ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

เตาเผาขยะลดมลพิษ

ชื่อโครงงาน

โครงงานเตาเผาขยะลดมลพิษ

ชื่อผู้ทำโครงงาน

นายสมชาย จินดามณี

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ศาสตราจารย์ ดร. วิรุฬห์ สายคณิต

สถาบันการศึกษา

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ระดับชั้น

มัธยมปลาย

หมวดวิชา

ฟิสิกส์

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

จากสภาพปัญหาขยะจากแหล่งต่าง ๆ ในปัจจุบันซึ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกที ทางคณะผู้จัดทำจึงได้สนใจและคิดหาแนวทางที่ดีที่สุดในการกำจัดขยะ โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้ทำการศึกษาวิธีการกำจัดขยะโดยการเผาที่มีจุดเด่น คือ ลดก๊าซพิษซึ่งจากการเผาด้วยวิธีต่าง ๆ

จากการศึกษาของนักวิชาการและโครงงานขยะที่ผ่านมา ทางคณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นว่า เตาเผาขยะส่วนใหญ่ยังขาดอุปกรณ์เสริมเพื่อให้อากาศ และก๊าซออกซิเจน ไหลเวียนอย่างเพียงพอเพื่อการเผาไหม้ในตัวถัง ทำให้เกิดการเผาใหม่ที่ไม่สมบรูณ์ให้เขม่า และเมื่อเกิดการเผาไหม้อย่างสมบรูณ์จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยสู่บรรยากาศในปริมาณมากอยู่

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการออกแบบอุปกรณ์เสริมภายในตัวถังด้วยตะแกรงเหล็ก เพื่อให้ขยะมีพื้นที่สัมผัสกับอากาศมากที่สุด และมีการต่อพัดลมอากาศ (BLOWER) 2 จุด คือที่ก้นถัง และที่ท่อนำควันเพื่อไล่อากาศและควันตามลำดับ

ในขั้นต่อมาได้ติดตั้งอุปกรณ์พ่นน้ำปูนใส Ca(OH)_2 ไว้ที่ท่อนำควันสำหรับพ้นน้ำปูนใสเพื่อดักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในควัน ซึ่งได้จากการเผาไหม้ที่สมบรูณ์ แล้วตะกอนที่กระบะรองน้ำด้านล่าง ส่วนควันที่ได้จากการเผาเมื่อถูกน้ำก็จะแขวนลอยแล้วไหลมารวมกันที่กระบะรองน้ำด้านล่างเช่นกัน

การตรวจสอบประสิทธิภาพของเตาเผาขยะนั้นสามารถวัดได้จากปริมาณตะกอนในกระบะรองน้ำ โดยการชั่งน้ำหนักน้ำตะกอนที่ได้ แล้วคำนวณหามวลตะกอน หากเกิดตะกอนมากเท่าใดนั้นแสดงว่าภายในเตาเกิดการเผาไหม้สมบรูณ์มากเท่านั้น เนื่องจากการเผาไหม้ที่สมบรูณ์จะทำให้ CO_2 ออกมา หากการเผาไหม้ภายในตัวถังยังขาด O_2 อยู่ซึ่งทำให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ CO_2 ก็จะน้อยทำให้ตะกอนที่ได้มีปริมาณน้อยลงเช่นกัน ดังนั้นผลการทดลองที่ได้จึงเป็นการสังเกตตัวเลขของปริมาณตะกอนเป็นสำคัญ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางคณะผู้จัดทำจะได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลหลังจากโครงงานชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนหรือครัวเรือน ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

แหล่งที่มา

โครงงาน วิชาการ.คอม

Download ไฟล์ PDF ไฟล์ที่1   

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations