แสงกับทัศนอุปกรณ์ 
26 ส.ค. 2559 เวลา 08:37:40        ครั้งที่ 8
1) ให้แสงที่มีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ผ่านสลิตคู่ในแนวตั้งฉากเกิดลวดลายแทรกสอดบนฉากที่อยู่ห่างจากสลิต 1.5 เมตร วัดระยะระหว่างกึ่งกลางของแถบสว่าง 2 แถบที่ถัดกันได้ 5 มิลลิเมตร สลิตคู่นี้มีระยะห่างระหว่างช่องสลิตเท่าใดในหน่วยมิลลิเมตร  
0.10
0.15
0.20
0.25

2) เมื่อให้ลำแสงขนานแสงสีเดียว ความยาวคลื่น lambda ตกตั้งฉากกับสลิตคู่ซึ่งมีระยะห่างระหว่างช่องสลิตเป็น d แล้วจะเกิดภาพการแทรกสอดขึ้นบนฉากที่อยู่ห่างจากสลิตเป็นระยะ D จงหาระยะระหว่างแถบแรก กับแถบมืดที่สาม  
displaystyle frac{lambda D}{d}
displaystyle frac{3lambda D}{2d}
displaystyle frac{2lambda D}{d}
displaystyle frac{5lambda D}{2d}

3) เมื่อใช้แสงที่มีความยาวคลื่น displaystyle 5.0 times 10^{-7} เมตร ตกตั้งฉากกับสลิตคู่ เกิดภาพการแทรกสอดบนฉากที่อยู่ห่างออกไป 1.2 เมตร ถ้าระยะห่างระหว่างสลิตคู่เท่ากับ 0.1 มิลลิเมตร แถบสว่าง 2 แถบที่ติดกันอยู่ห่างกันกี่มิลลิเมตร  
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm

4) เมื่อให้แสงความยาวคลื่น displaystyle lambda _1 และความยาวคลื่น displaystyle lambda _2 ผ่านสลิตคู่ห่างกัน d พบว่าแถบมืดแถบที่ 4 ของแสงความยาวคลื่น displaystyle lambda _1 นับจากศูนย์กลางเกิดขึ้นที่เดียวกับแถบมืดที่ 5 ของแสงวามยาวคลื่น displaystyle lambda _2 อัตราส่วนของ displaystyle lambda _1 ต่อ displaystyle lambda _2 มีค่าเท่าไร  
displaystyle frac{9}{7}
displaystyle frac{7}{9}
displaystyle frac{9}{11}
displaystyle frac{11}{9}

5) ให้แสงขนานความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ผ่านสลิตสองช่อง ซึ่งอยู่ห่างกัน 0.1 มิลลิเมตร สังเกตแถบมืด-สว่างบนฉากที่ห่างออกไป 1 เมตร
ก. แถบสว่างจะอยู่ห่างกัน 5 มิลลิเมตร
ข. แถบสว่างกลางจะกว้างกว่าแถบสว่างอื่นๆ
ค. ตำแหน่งที่แสงมาจากช่อง 1 และ 2 มีเฟสต่างกัน 2displaystyle pi อยู่ห่างจากแถบสว่างกลาง 5 มิลลิเมตร
ง. แสงที่มาถึงแถบมืดแต่ละแถบมีเฟสต่างกัน displaystyle pi
ข้อความใดบ้างถูกต้อง
 
ก. , ข. และ ค.
ก. และ ค.
ง. เท่านั้น
คำตอบเป็นอย่างอื่น

6) ในการทดลองการแทรกสอดของแสงจากสลิตคู่ของยัง ถ้านำแผ่นโพลารอยด์ไปปิดบนช่องสลิต โดยให้แกนของแผ่นโพลารอยด์ตั้งฉากกับความยาวของช่องสลิต สิ่งที่สังเกตได้บนฉากรับภาพเป็นไปตามข้อใด

 
เกิดแถบมืดและแถบสว่างเช่นเดิม
แถบมืดและแถบสว่างกว้างขึ้นกว่าเดิม
ไม่มีแถบ มืดหมดเลย
ไม่มีแถบสว่างหมด

7) ในการทดลองเกี่ยวกับการแทรกสอด นักเรียนใช้แผ่นสลิตคู่วางกั้นแสงจากหลอดไฟไส้ตรงของกล่องแสง โดยไม่ใช้แผ่นกรองแสง ในกรณีนี้สลิตคู่จะแทนต้นกำเนิดแสง 2 แหล่งที่ส่งออกไปแทรกสอดกัน ทำให้สังเกตแถบมืดแถบสว่างได้เมื่อใช้ตามองผ่านสลิตคู่ไปยังหลอดไฟ ต่อไปนี้คือเหตุผลว่า ทำไมไม่ใช้หลอดไฟ 2 หลอดแทนแผ่นสลิตคู่ เหตุผลข้อใดบ้างที่ถูกต้อง

1. เพื่อให้แสงที่ผานปหล่งกำเนิดทั้งคู่มีเพียงความยาวคลื่นค่าเดียว ถ้ามีหลายความยาวคลื่นจะไม่สังเกตเห็นผลการแทรกสอด

2. เพื่อให้แสงผ่านแหล่งกำเนิดทั้งคู่มีเฟสตรงกัน หรือมีความต่างเฟสคงที่เพื่อให้เห็นแถบมืดแถบสว่างที่สังเกตเห็นคงที่

3. เพื่อลดระยะระหว่างต้นกำเนิดแสงทั้งคู่ให้น้อยลง มิฉะนั้นระยะห่างระหว่างแถบสว่างที่เกิดขึ้นจากการแทรกสอดจะอยู่ชิดกันมากทำให้สังเกตไม่ได้ชัดเจน

คำตอบที่ถูก คือ
 
เฉพาะข้อ 1.
ข้อ 1. และ 2.
ข้อ 2. 3
ข้อ 1. , 2. และ 3.

8) แสงความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ผ่านสลิตเดี่ยวกว้าง 0.55 มิลลิเมตร ไปปรากฏเป็นลวดลายการเลี้ยวเบนแบบบนฉาก อยากทราบว่าจะต้องวางฉากทางด้านหลังสลิตห่างจากสลิตเดี่ยวกี่เซนติเมตร จึงจะทำให้แถบมืดแถบแรกบนฉากห่างจากจุดกึ่งกลางของแถบสว่างกลางเป็นระยะ 2.4 มิลลิเมตร  
110
220
330
440

9) แสงความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ตกตั้งฉากผ่านสลิตเดี่ยวที่มีความกว้าง 0.01 เซนติเมตร จงหาระยะห่างระหว่างแถบมืด ลำดับที่ 1 ซึ่งอยู่สองข้างของแถบสว่างที่ปรากฏบนฉาก ซึ่งอยู่ห่างออกไป 1.5 เมตร  
displaystyle 0.75 times 10^{-2} m
displaystyle 1.5 times 10^{-2} m
displaystyle 3.0 times 10^{-2} m
displaystyle 6.0 times 10^{-2} m

10) แสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 630 นาโนเมตร ฉายผ่านสลิตเดี่ยว แล้งปรากฏว่าภาพของสลิตที่ระยะ 3 เมตร เป็นแถบสว่างหลายแถบ ระยะระหว่างจุดมืดที่สุด 2 ข้างของแถบสว่างที่กว้างที่สุดเป็น 1.5 ซม. สลิตนั้นกว้างเท่าไร (หน่วยเป็นไมโครเมตร)  
63
126
189
252

11) ถ้าต้องการให้ตำแหน่งมืดแรกของการเลี้ยวเบนผ่านสลิตเดี่ยวเกิดตรงกับตำแหน่งมืดที่สามของริ้วจากการแทรกสอดของสลิตคู่ อยากทราบว่าจะต้องให้ระยะระหว่างช่องสลิตคู่เป็นกี่เท่าของความกว้างของสลิตเดียว  
displaystyle frac{3}{2}
displaystyle frac{5}{2}
displaystyle frac{7}{2}
displaystyle frac{9}{2}

12) ให้แสงสีเดียวความยาวคลื่น lambda = 600 นาโนเมตร ผ่านเกรตติงที่มีจำนวนเส้น 5,000 เส้นต่อเซนติเมตร จงหาจำนวนแถบสว่างทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในกรณีนี้  
1 แถบ
3 แถบ
5 แถบ
7 แถบ

13) แสงสีขาวที่ผ่านเกรตติงที่มีจำนวนช่องเท่ากับ 120 ช่องต่อความยาว 1 เซนติเมตร ถ้าต้องการให้แสงสีเขียว (ความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร) เลี้ยวเบนห่างจากแถบสีขาว 0.6 เซนติเมตร จะต้องวางฉากรับให้ห่างจากเกรตติงอย่างน้อยเป็นระยะทางกี่เซนติเมตร  
50.0
60.0
66.7
100.0

14)

แสงสีเดียวความยาวคลื่น 600 nm ผ่านเกรตติง (G) แล้ว มุมแรกที่เบนไปเป็นมุม 25° จำนวนเส้นต่อเซนติเมตรของเกรตติ้งนั้นเป็นเท่าใด

sin 25^0 = 0.42
cos 25^0 = 0.91
tan 25^0 = 0.47
 
5,000
5,500
6,500
7,000

15) ฉายแสงที่มีความถี่ displaystyle 6 times 10^{14} เฮิรตซ์ ผ่านเกรตติ้งไปตกบนฉาก ซึ่งฉากห่างจากเกรตติง 1.00 เมตร ปรากฏว่าเกิดแถบสว่างแถบที่สองที่มุม 53 นับจากศูนย์กลางของแถบสว่างกลาง เกรตติงที่ใช้มีจำนวนกี่ช่องต่อมิลลิเมตร
(กำหนดให้ sin 53^0 = 0.8 , cos 53^0 = 0.6 , tan 53^0 = 1.33)
 
600
800
1,000
1,200

16) ในการศึกษาสเปกตรัมของแก๊สร้อนได้จัดเครื่องมือดังรูป โดยหลอดแก๊สอยู่ตรงตำแหน่ง 50 เซนติเมตรของไม้เมตร สเปกตรัมของแสงสีหนึ่งปรากฏที่ตำแหน่ง 31 และ 71 เซนติเมตรของไม้เมตร เกรตติงอยู่ห่างจากกึ่งกลางของไม้เมตรเป็นระยะ 1 เมตร ถ้าเกรตติงมี 4,000 เส้นต่อเซนติเมตร จงหาความยาวคลื่นของแสงนี้

 
300 nm
400 nm
500 nm
600 nm

17) จากการทดลองหาความยาวคลื่นของแสงโดยใช้เกรตติงและสมมติว่า x เป็นระยะห่างของแถบสว่างตรงกลาง ค่า x มีค่าน้อยกว่าระยะห่างของหลอดไฟกับเกรตติง (D) มาก จากข้อมูลในตาราง ค่าของ n = 1 ค่าความยาวคลื่นของแสงสีแดง (y) มีค่ากี่นาโนเมตรแสงสี x (เซนติเมตร) ความยาวคลื่น (นาโนเมตร)
น้ำเงิน
เหลือง
แดง
24
28
32.5
480
560
y
 
600
625
650
700

18) เมื่อนำแผ่นกรองแสงมากั้นระหว่างหลอดไฟสีขาวและเกรตติงขนาด 2,000 เส้นต่อเซนติเมตร แถบสว่างจะอยู่ห่างจากแนวกลางเป็นมุม theta โดยที่ sin theta มีค่าต่างๆ คือ 0.12 , 0.24 , 0.36 ,…… ถ้านำแผ่นที่มีสลิตเดี่ยวกว้าง 0.05 มิลลิเมตร มาวางแทนเกรตติง แถบมืดแรกที่อยู่สองข้างของแถบสว่างกลางจะห่างกันเท่าใดในหน่วยมิลลิเมตรบนฉากที่ไกลออกไป 0.5 เมตร  
3
6
12
24

19) เมื่อใช้แสงที่ซึ่งมีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร ส่องผ่านเกรตติง (grating) ซึ่งมีจำนวนช่อง 7,500 ช่องต่อเซนติเมตร จะมีแสงเสริมกันครั้งแรกที่มุมๆ หนึ่งจากแนวเดิม ถ้าใช้เกรตติง 10,000 ช่องตอ่เซนติเมตร จะต้องฉายแสงความยาวคลื่นเท่าไร แสงจึงจะเสริมกันที่มุมเดิม  
375 nm
425 nm
525 nm
625 nm

20) ถ้าแสงจากแหล่งกำเนิดแสงอันหนึ่งประกอบด้วยคลื่นแสง 2 ความยาวคลื่นซึ่งมีอัตราส่วนของความยาวคลื่นเป็น 1.2 จงคำนวณหาค่า n สำหรับคลื่นที่ยาวกว่าว่าต้องมีค่าเท่าไร ที่จะทำให้ตำแหน่งของแถบสว่างของภาพที่เกิดโดยให้ตอบเพียงค่า n ที่เล็กที่สุดค่าเดียว (n คือตัวเลขบอกลำดับ (order) ของแถบสว่าง)  
1
3
5
7

21) แสงที่มีความยาวคลื่น displaystyle 5 times 10^{-7} เมตร ส่องกระทบสลิตคู่แคบๆ ซึ่งมีระยะห่างระหว่างสลิต 1 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างแถบสว่าง จากการแทรกสอดที่เกิดขึ้นบนฉาก ซึ่งอยู่ห่างจากสลิตเป็นระยะ 2 เมตร จะเป็นเท่าใด  
0.1 mm
0.25 mm
0.4 mm
1.0 mm

22) ในการทดลองการแทรกสอดของแสงจากสลิตคู่ ข้อความต่อไปนี้ข้อความใดไม่ถูกต้อง  
แถบสว่างตรงกลางของภาพแทรกสอดบนฉากจะกว้างเท่ากับแถบสว่างอื่นๆ ที่แผ่ออกทั้งสองข้าง
ถ้าเปลี่ยนต้นกำเนิดแสงอาทิตย์ที่ตกบนสลิตคู่นี้จากแสงสีน้ำเงินเป็นแสงสีเหลือง แถบสว่างของภาพแทรกสอดบนฉากจะอยู่ห่างกันมกาขึ้น
ถ้าระยะหางระหว่างสลิตเพิ่มเป็น 2 เท่า เพื่อให้ขนาดของภาพแทรกสอดบนฉากห่างกันเท่าเดิมระยะห่างระหว่างสลิตกับฉากต้องเพิ่มเป็น 2 เท่า
ถ้าระยะห่างระหว่างสลิตคือ d ระยะห่างระยะห่างจากสลิตถึงฉากคือ D เมื่อมีแสงความยาวคลื่น lambda ตกบนสลิตแถบมืดแถบที่ 3 นับจากแถบสว่างตรงกลางจะห่างจากกึ่งกลางของแถบสว่างตรงกลางเป็นระยะ displaystyle frac{7lambda D}{2d}

23) ต้องการให้ตำแหน่งริ้วมืดแรกของลวดลายจากการเลี้ยวเบนของสลิตเดี่ยวตรงกับตำแหน่งมืดที่ 5 ของริ้วลวดลายจากการแทรกสอดของสลิตคู่ ระยะระหว่าง สลิตคู่ต้องเป็นกี่เท่าของความกว้างของสลิตเดี่ยว  
5
displaystyle frac{7}{2}
displaystyle frac{9}{2}
displaystyle frac{11}{2}

24) การเลี้ยวเบนของแสงความยาวคลื่น 550 นาโนเมตรที่ตกกระทบตั้งฉากกับเกรตติงแบบ 4000 เส้นต่อเซนติเมตร จะให้แถบสว่างบนฉากกี่แถบ  
7
9
11
13

25) ในการวัดความยาวคลื่นของสเปกตรัมของไฮโดรเจน โดยใช้ดกรตติงขนาด 5,000 เส้น/เซนติเมตร ปรากฏว่าวัดมุมที่สเปกตรัมเส้นหนึ่งทำกับแนวตั้งฉากจากเกรตติงไปยังหลอดสเปกตรัมได้ 19° ความยาวคลื่นของสเปกตรัมเส้นนี้เท่ากับกี่นาโนเมตร (กำหนดให้ sin 19^0 = 0.326)  
412
434
386
652

26) เมื่อให้แสงที่เปล่งจากหลอดบรรจุไฮโดรเจน ผ่านตั้งฉากแผ่นเกรตติงเลี้ยวเบนอันหนึ่ง ปรากฏว่าเส้นสเปกตรัมทีเป็นลำดับที่ 2 (second - order) เนื่องจากแสงสีแดงซึ่งมีความยาวคลื่น 656 นาโนเมตร ซ้อนอยู่ที่เดียวกับสเปกตรัมอีกเส้นหนึ่งที่เป็นลำดับที่ 3 (third - order) เนื่องจากแสงสีอื่นอีกสีหนึ่ง แสงสีนี้จะมีความยาวคลื่นเท่าใด  
437 nm
486 nm
546 nm
579 nm

27) น้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ จะมองเห็นมีสีต่างๆ เนื่องจากเกิด  
การสะท้อนและการหักเห
การสะท้อนและการเลี้ยวเบน
การสะท้อนและการแทรกสอด
การสะท้อนและการโพลาไรเซชัน

28) ริ้วแสงสีต่างๆ ที่เห็นบนฟองสบู่เกิดจากปรากฏการณ์ใดเป็นส่วนสำคัญ  
การสะท้อนของแสง
การหักเหของแสง
การเลี้ยวเบนของแสง
การแทรกสอดของแสง

29) กระจกเว้ามีความยาวโฟกัส 40 เซนติเมตร จะต้องวางวัตถุบนแกนของกระจกห่างจากกระจกเท่าไร จึงจะทำให้เกิดภาพหัวตั้งที่มีขนาดเป็น 4 เท่าของขนาดวัตถุ  
60 cm
50 cm
30 cm
20 cm

30) นำวัตถุมาวางด้านหน้าของกระจกเว้าที่มีรัศมีความโค้ง 35.0 เซนติเมตร โดยวางห่างจากกระจกเป็นระยะที่ทำให้เกิดภาพจริงขนาดใหญ่เป็น 2.5 เท่าของวัตถุ อยากทราบว่าวัตถุห่างจากกระจกเป็นระยะเท่าไร  
10.5 cm
12.25 cm
21.0 cm
24.5 cm

31) ถ้าเล็งจากจุด A แล้วพบว่า A , B , C อยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน โดย A อยู่ในอากาศ B อยู่ที่ผิวของของเหลวชนิดหนึ่ง ส่วน C จมอยู่ในของเหลวนั้น ถามว่าดรรชนีหักเหของของเหลวมีค่าเท่าไร (ดูรูป)

 
displaystyle frac{1}{2}
displaystyle frac{2}{3}
displaystyle frac{4}{3}
displaystyle frac{5}{3}

32)

แสงตกตั้งฉากกับด้าน AC ของปริซึม ดังรูป ถ้าด้าน AB ของปริซึมสัมผัสอยู่กับของเหลวซึ่งมีค่าดรรชนีหักเห 1.3 จงหาค่าความเร็วแสงในปริซึมเพื่อทำให้เกิดการสะท้อนกลับหมดบนด้าน AB กำหนด ความเร็วแสงในสุญญากาศ displaystyle c = 3 times 10^8 m/s
 
displaystyle 1.2 times 10^8 m/s
displaystyle 2.0 times 10^8 m/s
displaystyle 3.0 times 10^8 m/s
displaystyle 4.5 times 10^8 m/s

33) แผ่นตัวกลางโปร่งใสสามชนิด ดรรชนีหักเห displaystyle n_1 , n_2 และ displaystyle n_3 วางซ้อนกันดังรูป ให้แสงตกกะทบในแผ่นแรกที่มีดรรชนีหักเห displaystyle n_1 แล้วผ่านต่อไปยังแผ่นที่สองและสามได้ ถ้าต้องการให้การสะท้อนกลับหมดเกิดขึ้นได้เฉพาะที่ผิว CD ดังรูป เท่านั้น ดรรชนีทั้งสามค่าจะมีความสัมพันธ์ดังข้อใด

 
displaystyle n_1 > n_2 > n_3
displaystyle n_1 < n_2 < n_3
displaystyle n_1 > n_2 < n_3
displaystyle n_1 < n_2 > n_3

34) ภาพที่เกิดจากเลนส์นูนความยาวโฟกัส f มีขนาดเป็น m เท่าของขนาดวัตถุจริง ระยะภาพเป็นเท่าใด  
mf
(m-1)f
(m+1)f
displaystyle m^2f

35) เลนส์นูนบางความยาวโฟกัส 15 เซนติเมตร วางวัตถุไว้หน้าเลนส์ทำให้เกิดภาพเสมือนขนาด 3 เท่าของวัตถุ วัตถุและภาพอยู่ห่างกันเท่าใด  
10 cm
20 cm
30 cm
40 cm

36) ถ้านำกระดาษทึบแสงมาปิดช่วงครึ่งซ้ายของเลนส์ที่ทำให้เกิดภาพของวัตถุบนฉากข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง  
ภาพของวัตถุจะหายไป
ภาพซีกซ้ายของวัตถุจะหายไป
ภาพซีกขวาของวัตถุจะหายไป
ภาพของวัตถุจะครบทุกส่วน

37) จากการทดลองเรื่องการหักเหของแสงที่ผ่านเลนส์ ปรากฏว่าได้ผลดังตาราง (เมื่อ u และ v คือระยะภาพและระยะวัตถุ ตามลำดับ) ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
ครั้งที่ u (cm) v (cm)
1
2
3
4
10.0
5.0
2.5
2.0
2.0
2.5
5.0
10.0


ก. การเขียนกราฟเมื่อ v เป็นแกนตั้ง และ u เป็นแกนนอน จะได้กราฟเส้นตรงที่มีความชันเท่ากับกำลังขยาย (m)
ข. การเขียนกราฟเมื่อ displaystyle frac{1}{v} เป็นแกนตั้ง และ displaystyle frac{1}{u} เป็นแกนนอน จะได้กราฟเส้นตรง โดยมีความชันเท่ากับ 1
ค. การดขียนกราฟเมื่อ displaystyle frac{1}{v} เป็นแกนตั้ง และ displaystyle frac{1}{u} เป็นแกนนอน จะได้กราฟเส้นตรง โดยมีจุดตัดบนแกนทั้งสองเป็นค่าส่วนกลับของความยาวโฟกัส
คำตอบที่ถูกต้องคือ
 
ข้อ ก. เท่านั้น
ข้อ ข. และ ค.
ข้อ ค. เท่านั้น
ข้อ ก. และ ค

38) ที่จุดศูนย์กลางของลูกโป่งทรงกลมมีจุดกำเนิดแสงเล็กๆ ซึ่งส่งแสงไปรอบๆ เท่ากันทุกทิศทางด้วยอัตราการให้ พลังงานแสง 4displaystyle pi ลูเมน ถ้าลูกโป่งขยายตัวโดยรัศมีเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 1.5 เท่า อัตราส่วนของความสว่างที่พื้นผิวภายในลูกโป่งตอนขยายตัวแล้วเทียบกับตอนไม่ขยายตัวมีค่าเท่าใด  
0.33
0.44
0.66
0.88

39) โคมไฟสนามสองดวงมีกำลัง 100 และ 200 วัตต์ และมีอัตราการให้พลังงานแสงต่อวัตต์เท่ากัน ถ้าท่านยืนห่างจากโคมไฟ 200 วัตต์ เป็นระยะ 2.0 เมตร พบว่าได้รับความสว่างจากหลอดไฟทั้งสองเท่ากัน ท่านยืนห่างจากโคมไฟ 100 วัตต์ เป็นระยะเท่าใด  
1.0 m
1.4 m
2.0 m
4.0 m

40) หลอดฉายภาพชนิดหนึ่ง มีอัตราการให้พลังงานแสงเท่ากับ 1,000 ลูเมน เมื่อใช้ไประยะหนึ่งประสิทธิภาพของหลอดในการให้พลังงานแสงเหลือเพียง 80% ถ้าต้องการฉายให้ความสว่างเฉลี่ยบนจอ 250 ลักซ์ ภาพที่ฉายจะมีขนาดใหญ่มากที่สุดได้กี่ตารางเมตร  
displaystyle 2.8 m^2
displaystyle 3.2 m^2
displaystyle 3.6 m^2
displaystyle 4.0 m^2

41) เลนส์แว่นตาสำหรับคนสายตายาวทำหน้าที่ต่อผู้ใส่แว่นนั้นอย่างไร  
ย้ายวัตถุที่ระยะ 25 cm จากตาไปไว้ที่ระยะใกล้สุดที่ตาเปล่ามองเห็น
ย้ายวัตถุที่ระยะ 25 cm จากตาไปไว้ที่ระยะอนันต์
ย้ายวัตถุที่ระยะอนันต์มาไว้ที่ระยะใกล้สุดที่ตาเปล่ามองเห็นชัด
ย้ายวัตถุที่ระยะอนันต์มาไว้ที่ระยะไกลสุดที่ตาเปล่ามองเห็นชัด

42) ผู้ที่มีสายตาสัน หลังจากใส่แว่นที่เป็นแก้ว (n = 1.50) แล้วปรากฏว่าเห็นภาพชัดเจนดี ถ้าหากเขาใส่แว่นนี้ดำลงไปดูวัตถุในน้ำ (n = 1.33) สายตาของเขาจะมีลักษณะของ  
สายตาปกติ
สายตาสั้น
สายตายาว
ข้อมูลไม่เพียงพอ

43) นาย ก ชวนเพื่อนไปเที่ยวดิสโก้เทค เพื่อนของเขาสวมหมวกเขียว เสื้อสีขาวมีลายมังกรสีแดง ในดิสโก้เทคใช้แสงสว่างจากหลอดไฟสีเขียว นาย ก จะเห็นเพื่อนของเขาแต่งตัวอย่างไร  
หมวกสีเขียว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีดำ
หมวกสีเขียว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีเขียว
หมวกสีขาว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีเหลือง
หมวกสีเขียว เสื้อสีเขียวลายมังกรสีเขียว

44) ดอกไม้ดอกหนึ่งส่องด้วยแสงสีขาว เมื่อมองผ่านแผ่นกรองแสงสีแดงจะเห็นดอกไม้เป็นสีแดง ถ้ามองผ่านแผ่นกรองแสงสีเขียวจะเห็นเป็นสีเขียว ถ้ามองผ่านแผ่นกรองแสงสีเหลืองจะเห็นเป็นสีเหลือง ดอกไม้ดอกนี้มีสีอะไร  
น้ำเงิน
แดง
เขียว
เหลือง

45) แว่นขยายทำด้วยเลนส์นูนความยาวโฟกัส 10 เซนติเมตร ถ้าต้องการใช้ส่องดูวัตถุเพื่อให้เห็นวัตถุใหญ่ขึ้นควรวางวัตถุให้ห่างจากเลนส์เท่าใด  
7 cm
14 cm
21 cm
28 cm

46) ทันตแพทย์ถือกระจกเว้ามีรัศมีความโค้ง 4.0 เซนติเมตร ห่างจากฟันที่ต้องการอุดเป็นระยะ 1.0 เซนติเมตร ทันตแพทย์จะเห็นฟันในกระจกขยายเป็นกี่เท่า  
2 เท่า
3 เท่า
4 เท่า
5 เท่า

47) วางวัตถุไว้ข้างหน้ากระจกโค้ง ซึ่งมีความยาวโฟกัส 20 เซนติเมตร ปรากฏว่าได้ภาพเสมือนโดยมีกำลังขยาย 0.1 จงหาระยะวัตถุ  
+220 cm
+180 cm
-220 cm
-180 cm

48) เมื่อลำแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางหนึ่งเข้าสู่อีกตัวกลางหนึ่ง ปริมาณใดที่ไม่เปลี่ยนแปลง  
ความถี่
ความยาวคลื่น
ความเร็ว
ความเข้ม

49) มุมวิกฤต displaystyle (theta_c) ของแสงที่เดินทางจากแก้วซึ่งมีค่าดัชนีหักเห 1.5 ไปยังน้ำซึ่งมีค่าดัชนีหักเห 1.3 มี่ค่าเท่ากับเท่าไร  
displaystyle sin^{-1} (0.65)
displaystyle sin^{-1} (0.76)
displaystyle sin^{-1} (0.87)
displaystyle sin^{-1} (0.92)

50) คนมองปลาในสระน้ำในแนวทำมุม 30 องศากับแนวราบ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้  
คนเห็นปลาตื้นกว่าที่เป็นจริง
คนเห็นปลาลึกกว่าที่เป็นจริง
คนเห็นปลาตามตำแหน่งที่เป็นจริง
คนเห็นปลากลับซ้าย - ขวา
link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations