แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา

สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย "ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา"  https://goo.gl/QNimHb "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/qFoclP "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/9fW66R "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2"  https://go...

คลังความรู้ SciMath

คลังความรู้ SciMath  ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท.  แหล่งรวบรวมสื่อการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป  สามารถเข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูสามารถเลือกเฟ้นสื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ถูกต้องทางวิชาการ  สอดคล้องกับมาตรฐานกา...

Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง

“Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง” สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ เป็นซีรีย์สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจทั่วไป มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ได้ปล่อย Music VDO ออกมาก่อน และพบกัน Episode 1 : เงิ...

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ขณะนี้ ระบบการสอบออนไลน์ ของศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลฯ ได้มีการนำเข้าข้อสอบย้อนหลังของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2553-2555  ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าไปทดลองทำข้อสอบย้อนห...

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics”

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics” สื่อวีดิทัศน์สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.scimath.org/math-vdo2

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่แล้วให้ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การทำข้อสอบแบบจัดชุด และการทำข้อสอบแบบเลือกเอง ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://pisaitems.ipst.ac.th/

IPST Digital Maths

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.scimath.org/math-vdo

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่ ...

นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 195

จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิตยสาร สสวท. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี นิตยสารสสวท.กำหนดออกราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ค่าสมาชิกปีละ 300 บาท ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ และส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายปท.สันติสุข...

IPST Learning Space

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://learningspace.ipst.ac.th/

ลดการใช้พลังงานด้วยคณิตศาสตร์

 • ช่วงชั้น
  3(ม.1-ม.3)
  4(ม.4-ม.6)
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  พุธ, 10 พฤศจิกายน 2010
 • Hits
  6133 ครั้ง
 • Created by
  สสวท.
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (2 votes)

...ลดการใช้พลังงานด้วยคณิตศาสตร์...

สมเกียรติ  เพ็ญทอง

  

 


ช่วงเดือนมีนาคม เมษายนที่ผ่านมานับว่าเป็นช่วงที่มีการพูดถึงการใช้พลังงานมากที่สุด กระแสที่ให้ทุกคนช่วยกันลดการใช้พลังงานถูกหยิบยกมาพูดถึงผ่านทางจอทีวี  หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นอย่างมาก

ผมเชื่อว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่คงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ และได้หยิบยกประเด็นเรื่องสาเหตุต่าง ๆ ที่ทำให้โลกร้อน มีการแนะนำวิธีการต่าง ๆ ในการประหยัดพลังงาน และวิธีการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนของเรา

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์สามารถมีส่วนช่วยให้นักเรียนเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการช่วยกันลดการใช้พลังงานในชีวิตประจำวัน  ดังตัวอย่างต่อไปนี้


คำถาม : เมื่อนักเรียนตื่นนอนขึ้นมา ทราบไหมว่า นักเรียนใช้พลังงานไปเท่าไหร่ และ

สูญเสียเงินไปกี่บาท

ข้อมูลเบื้องต้นที่ให้กับนักเรียน

การใช้พลังงานของคนเมือง

กิจกรรมในชีวิตประจำวัน

วิถีชีวิต

ความสิ้นเปลือง

มูลค่า

ใช้น้ำ

ใช้ไฟฟ้า

ประเภท

สิ้นเปลือง

ตื่นนอน

ล้างหน้าและแปรงฟัน

อาบน้ำ

ขับถ่าย

เครื่องทำน้ำอุ่น

หลอดไฟในห้องน้ำ

ก๊อกน้ำ

ขันน้ำ

ขันน้ำ

ฝักบัว

อ่างอาบน้ำ

ชักโครก

ส้วมซึม

ขนาดเล็ก(3300 วัตต์)

ขนาดกลาง(4500 วัตต์)

ขนาดใหญ่(6000 วัตต์)

หลอดไส้

- 100 วัตต์

-  60  วัตต์

-  40  วัตต์

-  25  วัตต์

หลอดฟลูออเรสเซนต์

-  36 วัตต์

-  18  วัตต์

-  10  วัตต์

12 ลิตร/ครั้ง

3 ลิตร/ครั้ง

30 ลิตร/ครั้ง

50 ลิตร/ครั้ง

250 ลิตร/ครั้ง

15 ลิตร/ครั้ง

7 ลิตร/ครั้ง

3.30 หน่วย/ชั่วโมง

4.50 หน่วย/ชั่วโมง

6.00 หน่วย/ชั่วโมง

0.10 หน่วย/ชั่วโมง

0.06 หน่วย/ชั่วโมง

0.04 หน่วย/ชั่วโมง

0.03 หน่วย/ชั่วโมง

0.05 หน่วย/ชั่วโมง

0.03 หน่วย/ชั่วโมง

0.02 หน่วย/ชั่วโมง

0.141 บาท/ครั้ง

0.03525 บาท/ครั้ง

0.3525 บาท/ครั้ง

0.5875 บาท/ครั้ง

2.9375 บาท/ครั้ง

0.17625 บาท/ครั้ง

0.08225 บาท/ครั้ง

8.66481 บาท/ชั่วโมง

11.81565 บาท/ชั่วโมง

15.7542 บาท/ชั่วโมง

0.26257 บาท/ชั่วโมง

0.157542 บาท/ชั่วโมง

0.105028 บาท/ชั่วโมง

0.078771 บาท/ชั่วโมง

0.131285 บาท/ชั่วโมง

0.078771 บาท/ชั่วโมง

0.052514 บาท/ชั่วโมง

กิจกรรมในชีวิตประจำวัน

วิถีชีวิต

ความสิ้นเปลือง

มูลค่า

ใช้น้ำ

ใช้ไฟฟ้า

ประเภท

สิ้นเปลือง

หลอดตะเกียบ

- 20 วัตต์

- 15  วัตต์

- 11  วัตต์

-  9  วัตต์

-  7  วัตต์

0.03 หน่วย/ชั่วโมง

0.02 หน่วย/ชั่วโมง

0.02 หน่วย/ชั่วโมง

0.01 หน่วย/ชั่วโมง

0.01 หน่วย/ชั่วโมง

0.078771 บาท/ชั่วโมง

0.052514 บาท/ชั่วโมง

0.052514 บาท/ชั่วโมง

0.026257 บาท/ชั่วโมง

0.026257 บาท/ชั่วโมง


ที่มา :  www.environnet.in.th/.../PDF/สิ่งแวดล้อมกับคนเมือง.pdf

มีข้อมูลให้นักเรียนเพียงเท่านี้ ก็สร้างความสนุกสนานให้กับนักเรียนได้แล้วครับ งานนี้ครูอาจให้นักเรียนใช้เครื่องคำนวณช่วยในการหาคำตอบด้วยก็ได้  กิจกรรมเริ่มจากให้นักเรียนไปสำรวจข้อมูลว่า ตื่นนอนขึ้นมานักเรียนล้างหน้า แปรงฟัน  อาบน้ำ  ขับถ่าย โดยใช้วิธีใดตามตาราง และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดบ้าง  หลังจากนักเรียนแต่ละคนได้คำตอบของตัวเองแล้ว  ครูอาจตั้งคำถามเพิ่มเติมได้อีกว่า  ใน 1 เดือน นักเรียนใช้น้ำไปกี่ลิตร  ใช้เงินไปกี่บาท   แล้วถ้า 1 ปี นักเรียนต้องใช้น้ำ  ใช้เงินไปเท่าไร เป็นต้น

ขั้นต่อมา เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการประหยัดพลังงาน ครูผู้สอนอาจตั้งคำถามเพิ่มเติมได้อีกว่า “นักเรียนจะมีวิธีประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า และลดค่าใช้จ่ายอย่างไรได้บ้าง”  คำถามที่ท้าทายนักเรียนต่อมาคือ ให้นักเรียนคำนวณและเปรียบเทียบว่าวิธีการที่นักเรียนล้างหน้า แปรงฟัน ขับถ่าย แบบที่นักเรียนปฏิบัติอยู่ กับวิธีใหม่ที่นักเรียนคิดว่าช่วยประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายได้  ใน 1 วัน  ใน 1 เดือน  และใน 1 ปี ต่างกันเท่าไร    เป็นต้น

กิจกรรมนี้นอกจากนักเรียนจะได้ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งรอบตัวที่เขาควรรู้อีกด้วย เช่น หลอดไฟที่ใช้ตามบ้านมีกี่แบบ  หลอดไส้  หลอดฟลูออเรสเซนต์  และหลอดตะเกียบ ต่างกันอย่างไร และเราควรใช้หลอดประเภทใดถึงจะประหยัดไฟฟ้า  วัตต์ คืออะไร  ในห้องน้ำควรใช้หลอดไฟกี่วัตต์จึงจะเหมาะสม  เป็นต้น

จากตัวอย่างจะเห็นว่า  กิจกรรมนี้ครูผู้สอนสามารถนำไปจัดให้กับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 หรือ ช่วงชั้นที่ 3 ได้ ถ้านักเรียนโตหน่อยเช่น นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 อาจให้นักเรียนทำงานกลุ่มนำเสนอบ้านประหยัดพลังงาน แสดงให้เห็นรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ช่วยประหยัดพลังงาน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์  และทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้ให้น่าอยู่คู่ลูกหลานของเราสืบไป แล้วท่านทราบไหมว่า วันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันอะไร  สวัสดีครับ


link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations