ 2 รูปแบบ คือ แบบ Slotted Aloha สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ทั่วไป และแบบ TDMA สำหรับการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูงมากๆ (มีขีดความสามารถในการส่งสัญญาณสูงสุดเท่ากับ 4 Mbps ต่อหนึ่งช่องสัญญาณ)

ไอพีสตาร์ให้บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต (broadband internet)ให้กับผู้ใช้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ประเภทบ้านเรือน (home users) หรืออาคารห้องชุดที่พักอาศัย (apartments) ผู้ใช้ประเภทธุรกิจทั้งกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME: small and medium enterprise) ผู้ใช้ประเภทสาธารณะ (public users) อาทิเช่น อินเทอร์เน็ตคาเฟ่

รูปที่ 9 การให้บริการของดาวเทียมไอพีสตาร์

นอกจากบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตแล้ว ไอพีสตาร์ยังให้บริกาด้านการถ่ายทอดสัญญาณภาพจากสถานีห้องส่งไปยังผู้ใช้ (broadcast/multicast) ซึ่งอาจจะเป็นการถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ หรือ การถ่ายทอดการอบรมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน หรือ การถ่ายทอดการเรียนการสอนของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือการเรียนการสอน ในลักษณะ E-Learning

นอกจากการบริการข้างต้นแล้ว ไอพีสตาร์ยังให้บริการด้านอินเทอร์เน็ต ภาพวิดีโอและเสียงสำหรับองค์กรต่างๆ ระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา รวมไปถึงการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรน โดยรูปแบบการให้บริการโดยสังเขปของไอพีสตาร์ ที่ได้กล่าวในข้างต้น แสดงดังรูปที่ 10


(ก) บริการด้านบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต


(ข)การบริการด้านการถ่ายทอดสัญญาณภาพจากสถานีห้องส่งไปยังผู้ใช้


(ค) บริการด้านอินเทอร์เน็ต
รูปที่ 10 รูปแบบการให้บริการของดาวเทียมไอพีสตาร์

ไอพีสตาร์ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ในหลายประเทศในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ โดยที่ประเทศในทวีปเอเชีย อาทิเช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย ฮ่องกง เกาหลี ใต้หวัน บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา พม่า เวียดนาม และ ไทย โดยช่องสัญญาณการให้บริการมีทั้งแบบครอบคลุมพื้นที่กว้าง (wide beam) และ แบบสปอต (spot beam) ดังแสดงในรูปที่ 11


(ก) พื้นที่ให้บริการของไอพีสตาร์


(ข) พื้นที่ให้บริการของไอพีสตาร์ ในประเทศออสเตรเลีย


(ค) พื้นที่ให้บริการของไอพีสตาร์ ในประเทศจีน


(ง) พื้นที่ให้บริการของไอพีสตาร์ ในประเทศอินเดีย และ ญี่ปุ่น
รูปที่ 11 พื้นที่ให้บริการของไอพีสตาร์

ที่มา : http://www.space.mict.go.th/knowledge.php?id=apps_2_4

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิงค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations

Black Ribbon