หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 3 ม. 4 - 6

(ผู้เข้าชม : 12294)
ชื่อหนังสือ : หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เล่ม 3 ม. 4 - 6
คำโปรย : สถิติและข้อมูล ตัวอย่างของกรณีหรือปัญหาที่ต้องใช้สถิติ ความหมายของสถิติ สถิติกับ การตัดสินใจและวางแผน ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล ความหมาย ประเภท วิธีเก็บรวบรวม และปัญหาในการใช้ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การแจกแจงความถี่ของข้อมูล การแจกแจงความถี่โดยกราฟ การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดการ กระจายข้อมูล การสำรวจความคิดเห็น วิธีสำรวจความคิดเห็น ตัวอย่างเรื่องที่เคยมีการสำรวจ ความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ การนำผลการสำรวจไปใช้ประโยชน์ ลำดับและอนุกรม ลำดับ เลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต
ISBN :
หมวดหนังสือ : คณิตศาสตร์
สำนักพิมพ์ : สสวท.
เดือน ปี ที่พิมพ์ : -

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations