แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา

สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย "ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา"  https://goo.gl/QNimHb "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/qFoclP "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/9fW66R "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2"  https://go...

คลังความรู้ SciMath

คลังความรู้ SciMath  ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท.  แหล่งรวบรวมสื่อการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป  สามารถเข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูสามารถเลือกเฟ้นสื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ถูกต้องทางวิชาการ  สอดคล้องกับมาตรฐานกา...

Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง

“Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง” สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ เป็นซีรีย์สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจทั่วไป มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ได้ปล่อย Music VDO ออกมาก่อน และพบกัน Episode 1 : เงิ...

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ขณะนี้ ระบบการสอบออนไลน์ ของศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลฯ ได้มีการนำเข้าข้อสอบย้อนหลังของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2553-2555  ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าไปทดลองทำข้อสอบย้อนห...

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics”

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics” สื่อวีดิทัศน์สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.scimath.org/math-vdo2

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่แล้วให้ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การทำข้อสอบแบบจัดชุด และการทำข้อสอบแบบเลือกเอง ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://pisaitems.ipst.ac.th/

IPST Digital Maths

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.scimath.org/math-vdo

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่ ...

นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 195

จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิตยสาร สสวท. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี นิตยสารสสวท.กำหนดออกราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ค่าสมาชิกปีละ 300 บาท ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ และส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายปท.สันติสุข...

IPST Learning Space

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://learningspace.ipst.ac.th/

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษา ด้วยการเชื่อมโยงสู่เว็บท่า สสวท.

 • ช่วงชั้น
  3(ม.1-ม.3)
  4(ม.4-ม.6)
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  จันทร์, 11 ตุลาคม 2010
 • Hits
  3036 ครั้ง
 • Created by
  สสวท.
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (1 vote)

พัฒนาแหล่งการเรียนรู้ทางการศึกษา ด้วยการเชื่อมโยงสู่ เว็บท่า สสวท.

ภากร กุลศุภกร 

ในปัจจุบัน เว็บไซต์ ได้เข้ามามีบทบาทต่อการศึกษามากขึ้น ทำให้รูปแบบการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม เว็บไซต์เป็นช่องทางที่นิยมมากในปัจจุบันและเป็นแนวทางที่ทันสมัย เว็บท่าของ สสวท. เป็นเว็บไซต์ที่เน้นแนวคิดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางทางการเรียนรู้ และส่งเสริมการทำงานให้แก่อาจารย์ผู้สอนมีโอกาสได้เรียนรู้ ศึกษาหาข้อมูล จากแหล่งข้อมูลความรู้ที่ สสวท. ได้รวบรวมเอาไว้ หรือจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ

 

เป้าหมายของเว็บท่าและวิสัยทัศน์ของ สสวท. เน้นส่งเสริมการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่ออำนวยความสะดวก แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ต่างๆ ระหว่างผู้สอนด้วยกันเอง

 

เน้นให้ความสำคัญกับผู้เรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆ ทั้งในรูปแบบของ เสียง วิดีโอ แอนิเมชัน รวมทั้งสามารถติดต่อสอบถามผู้สอน ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังมี พจนานุกรมออนไลน์ คำศัพท์ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บริการผู้เรียนได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า

 

การกระจายองค์ความรู้สู่สมาชิก เว็บท่าของ สสวท. นั้น สามารถเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาระต่างๆ ไปยังผู้สอนและผู้เรียน ผ่านทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้ โดยที่อีเมล์เป็นช่องทางการสื่อสารที่มีความนิยมและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้เป็นไปได้ง่ายสะดวกขึ้น

 

ในอนาคต เว็บท่า ของ สสวท. นอกจากจะให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระทางการเรียนการสอนแล้ว ยังมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเว็บที่ทันสมัยเข้ามาบูรณาการเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ แก่วงการศึกษาไทย

 

 


บริการภายในเว็บท่า สสวท. ที่น่าสนใจ

1. ฐานข้อมูลสื่อ

 

ข้อมูลสื่อของ  สสวท.  ถูกจัดเก็บและรวบรวมไว้ในรูปแบบฐานข้อมูลสามารถเลือกดูข้อมูลสื่อต่างๆ ตามหัวข้อที่ต้องการ โดยมีการแบ่งประเภทและมีการเรียงลำดับความทันสมัย  อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเหล่านี้เก็บไว้ดูภายหลังได้อีกด้วย

 

2. คลังสาระน่ารู้และงานวิจัย


พบกับความรู้ใหม่ๆ ที่น่าสนใจได้ในคลังสาระน่ารู้และงานวิจัย  โดยมีการรวบรวมและจัดเก็บไว้เป็น หมวดหมู่ให้เลือกอ่านได้ตามความต้องการ  สาระความรู้และงานวิจัยเหล่านี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้

 

3. นิตยสาร  สสวท.

พบกับคลังนิตยสาร  สสวท.  ที่ให้ความรู้มากมายทางวิทยาศาสตร์  สามารถเลือกอ่านนิตยสารได้ทั้งฉบับล่าสุดและฉบับย้อนหลัง  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ในรูปแบบของ PDF ตามหัวข้อที่น่าสนใจภายในนิตยสารได้ เนื้อหาของนิตยสารภายในเว็บไซต์นี้จะเหมือนกับนิตยสารที่ถูกตีพิมพ์ หากต้องการเป็นเจ้าของนิตยสาร  สสวท. เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกของเรา  โดยทำการดาวน์โหลดใบสมัครได้ภายในเว็บท่า  สสวท.

4. ห้องสมุดออนไลน์

ห้องสมุดออนไลน์ของ  สสวท.รวบรวมความรู้ต่างๆ ไว้มากมาย  มีการแนะนำหนังสือทางวิชาการที่น่าสนใจและนอกจากนี้หากมีข้อสงสัยด้านการเรียนการสอนหรือข้อเสนอแนะ  กระดานถามตอบของเราพร้อมให้บริการตอบคำถาม

5. แหล่งแลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนออนไลน์ของ  สสวท.

ชุมชนออนไลน์แห่งนี้  สามารถเลือกเข้าชุมชนการเรียนรู้ที่น่าสนใจหรือจะสร้างชุมชนใหม่  ท่านสามารถถาม- ตอบ แนะนำ  แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน  นอกจากนี้ยังสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารขึ้นไว้บนเว็บท่าของเรา เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการหรือบทความต่างๆ ได้

 

6. คลังภาพกิจกรรม

ระบบคลังภาพกิจกรรมที่ทาง  สสวท.  จัดทำขึ้น  สามารถเข้าไปดูภาพกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาและสามารถดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอเกี่ยวกับกิจกรรมได้อีกด้วย  เว็บท่าของ  สสวท. ได้แบ่งกิจกรรมต่างๆ ออกเป็นหมวดหมู่  และจัดเก็บตามรูปแบบสื่อต่างๆ เพื่อให้ท่านสะดวกในการค้นหาและเข้าถึงข้อมูลกิจรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

 

7. บทความประชาสัมพันธ์

พบกับบทความประชาสัมพันธ์ต่างๆ  โดยแยกตามหมวดหมู่สาระการเรียนรู้และมีเรื่องราวของคุณครูดีเด่นและเยาวชนดีเด่นที่ทางเราภูมิใจนำเสนอ  เว็บท่า  สสวท. อัพเดทบทความใหม่ๆ ที่น่าสนใจอยู่ตลอดเวลา เช่น  ผลงานของครู-นักเรียน  กิจกรรมต่างๆ  รวมถึงเรื่องราวของภูมิปัญญาพื้นบ้าน ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ให้ได้ติดตามอีกด้วย

 

8. รายการพลังคิด

รายการทางโทรทัศน์ที่ทาง  สสวท. ได้จัดทำขึ้น  เพื่อเป็นการนำเสนอความรู้ต่างๆ  โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทุกวันอาทิตย์ก่อนละครภาคเช้าและสามารถรับชมย้อนหลังได้ในเว็บท่าของ  สสวท.  ได้ตลอดเวลา

 

นอกจากนี้ ในอนาคต ทางเว็บท่า สสวท. จะเพิ่มระบบข่าวการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ

โดยจะมี กระดานแจ้งข่าวสารกำหนดการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการต่างๆ สามารถทราบกำหนดการและรายละเอียดทั้งหมดได้ภายในกระดานนี้  และถ้าสมัครเป็นสมาชิกเว็บท่าของ  สสวท. ระบบจะทำการส่งข่าวสารเหล่านี้ไปยังอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้  ทำให้ไม่พลาดกำหนดการกิจกรรมใหม่ๆ  ของทาง  สสวท. แน่นอน


 

โปรดติดตาม บทความแนะนำฐานข้อมูลสื่อ ของเว็บท่า สสวท. ในฉบับหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 0-2392-4021 ต่อ 7002 หรือ webportal@ipst.ac.th

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations