แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา

สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย "ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา"  https://goo.gl/QNimHb "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/qFoclP "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/9fW66R "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2"  https://go...

คลังความรู้ SciMath

คลังความรู้ SciMath  ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท.  แหล่งรวบรวมสื่อการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป  สามารถเข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูสามารถเลือกเฟ้นสื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ถูกต้องทางวิชาการ  สอดคล้องกับมาตรฐานกา...

Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง

“Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง” สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ เป็นซีรีย์สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจทั่วไป มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ได้ปล่อย Music VDO ออกมาก่อน และพบกัน Episode 1 : เงิ...

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ขณะนี้ ระบบการสอบออนไลน์ ของศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลฯ ได้มีการนำเข้าข้อสอบย้อนหลังของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2553-2555  ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าไปทดลองทำข้อสอบย้อนห...

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics”

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics” สื่อวีดิทัศน์สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.scimath.org/math-vdo2

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่แล้วให้ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การทำข้อสอบแบบจัดชุด และการทำข้อสอบแบบเลือกเอง ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://pisaitems.ipst.ac.th/

IPST Digital Maths

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.scimath.org/math-vdo

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่ ...

นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 195

จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิตยสาร สสวท. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี นิตยสารสสวท.กำหนดออกราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ค่าสมาชิกปีละ 300 บาท ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ และส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายปท.สันติสุข...

IPST Learning Space

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://learningspace.ipst.ac.th/

spotlight

บทความล่าสุด

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 242 Hits
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 238 Hits
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 284 Hits
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 292 Hits
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 360 Hits
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อ่าน: 414 Hits

บทเรียนล่าสุด

เคมีอินทรีย์เป็นวิชาที่ศึกษาสมบัติต่างๆ ของสารที่มีอะตอมของคาร์บอนเป็นองค์ประกอบ หลัก
คุณครู : ณปภัช พิมพ์ดี    ห้องเรียน : เคมี

ในทางคณิตศาสตร์ เราใช้คำว่าลำดับ (sequence) เพื่อเรียกเลขหลาย ๆ จำนวนที่เรียงต่อกันไปอย่างไม่มีสิ้นส
คุณครู : ปุณชญา พัฒนางกูร    ห้องเรียน : คณิตศาสตร์

ฟิสิกส์ใครบอกว่าอยาก แต่ที่จริงแล้วฟิสิกส์เป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันโดยที่เราไม่รู้ตัว ในบทเรี
คุณครู : สมศักดิ์ เสนาใหญ่    ห้องเรียน : ฟิสิกส์

ระบบต่างๆของร่างกายควบคุมการทำงานให้กับร่างกายเพื่อให้เกิดการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิต

ประวัติความเป็นมาเเละหน้าที่การทำงานของเซลล์

ลำดับฟีโบนัชชี (Fibonacci sequence) คือลำดับของจำนวนเต็ม ซึ่งมีนิยามว่า จำนวนถัดไปเท่ากับผลบวกของจำน

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations