กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ

 • ช่วงชั้น
  3(ม.1-ม.3)
  4(ม.4-ม.6)
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  พฤหัสบดี, 16 กันยายน 2010
 • Hits
  27288 ครั้ง
 • Created by
  ดนิตา ชื่นอารมณ์
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (10 votes)


กิจกรรมคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ 

                                                                                                                                                                                                      


 


 “คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม” 
(สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545)


            การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  นอกจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ทั้ง 5 สาระ ได้แก่ จำนวนและการดำเนินการ  การวัด  เรขาคณิต  พีชคณิต  การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น แล้ว  ผู้เรียนต้องมีทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์   ซึ่งเป็นความสามารถในการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในงานหรือในชีวิตจริง โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กำหนดให้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ เป็นสาระหนึ่งในสาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทั้ง 6 สาระ  ทั้งนี้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่
1. การแก้ปัญหา (Problem Solving)
2. การให้เหตุผล (Reasoning)
3. การสื่อสาร (Communication)
4. การเชื่อมโยง (Connection)
5. การคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

ในการเสริมสร้างทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้แก่ผู้เรียน   ครูคณิตศาสตร์สามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมที่พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  โดยเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้  และวุฒิภาวะของนักเรียน  ในที่นี้จะนำเสนอตัวอย่างกิจกรรมที่พัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์– คณิตศาสตร์ในโรงเรียนครั้งที่ 19 (วทร.19 )    เพื่อครูสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในชั้นเรียน

 
กิจกรรมที่ 1    เกมจิ๊กซอว์

 เกมจิ๊กซอว์เป็นเกมที่พบได้ทั่วไป และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับเนื้อหาคณิตศาสตร์อย่างหลากหลาย   กิจกรรมนี้เป็นตัวอย่างการนำเกมจิ๊กซอว์มาใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

อุปกรณ์

จิ๊กซอว์จำนวน 7 ชิ้น  ดังรูป

 


วิธีเล่น
 
ให้นำชิ้นส่วนจิ๊กซอว์มาต่อกันลงในตารางต่อไปนี้   โดยให้ตัวเลข 1 อยู่ติดกับ 2, 3 อยู่ติดกับ 4 และ 5 อยู่ติดกับ 6

 

 

ประเด็นชวนคิด

1. ท่านคิดว่ากิจกรรมนี้ใช้ความรู้คณิตศาสตร์เรื่องใดบ้าง
2. ท่านคิดว่าสามารถนำเกมจิ๊กซอว์ ไปใช้ในการสอนเนื้อหาใดได้อีกบ้าง
3. ท่านใช้ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ใดบ้าง ในการทำกิจกรรมนี้

จากกิจกรรมนี้  จะเห็นว่านักเรียนอาจใช้ความรู้เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตมาอธิบายระหว่างการทำกิจกรรม   โดยนักเรียนจำเป็นต้องมีทักษะการเชื่อมโยงเพื่อต่อจิ๊กซอว์ให้สมบูรณ์  นอกจากนี้  ในบทบาทของครูผู้สอนอาจใช้ทักษะการเชื่อมโยงความรู้ภายในสาระ  ในการประยุกต์กิจกรรมนี้ไปใช้ในการเรียนการสอนเรื่องอื่นๆได้  เช่น เซต  การแยกตัวประกอบพหุนาม  อัตราส่วนตรีโกณมิติ  เรขาคณิตวิเคราะห์ 

 
เฉลยเกมจิ๊กซอว์

 

กรูณา login ก่อน แสดงความคิดเห็น

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education

พจนานุกรมศัพท์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี