แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา

สสวท. แจกฟรี เอกสารด้านสะเต็มศึกษา ดาวน์โหลดเลย "ความรู้เบืองต้นสะเต็มศึกษา"  https://goo.gl/QNimHb "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/qFoclP "คู่มือกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 1"  https://goo.gl/9fW66R "เอกสารกิจกรรมสะเต็ม ช่วงชั้นที่ 2"  https://go...

คลังความรู้ SciMath

คลังความรู้ SciMath  ภายใต้ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลฯ สสวท.  แหล่งรวบรวมสื่อการสอนที่สนับสนุนให้นักเรียนและบุคคลทั่วไป  สามารถเข้ามาค้นคว้าความรู้ได้ด้วยตนเอง  ครูสามารถเลือกเฟ้นสื่อประกอบการสอนที่สอดคล้องกับศักยภาพของนักเรียน  ถูกต้องทางวิชาการ  สอดคล้องกับมาตรฐานกา...

Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง

“Math My Life เพราะคณิตอยู่ในชีวิตจริง” สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย สสวท. ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ เป็นซีรีย์สำหรับนักเรียน ครูผู้สอน และผู้ที่สนใจทั่วไป มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ การใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ได้ปล่อย Music VDO ออกมาก่อน และพบกัน Episode 1 : เงิ...

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ

เตรียมความพร้อมสู่การสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ ขณะนี้ ระบบการสอบออนไลน์ ของศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลฯ ได้มีการนำเข้าข้อสอบย้อนหลังของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปี 2553-2555  ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ขอเชิญนักเรียนหรือผู้ที่สนใจเข้าไปทดลองทำข้อสอบย้อนห...

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics”

“รู้คณิต ชีวิตเรื่องง่าย Easy Life by Mathematics” สื่อวีดิทัศน์สาขาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้นอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.scimath.org/math-vdo2

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA

ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้เผยแพร่ตัวอย่างข้อสอบ PISA ที่อนุญาตให้เผยแพร่แล้วให้ผู้ใช้สามารถเลือกทำข้อสอบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ การทำข้อสอบแบบจัดชุด และการทำข้อสอบแบบเลือกเอง ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://pisaitems.ipst.ac.th/

IPST Digital Maths

ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.scimath.org/math-vdo

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

พจนานุกรมศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ฉบับอิเล็กทรอนิกส์นี้ ประกอบด้วยคำศัพท์หมวดวิชาต่าง ๆ จำนวน 8 หมวด ได้แก่ เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป  การออกแบบและเทคโนโลยี และศัพท์หมวดล่าสุดคือ โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเป็นศัพท์หมวดใหม่ ...

นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 195

จัดทำโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี นิตยสาร สสวท. เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี นิตยสารสสวท.กำหนดออกราย 2 เดือน ปีละ 6 ฉบับ ค่าสมาชิกปีละ 300 บาท ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัคร หรือ สมัครออนไลน์ และส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่ายปท.สันติสุข...

IPST Learning Space

ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท.ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://learningspace.ipst.ac.th/

spotlight

บทเรียนล่าสุด

คาร์โบไฮเดรต (carbohydrates) คือ สารประกอบอินทรีย์ โมเลกุลของคาร์โบไฮเดรต ประกอบด้วยธาตุ คาร์บอน ไฮโ
คุณครู : อนุสิษฐ์ เกื้อกูล    ห้องเรียน : เคมี

โปรตีน เป็นสารประกอบอินทรีย์ ซึ่งเป็นพอลิเมอร์สายยาวของกรดแอมิโน (amino acid) ในแง่โภชนาการ โปรตีนเป
คุณครู : อนุสิษฐ์ เกื้อกูล    ห้องเรียน : เคมี

ฟิสิกส์เป็นการศึกษาปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ โดยพยายามอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ โดยใช้กฎและทฤษฎีที่นักฟิสิกส
คุณครู : สมศักดิ์ เสนาใหญ่    ห้องเรียน : ฟิสิกส์

สสาร (Matter) คือสิ่งที่มีตัวตน มีมวล และตองการที่อยู สามารถสัมผัสไดโดย ประสาทสัมผัสทั้ง 5
คุณครู : ณปภัช พิมพ์ดี    ห้องเรียน : เคมี

แฟคทอเรียลเป็นคอนเซ็ปต์พื้นฐานที่สำคัญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics)

สูตรของออยเลอร์ (Euler's Formula)เป็นสูตรที่มีความสำคัญที่ใช้ในการประยุกต์การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Comp

link วิทยาศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านวิทยาศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด

link คณิตศาสตร์

รวม link ที่น่าสนใจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลที่ต้องการทางด้านคณิตศาสตร์

ดูลิ้งค์ทั้งหมด
UNESCO Bangkok

ICT in Education newsletter

SEAMEO Congress

Programme with Presentations