แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา

สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย "ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา"  https://goo.gl/QNimHb "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/qFoclP "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/9fW66R "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2"  https://go...

คลังความรู้ SciMath

คลังความรู้ SciMath  ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท.  แหล่งรวบรวมสื่อการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป  สามารถเข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูสามารถเลือกเฟ้นสื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ถูกต้องทางวิชาการ  สอดคล้องกับมาตรฐานกา...

Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง

“Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง” สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ เป็นซีรีย์สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจทั่วไป มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ได้ปล่อย Music VDO ออกมาก่อน และพบกัน Episode 1 : เงิ...

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ขณะนี้ ระบบการสอบออนไลน์ ของศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลฯ ได้มีการนำเข้าข้อสอบย้อนหลังของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2553-2555  ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าไปทดลองทำข้อสอบย้อนห...

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics”

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics” สื่อวีดิทัศน์สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.scimath.org/math-vdo2

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่แล้วให้ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การทำข้อสอบแบบจัดชุด และการทำข้อสอบแบบเลือกเอง ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://pisaitems.ipst.ac.th/

IPST Digital Maths

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.scimath.org/math-vdo

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่ ...

นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 195

จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิตยสาร สสวท. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี นิตยสารสสวท.กำหนดออกราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ค่าสมาชิกปีละ 300 บาท ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ และส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายปท.สันติสุข...

IPST Learning Space

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://learningspace.ipst.ac.th/

แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายของพืชบนดอยมูเซอ

 • ช่วงชั้น
  2(ป.4-ป.6)
  3(ม.1-ม.3)
  4(ม.4-ม.6)
 • หน่วยงาน
  สสวท.
 • Created
  ศุกร์, 17 กันยายน 2010
 • Hits
  5018 ครั้ง
 • Created by
  ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์
 • Favourites
  Add to favourites
 • Voting
  (0 votes)

แหล่งเรียนรู้ความหลากหลายของพืชบนดอยมูเซอ จังหวัดตาก

…ประดิษฐ์   เหล่าเนตร์....


 

ในการจัดการเรียนการสอนเรื่อง “ความหลากหลายของพืช” ถ้าครูผู้สอนได้ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสิ่งมีชีวิตจริง ๆ นักเรียนจะได้รับประสบการณ์ตรง  ทำให้เขาจดจำในสิ่งที่สังเกตเห็น และจะทำให้เขามีความจดจำ มีความรู้  ความเข้าใจในสิ่งนี้แบบคงทน( unit enduring understandings)  จะทำให้มีความเป็น “คนช่างสังเกต” มากขึ้นเมื่อเขาไป ณ ที่ใดก็ตาม เขาก็จะสนใจ “อยากรู้ อยากเห็น” ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนของครูวิทยาศาสตร์ จะต้องสรรหาพืช โดยเฉพาะที่หายากมาให้นักเรียนได้เรียนรู้  หรืออาจพานักเรียนไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้จริง ๆ หรืออาจนำมาปลูกเลี่ยงไว้ในโรงเรียน โดยศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ในธรรมชาติ แล้วปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา ซึ่งจะดีกว่าให้ดูจากรูปภาพในหนังสือเรียน

แหล่งเรียนรู้หนึ่งที่มีพืชตัวอย่างในแต่ละดิวิชัน(Division) ที่หายาก แหล่งเรียนรู้แห่งนี้ คือ “ดอยมูเซอ จังหวัดตาก” บริเวณที่พบพืชจะอยู่บริเวณเนินเขา  และติดกับถนนลาดยาง สายตา ก – อำเภอแม่สอด ตั้งแต่หลักกิโลมตรที่ 50 หรือศูนย์วิจัยพืชสวนดอยมูเซอ จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 52 หรือร้านค้าชาวไทยภูเขาดอยมูเซอแห่งที่ 2  ด้านซ้ายมือ ซึ่งเราสามารถจอดรถยนต์  และลงไปดูได้อย่างสบายไม่ต้องเข้าไปในป่าลึก ๆ

สำหรับพืชที่พบ ณ บริเวณนี้ ได้แก่ มอส (moss ) และเฟิร์น (fern) หลายสปิชีส์(species) และยังพบสามร้อยยอด (Lycopodium sp.)

 

ริเวณที่พบสามร้อยยอด ต้นสามร้อยยอดและเฟิร์น            ต้นอ่อนสามร้อยยอด
เฟิร์นก้านดำฟิลิปปินส์ชนิด Adiatum  phillippens เฟิร์น ชนิด โซน ( Dicranopteris  linearis )เฟิร์นนาคราช ( Davallia sp. )                    กูดดอย ( Brainea  insiguis )

ในเส้นทางเดียวกัน เมื่อขับรถยนต์ลงเขา ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนดอยมูเซอ ประมาณ 500 เมตร ถ้ามองทางขวามือจะพบป้ายบอกทางเข้าไปในหมูบ้านห้วยปลาหลด  ถ้าเลื้อยขวาเข้าไป จะพบศูนย์เพาะกล้าไม้สวนป่า ณ บริเวณนี้จะมีเรือนเพาะชำ ซึ่งจะพบพืชที่หายาก คือ วิเวอร์ เวิร์ท ( Liver  wort ) และ ฮอร์น  เวิร์ท (Horn  wort ) และยังพบมอส(moss ) หลายชนิด บริเวณหน้าเรือนเพาะชำจะมีลำธารน้ำไหล ณ บริเวณนี้จะพบหญ้าถอดปล้อง (Equisetum sp.)


มอสชนิด Polytrichum  juniperrium และ ตีนตุ๊กแก( Selaginella sp.)หญ้าถอดปล้อง ( Equisetum sp. )


link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations