ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับคนทั่วไป”

 • พบปะพูดคุยและสร้างเครือข่าย
 • มีห้องเรียนในรายวิชาต่างๆ สำหรับผู้สนใจ
 • พูดคุยกับเจ้าของบทเรียนและผองเพื่อน
 • แบ่งปันข้อมูล ภาพถ่าย และวิดีโอ ฯลฯ

Members Login

Forgot your / ?

ห้องเรียน

คณิตศาสตร์
ฟิสิกส์
เคมี
ชีววิทยา

คลับ (Club) ล่าสุด

 • smith mekpiboonwattana
 • วิญญาณ พลังงานของวัฏจักร
 • ของขวัญวันเกิด
 • คุณแก้โจทย์เหล่านี้ได้หรือไม่

รูปภาพมาใหม่

 • เพนกวิน
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • krukasama
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • Janny P
 • krukasama
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • นางสาว อลิษา ขนอม
 • เพนกวิน
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill

คนที่ออนไลน์

สมาชิก

 • สมศักดิ์ เสนาใหญ่
 • ณปภัช พิมพ์ดี
 • แคทลียา ดวงเกตุ
 • อติโรจน์ ปพัฒน์เปรมสิริ
 • ปิยะ พละคช
 • อาภรณ์ รับไซ
 • C.Sitthisak
 • อรณิช เผือกคง
 • พิทยุทธ วงศ์จันทร์
 • บุญญฤทธิ์ อุยยานนวาระ
 • นาฎกมล พิมพานุช
 • นายอนุรุทธิ์ หมีดเส็น
 • ดร.บุญทวี สันติศรีวราภรณ์
 • Janny P
 • ภากร ไทยพิทักษ์
 • อ.โจ้
 • ดร. อรรถกฤต ฉัตรภูติ
 • พัชรี เตียจันทร์พันธุ์ Lawwill
 • ธิติพงศ์ ศันสนยุทธ
 • น.ส.สุพิชชา แซ่งั่ง
 • Palm Kamdee
 • อรรถวัฒน์ แก้วกัลป์
 • ทัศนียา สุขธนะ
 • กรรณิการ์ นครแก้ว
 • ผศ.ดร. ชลวิช นัทธี
 • ญาณิศา ลิ้มประเสริฐ
 • รศ. ดร. วารี กงประเวชนนท์
 • เกวลิน ทองโพธิ์ใหญ่
 • I' A Girl
 • ณัฐนันท์  จริยธรรมนนท์
 • ศิวกร เหลืองเจริญพงศ์
 • กัมปนาท ดอนลาว
 • ปาณิสรา วงศ์มา
 • ภัทรานุช นวลพันธุ์สิริกุล
 • พิมพ์พิสุทธิ์ แสงอรุณ
 • รักษพล ธนานุวงศ์
 • เกศิณีย์ ช้อยชาญชัยกุล
 • Panchanit
 • นันทิกาญจน์
 • มินตรา มูลสูงเนิน

คุณครู: เพิ่มเติมบทเรียน/คำถามท้ายบทและแสดงพูดคุยภายใต้บทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ห้องเรียนคณิตศาสตร์
สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักกับคนอ่านทุกคนครับ ๕๕๕
Dream as if you'll live forever. Live as if you'll die today. - James Dean
ห้องเรียนฟิสิกส์
Live to learn
เรียนรู้ร่วมกัน..กับ scimath ครับ
ห้องเรียนเคมี
อุปสรรคเป็นตัววัดคุณค่าความเป็นมนุษย์
สวัสดีค่ะ ^_^
ห้องเรียนชีววิทยา
Hello SCIMATH...............
กำลังจะสอบ ยุ่งหน่อย ได้เข้ามาหลังสุดเลย

บทเรียน

ขั้นตอนหนึ่งของการที่จะได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์ต้องอาศัยการบันทึก การทดลอง โดยทารบันทึกและการทดลองจะให้ผลที่เที่ยงแท้ แม่นยำ ต้องอาศัย การวัด นอกจากนี้แล้วการวัดยังกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดจนลาโลกไป
1Member 0Discussions 0Wall Posts


การกัดกร่อน (corrosion) หมายถึงภาวะซึ่งวัตถุหรือสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิศวกรรมทำปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อม ทำให้ให้เกิดการเสื่อมสภาพของวัตถุนั้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำการทำงานหรือวัตถุประสงค์การใช้งานลดลง
1Member 5Discussions 0Wall Posts

เส้นแรงไฟฟ้า
2Member 2Discussions 0Wall Posts

ไฟฟ้าเกิดขึ้นได้หลายวิธี -เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า -เกิดจากการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า -เกิดจากการเปลี่ยนแสงสว่างให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)หรือ โฟโตเซลล์(Photo Cell) เกิดจากปฎิกิริยาเคมี เช่น แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย เซลล์แห้งและเซลล์เชื้อเพลิง เป็นต้น -เกิดจากการเหนี่ยวนำของอำนาจแม่เหล็กโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ได้แก่ ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน
2Member 2Discussions 0Wall Posts

วิดิโอ

พื้นฐานความรู้สิ่งแวดล้อม 2 02:34
672 views
Last updated: วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 13:31 น.
How protons, electrons and neutrons were discovered. 11:37
445 views
Last updated: วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 11:58 น.
Filling a hot air balloon for a safari in Tanzania 02:04
360 views
Last updated: วันอาทิตย์ที่ 09 มีนาคม 2014 เวลา 13:16 น.

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
ทัศนศึกษาออนไลน์

เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้เรียน

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี