ใส่คำต้องการค้นหา :
ส่วนการค้นหา :
  ทั้งหมด ชื่อโครงงาน สมาชิกโครงงาน อาจารย์ที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง สถาบันการศึกษา
บทคัดย่อ ได้รับรางวัล
 

การพัฒนาความสามารถการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ

ชื่อโครงงาน

โครงงานการพัฒนาความสามารถการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนสื่อความ

ชื่อผู้ทำโครงงาน

จุฑาวดี ขุนภักดี

ระดับชั้น

มัธยมต้น

หมวดวิชา

อื่นๆ

วัน/เดือน/ปี ทำโครงงาน

ไม่ระบุ

บทคัดย่อ

การอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังนั้นการอ่านเชิงวิเคราะห์จึงเป็นทักษะการอ่านที่ทำให้ผู้อ่านสามารถวิเคราะห์ แยกแยะข้อเท็จจริงจากการอ่าน สรุปความคิดเห็นของเรื่องที่อ่าน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเลือกอ่านสารที่มีประโยชน์ต่อตัวผู้อ่านได้ ซึ่งการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบความสามารถการอ่านเชิงวิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ จำนวน 7 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 นิทานเสริมความรู้ เล่มที่ 2 รอบรู้สาระจากบทความ เล่มที่ 3 เพลิดเพลินกับบทร้อยกรอง เล่มที่ 4 เพลินใจไปกับบทเพลง เล่มที่ 5 รายละเอียดของคำชี้แจง เล่มที่ 6 วิเคราะห์สื่อจากโฆษณา และเล่มที่ 7 วิเคราะห์ข่าวให้รู้จริง แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิธีดำเนินการศึกษา คือ ทดสอบก่อนเรียน ดำเนินการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ เมื่อดำเนินการสอนเสร็จทั้ง 7 เล่ม ทำการทดสอบหลังเรียน และวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน และค่า t - test

ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.13/86.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้
2. ความสามารถการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ อยู่ในระดับมาก

แหล่งที่มา

โครงงาน วิชาการ.คอม

Download ไฟล์ PDF

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations