ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “ชุมชนออนไลน์”

 • พบปะพูดคุยและสร้างเครือข่าย
 • มีห้องเรียนในรายวิชาต่างๆ สำหรับผู้สนใจ
 • พูดคุยกับเจ้าของบทเรียนและผองเพื่อน
 • แบ่งปันข้อมูล ภาพถ่าย และวิดีโอ ฯลฯ

Members Login

Forgot your / ?

ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

คลับ (Club) ล่าสุด

 • ห้องเรียนคณิตศาสตร์ของครูศุภกร
 • คลับคนรักคณิต
 • smith mekpiboonwattana
 • วิญญาณ พลังงานของวัฏจักร

รูปภาพมาใหม่

 • เพนกวิน
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • krukasama
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • Janny P
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • krukasama
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน

คนที่ออนไลน์

สมาชิก

 • staciehaske
 • นาฎกมล พิมพานุช
 • ณปภัช พิมพ์ดี
 • สมศักดิ์ เสนาใหญ่
 • อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
 • อาภรณ์ รับไซ
 • bryce958146
 • บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
 • อนุสิษฐ์ เกื้อกูล
 • ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ์
 • ภากร ไทยพิทักษ์
 • อ.โจ้
 • ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ
 • น.ส.สุพิชชา แซ่งั่ง
 • ธิติพงศ์ ศันสนยุทธ
 • ทัศนียา สุขธนะ
 • ankemattiso
 • ผศ.ดร. ชลวิช นัทธี
 • อรรถวัฒน์ แก้วกัลป์
 • Palm Kamdee
 • กรรณิการ์ นครแก้ว
 • รศ. ดร. วารี กงประเวชนนท์
 • I' A Girl
 • ปาณิสรา วงศ์มา
 • ศิวกร เหลืองเจริญพงศ์
 • รักษพล ธนานุวงศ์
 • สมเกียรติ สุนทรสวัสดิ์
 • เกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่
 • ญาณิศา ลิ้มประเสริฐ
 • กัมปนาท ดอนลาว
 • เกศิณีย์ ช้อยชาญชัยกุล
 • tunrada
 • lenafaith51
 • ณัฐนันท์  จริยธรรมนนท์
 • Angkhana-_-Fon
 • Administrator
 • มินตรา มูลสูงเนิน
 • จักรี เหมณี
 • พิมพ์พิสุทธิ์ แสงอรุณ
 • sherlene23d

คุณครู: เพิ่มเติมบทเรียน/คำถามท้ายบทและแสดงพูดคุยภายใต้บทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ห้องเรียนคณิตศาสตร์
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักกับคนอ่านทุกคนครับ ๕๕๕
Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean
ห้องเรียนฟิสิกส์
Live to learn
เรียนรู้ร่วมกัน..กับ scimath ครับ
ห้องเรียนเคมี
อุปสรรคเป็นตัววัดคุณค่าความเป็นมนุษย์
สวัสดีค่ะ ^_^
ห้องเรียนชีววิทยา
Hello SCIMATH...............
กำลังจะสอบ ยุ่งหน่อย ได้เข้ามาหลังสุดเลย

บทเรียน

สสาร (Matter) คือสิ่งที่มีตัวตน มีมวล และตองการที่อยู สามารถสัมผัสไดโดย ประสาทสัมผัสทั้ง 5
1Member 0Discussions 0Wall Posts

ชีวเคมีเป็นวิชาที่ผสมผสานกันระหว่าง ชีววิทยาเเละเคมี
1Member 0Discussions 0Wall Posts

แฟคทอเรียลเป็นคอนเซ็ปต์พื้นฐานที่สำคัญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics)
1Member 0Discussions 0Wall Posts

พอลิเมอร์ (Polymer) เป็นสารที่สามารถพบได้ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีลักษณะเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากโมเลกุลพื้นฐานที่เรียกว่า มอนอเมอร์ (Monomer) จำนวนมากมาสร้างพันธะเชื่อมต่อกันด้วยพันธะโคเวเลนต์ โดยพอลิเมอร์บางชนิดอาจเกิดจากมอนอเมอร์ที่เป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดมาเชื่อมต่อกัน เช่น แป้ง และพอลิเอทิลีน เป็นต้
1Member 0Discussions 0Wall Posts

สูตรของออยเลอร์ (Euler's Formula)เป็นสูตรที่มีความสำคัญที่ใช้ในการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Complex Analysis)
1Member 0Discussions 0Wall Posts

วิดิโอ

How protons, electrons and neutrons were discovered. 11:37
1958 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:58 น.
พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 1 25:15
6684 views
Last updated: วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:29 น.
Filling a hot air balloon for a safari in Tanzania 02:04
1822 views
Last updated: วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 2014 เวลา 13:16 น.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations