ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา กระบวนการทำงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อโครงงาน

โครงงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา กระบวนการทำงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชื่อผู้ทำโครงงาน

นางนิตยา ศรีโสตถิยาภากร

สถาบันการศึกษา

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

ระดับชั้น

อื่นๆ

หมวดวิชา

อื่นๆ

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

การถ่ายโอนความรู้ ทำให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะพึงประสงค์ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นการรวมศาสตร์ต่าง ๆต้องอาศัยเข้ามาร่วมทำหน้าที่อย่างประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมหนึ่งเดียวความสมบูรณ์ครบถ้วนในตัวของมันเอง การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีความ มุ่งหมายเพื่อจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนากระบวนทำงาน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 ที่ตั้งไว้ เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผล การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนกุฎีจีน เรื่อง ของดีจากภูมิปัญญา ขนมฝรั่งกุฎีจีน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ข้อสอบก่อนเรียน - หลังเรียน จำนวน 30 ข้อ การประเมินกิจกรรมตามหัวข้อการสังเกต ความพึงพอใจของนักเรียน กระบวนการเรียนรู้ แบบฝึกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนมกุฎีจีน โครงงานกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 172 คน (6/1 – 6/4) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2551 จำนวน 45 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลากรายชื่อห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่อง ของดีจากภูมิปัญญาขนมฝรั่งกุฎีจีน เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน จำนวน 7 แผน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยผลประเมิน จากผู้เชี่ยวชาญเท่ากับ 4.8 ประเมิน บัตรกิจกรรม 10 ฉบับ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 4.92 ถึง 5 มีค่าเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 4.92 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ในการเรียน จำนวน 1 ฉบับ 10 ข้อ มีอำนาจจำแนกตั้งแต่ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ 4.92 ค่าเฉลี่ย 0.28 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าดัชนีประสิทธิผล

แหล่งที่มา

โครงงาน วิชาการ.คอม

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations