ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 
เตาเผาขยะลดมลพิษ
ชื่อโครงงาน เตาเผาขยะลดมลพิษ
ชื่อผู้ทำโครงงาน นายสมชาย จินดามณี
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ศาสตราจารย์ ดร. วิรุฬห์ สายคณิต
สถาบันการศึกษา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ระดับชั้น มัธยมปลาย
หมวดวิชา ฟิสิกส์
วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน ไม่ระบุ
บทคัดย่อ จากสภาพปัญหาขยะจากแหล่งต่าง ๆ ในปัจจุบันซึ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นทุกที ทางคณะผู้จัดทำจึงได้สนใจและคิดหาแนวทางที่ดีที่สุดในการกำจัดขยะ โดยให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด จึงได้ทำการศึกษาวิธีการกำจัดขยะโดยการเผาที่มีจุดเด่น คือ ลดก๊าซพิษซึ่งจากการเผาด้วยวิธีต่าง ๆ

จากการศึกษาของนักวิชาการและโครงงานขยะที่ผ่านมา ทางคณะผู้จัดทำได้สังเกตเห็นว่า เตาเผาขยะส่วนใหญ่ยังขาดอุปกรณ์เสริมเพื่อให้อากาศ และก๊าซออกซิเจน ไหลเวียนอย่างเพียงพอเพื่อการเผาไหม้ในตัวถัง ทำให้เกิดการเผาใหม่ที่ไม่สมบรูณ์ให้เขม่า และเมื่อเกิดการเผาไหม้อย่างสมบรูณ์จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยสู่บรรยากาศในปริมาณมากอยู่

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการออกแบบอุปกรณ์เสริมภายในตัวถังด้วยตะแกรงเหล็ก เพื่อให้ขยะมีพื้นที่สัมผัสกับอากาศมากที่สุด และมีการต่อพัดลมอากาศ (BLOWER) 2 จุด คือที่ก้นถัง และที่ท่อนำควันเพื่อไล่อากาศและควันตามลำดับ

ในขั้นต่อมาได้ติดตั้งอุปกรณ์พ่นน้ำปูนใส Ca(OH)_2 ไว้ที่ท่อนำควันสำหรับพ้นน้ำปูนใสเพื่อดักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในควัน ซึ่งได้จากการเผาไหม้ที่สมบรูณ์ แล้วตะกอนที่กระบะรองน้ำด้านล่าง ส่วนควันที่ได้จากการเผาเมื่อถูกน้ำก็จะแขวนลอยแล้วไหลมารวมกันที่กระบะรองน้ำด้านล่างเช่นกัน

การตรวจสอบประสิทธิภาพของเตาเผาขยะนั้นสามารถวัดได้จากปริมาณตะกอนในกระบะรองน้ำ โดยการชั่งน้ำหนักน้ำตะกอนที่ได้ แล้วคำนวณหามวลตะกอน หากเกิดตะกอนมากเท่าใดนั้นแสดงว่าภายในเตาเกิดการเผาไหม้สมบรูณ์มากเท่านั้น เนื่องจากการเผาไหม้ที่สมบรูณ์จะทำให้ CO_2 ออกมา หากการเผาไหม้ภายในตัวถังยังขาด O_2 อยู่ซึ่งทำให้เกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ CO_2 ก็จะน้อยทำให้ตะกอนที่ได้มีปริมาณน้อยลงเช่นกัน ดังนั้นผลการทดลองที่ได้จึงเป็นการสังเกตตัวเลขของปริมาณตะกอนเป็นสำคัญ

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทางคณะผู้จัดทำจะได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลหลังจากโครงงานชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนหรือครัวเรือน ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

แหล่งที่มา โครงงาน วิชาการ.คอม
Download ไฟล์ PDF ไฟล์ที่1   

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
ทัศนศึกษาออนไลน์

เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ผู้เรียน

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี